پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری92

10,000 تومان

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.

کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

 

فهرست

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم 15

1.1کلیات.. 20

1.1.1بیان مسئله تحقیق. 20

1.1.2سؤالات تحقیق. 20

1.1.3فرضيات تحقيق. 20

1.1.4ضرورت و اهداف.. 21

1.1.5پيشينه تحقیق. 21

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. 22

1.2مفاهیم 22

1.2.1حق. 22

1.2.2مجازات.. 23

1.2.3جرم 24

1.2.4حمایت.. 24

1.2.5برابری.. 25

1.2.6تخفیف.. 25

1.2.7حقوق کیفری اسلام 25

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26

2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27

2.1.1زن ودیدگاه‌ها 27

2.1.1.1  دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28

2.1.1.2  دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه. 32

2.1.1.3  دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36

2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41

2.1.3تفاوت عین عدالت است.. 44

2.2حقوق اختصاصی زن و مرد 47

2.2.1حقوق اختصاصی مردها 48

2.2.1.1  قوامیت.. 48

2.2.1.2  سیری در قوانین مدنی ایران. 50

2.2.1.3  حق تمکین. 51

2.2.1.4  حق انتخاب محل سکونت.. 54

2.2.1.5  حق طلاق. 54

2.2.1.6  ادله انحصارطلاق به مرد 55

2.2.1.7  تعدد زوجات.. 57

2.2.1.8  حقوق اختصاصی زن. 60

2.2.1.9  اجرت رضاع. 60

2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه. 61

2.2.1.11حق حضانت.. 63

2.2.1.12حق جنسی زن. 64

2.2.1.13حقوق اقتصادی.. 65

2.2.1.14نفقه. 65

2.2.1.15مهریه. 67

2.2.1.16حق حبس.. 69

2.2.1.17حق مضاجعه. 70

2.2.2نتیجه حقوق خاص زن. 70

2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71

2.3.1قضاوت.. 71

2.3.1.1  دلایل نقلی. 72

2.3.1.1.1      قرآن…………….. 72

2.3.1.1.2      روایات………….. 73

2.3.1.1.3      اجماع………… 74

2.3.1.2  دلایل عقلی. 74

2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت.. 75

2.3.1.2.2      نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت.. 75

2.3.1.3  لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. 76

2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او. 76

2.3.1.4.1      ارزیابی اصل عدم 77

2.3.2نتیجه. 78

2.3.3مرجعیت.. 78

2.3.3.1  مذاق شارع. 79

2.3.3.2  روایات.. 79

2.3.3.3  اولویت قطعیه. 80

2.3.3.3.1      بررسی و نقد ادله مذکور. 80

2.4حاکمیت.. 82

2.4.1.1  بررسی ادله. 82

2.5نتیجه فصل. 84

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. 86

3.1حمایت‌های اجتماعی. 87

3.1.1ادای شهادت زن ومرد 89

3.1.1.1  در امور جزائی. 89

3.1.1.2  امور مدنی. 90

3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت.. 92

3.1.3جایگاه شهادت.. 97

3.1.4نتیجه. 99

3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن. 101

3.1.5.1  علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. 102

3.1.5.2  امام جماعت بودن زن. 103

3.1.5.3  قضای نماز پدر و مادر. 104

3.1.6جهاد 104

3.1.6.1  سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. 106

3.1.7قضاوت.. 106

3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی. 109

3.2حمایت‌های اقتصادی.. 110

3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110

3.2.1.1  ارث.. 115

3.2.1.2  نفقه. 117

3.2.1.2.1      حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119

3.2.1.2.2      بررسی فلسفه حکم نفقه. 122

3.2.1.3  مهریه در اسلام 122

3.3حمایت‌های اخلاقی. 129

3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. 133

3.3.1.1  آیات.. 133

3.3.1.2  روایات.. 135

3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی.. 138

3.3.2.1  آیات.. 138

3.3.2.2  روایات.. 140

3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری.. 144

3.3.3.1  آیات.. 144

3.3.3.2  روایات.. 144

3.3.4حمایت‌های قانون از زنان. 147

3.3.4.1  حمایت‌های جزایی. 148

3.4نتیجه. 148

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. 150

4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151

4.1.1زنای بکر و بکره 153

4.1.1.1  نقل روایات.. 154

4.1.1.2  علت تبعید نشدن زن. 156

4.1.1.2.1      بیان نظرات فقها 156

4.1.1.3  حد زن زناکار بکره در قانون مجازات.. 158

4.1.2زنای مجنون و صغیر. 158

4.1.3زنای اکراهی. 165

4.1.3.1  تحقق اکراه در مرد 165

4.1.3.1.1      نظرات مخالفین: 165

4.1.3.1.2      نظرات موافقین. 166

4.1.3.1.3      بررسی روایات.. 167

4.2قیادت.. 168

4.2.1تعریف قیادت.. 169

4.2.2مجازات قیادت.. 169

4.2.2.1  بیان نظرات فقها 170

4.2.2.2  حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171

4.2.2.3  دلایل عدم مجازات.. 172

4.2.2.4  فلسفه قیادت.. 173

4.2.2.5  نتیجه قیادت.. 174

4.3محاربه. 174

4.3.1مجازات محارب.. 175

4.3.1.1  مستندات حکم 176

4.3.1.1.1      تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات.. 176

4.3.1.2  جرم زن محارب از نظر فقها 176

4.3.1.2.1      نظرات فقها‌ی اهل سنت.. 178

4.4ارتداد 179

4.4.1اقسام مرتد 180

4.4.2مجازات ارتداد 181

4.4.2.1  مجازات‌های مرتده 183

4.4.2.1.1      حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه. 183

4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184

4.4.3.1.1      اهل سنت و ادله آن‌ها 185

4.4.4نتیجه. 188

4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. 189

4.5.1تازیانه. 189

4.5.2نظرات فقها 189

4.5.2.1  نظرات فقهای امامیه. 190

4.5.2.2  نظرات اهل سنت.. 191

4.6موارد پراکنده 191

4.6.1حد زن باردار. 192

4.6.2مریض و مستحاضه. 194

4.6.2.1  نتیجه. 196

نتیجه نهایی. 197

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من