پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

10,000 تومان

پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل اول  : کلیات

 

مروری بر ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1- 1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف ……………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- زن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-2-  زن در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-3- زن در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-1-4- زن در زندگی مشترک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-1-5-   زن در حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-1-6-  زنان در جوامع در حال توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1- 1-7- نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهاي‌صنعتي………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف ……………………………………………………………………………………………….. 18

1-2-1- دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-2-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………… 19

1-2-3- اشتغال زنان در جوامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-2-4- اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………………………………………………. 23

1-2-5- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-2-6- وضعیت اشتغال زنان در سال 2011…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

 

فصل دوم : زن در حقوق بین الملل

 

2- 1- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی ………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران ……………………………………………………………………………………………………………. 40

2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى …………………………………………………………………. 53

2-1-5-حقوق بشر زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

2-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………… 56

2-1-8-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، كمیسیون حقوق بشر…………………………………………………….. 60

2-1-9-واحد‌های میثاق های حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-2-گفتار دوم : زن در اسناد بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-1-کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-2-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………. 67

2-2-2-1-الف : زمینه های پیدایش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

2-2-2-2-ب:مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-3-گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بين المللي……………………………………………………………………………………….. 73

2-3-1-تعريف خشونت نسبت به زنان………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

2-3-2-اقدامات سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

2-4-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-4-1تاریخچه سازمان بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-4-2-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization )………………………………………………. 77

2-4-3-منشور سازمان بین المللی کار………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

2-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………….. 79

2-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

2-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………… 81

2-4-7-ایران وسازمان بین‌المللی كار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

2-5-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی………………………………………………………………………………………………………… 83

2-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 83

2-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی ………………………………………………………………………….. 83

2-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل ………………………………………………………….. 85

2-5-4 – نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار

 

3-1- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار………………………………………………………………………………. 91

3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران  ………………………………………………………………………………………………………………………… 94

3-1-2–تعریف تبعیض شغلی علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

3-1-3-روشهای رفع تبعیض شغلی زنان …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-1-3-1-معیارهای بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-1-3-2–قوانین داخلی کشورها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

3-2-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………….. 104

3-2-1-اصل تساوی مزد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

3-2-2-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………….. 104

3-2-3-تعریف و محاسبه مزد …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2-4-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار………………………………………………………………………………………….. 108

3-2-5-اصل تساوی مزد در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-2-5-1-تعریف و محاسبه مزد    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-3-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی ………………………………………………………………… 114

3-3-1-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

3-3-2-حقوق ایران    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان ……………………………………………………………………………………………………………… 119

3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان ………………………………………………………………… 121

3-4-1-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار  ……………………………………………………………………………….. 124

3-4-2-کار شبانه زنان در حقوق ایران   …………………………………………………………………………………………………………………………. 127

3-4-3-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور ………………………………………………………………………………………………. 128

3-4-4-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

3-4-5-حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

3-4-6-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل……………………………………………………………………………………………………. 134

3-4-6-1-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………….. 134

3-4-7-روند کلی در اسناد بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………….. 135

3-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار  ……………………………………………………………………………………………………… 139

3-5- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی ………………………………………………………………………………. 142

3-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 144

3-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران ………………………………………………………… 144

3-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی  ……………………………………………………………………………………………… 146

3-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی……………………………………………………………………….. 148

3-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان………………………………………………………………………………………………………………. 151

3-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی………………………………………………………………………….. 154

3-5-7-مرخصی ویژه والدین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155

نتیجه گیری پایانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من