پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

10,000 تومان

پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان) با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.

کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ب)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 4

پ)فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 4

ت)اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

ث)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………… 6

بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی……………………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول: باورهای دینی……………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول: دین…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: باور………………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار سوم: باور دینی…………………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه……………………………………………………… 16

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه……………………………………………… 17

بند اول: تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: تعریف خاص………………………………………………………………………………………………………….. 20

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………… 22

بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن…………………………………………………………………………… 24

بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی…………………………………………………………………………… 25

بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی……………………………………………………………………………………. 27

بند چهارم:پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث……………………………………………………………………………. 28

بند پنجم:پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………… 30

فصل دوم:مبانی تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی        

مبحث اول: مبانی فردی………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار اول: باورهای دینی و هویت یابی انسانی………………………………………………………………… 35

بند اول: مفهوم هویت یابی انسانی…………………………………………………………………………………….. 37

بند دوم: هویت یابی انسانی و تعدیل گرایش های مجرمانه…………………………………………… 39

بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی………………………………………………………. 41

گفتار دوم: باورهای دینی و بهداشت روانی………………………………………………………………………. 45

بند اول: ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی………………………………………………………………….. 47

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی………………………………………………………………… 49

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی……………………………………………………………………. 50

بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی………………………………………………………………………….. 52

گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی…………………………………………………………………… 56

بند اول: تعدیل شهوت جنسی……………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدیل خشم و غضب……………………………………………………………………………………………. 60

بند سوم: تعدیل مال پرستی……………………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم:تعدیل جاه طلبی……………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم:مبانی اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز………………………………………….. 68

گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………… 72

بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی         

فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه……………………………………. 76

مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………….. 77

بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………. 80

گفتار دوم: باور به معاد………………………………………………………………………………………………………… 83

مبحث دوم: باور به توصیه های دینی……………………………………………………………………………….. 86

گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………….. 87

گفتار دوم: توصیه به عفت…………………………………………………………………………………………………… 89

بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………… 91

بند دوم: عفت زبان……………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: عفت شکم…………………………………………………………………………………………………………….. 95

بند چهارم: عفت جنسی………………………………………………………………………………………………………. 97

گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………… 100

فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………… 102

مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………. 102

گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………….. 105

بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………….. 106

بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………. 108

بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………… 111

مبحث دوم: عفو و گذشت………………………………………………………………………………………………… 113

گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات………………………………………………………… 113

گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………… 116

بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان         

فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق…………………………………………………………………… 120

مبحث اول: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 120

گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا……………………………………………………………………………………….. 122

مبحث دوم: ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………….. 123

گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………… 124

فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………. 125

مبحث اول: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 160

مبحث دوم: ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 160

گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم……………………………………………………….. 160

گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص …………………………….. 161

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 162

پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 164

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 165

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من