پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.

ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:

الف- درآمدها

ب-هزینه ها (مخارج)

درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و … تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.

نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

چکیده………………………………………… 1

مقدمه………………………………………… 2

بند اول-بیان مساله…………………………….. 2

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق………………. 2

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق……………………….. 2

بند چهارم-سوالات و فرضیات……………………….. 3

بند پنجم- سخن آخر …………………………….. 3

بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف، وظایف و نظریات…………………. 5

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی ………………….. 5

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی……………………. 5

بند اول-وظیفه تخصیص……………………………. 5

بند دوم- وظیفه توزیع…………………………… 6

گفتار سوم- نظرات مختلف…………………………. 6

فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی………….. 7

گفتار اول-ضرورت دخالت دولت …………………….. 7

گفتار دوم- حدود وظایف دولت……………………… 8

فصل سوم: مایه عمومی و اسلام……………………… 8

گفتار اول –کلیات بحث……………………………. 8

گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام…………….. 9

فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران……………. 11

گفتار اول-قانون……………………………….. 11

بند اول-قانون اساسی……………………………. 11

بند دوم-قوانین عادی …………………………… 12

بند سوم-آیین نامه های دولتی ……………………. 12

بند چهارم-معاهدات بین المللی …………………… 13

گفتار دوم-رویه قضایی…………………………… 13

گفتار سوم – سایر منابع ………………………… 14

بخش دوم

مخارج دولت در ایران

فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن…… 16

گفتار اول-تعریف مخارج دولتی ……………………. 16

گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی …………………… 16

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ………. 17

بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت……………. 17

بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17

بند سوم-تقسیم بندی اداری ………………………. 18

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده …………. 19

بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ………… 19

بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی………… 21

بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران …….. 21

فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران…. 23

گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران……….. 23

بند اول – از سال 1299 تا 1319…………………….. 23

بند دوم- از سال 1320 تا 1337……………………… 24

بند سوم-از سال 1338-1349…………………………. 24

بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360………………… 25

بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)……………. 25

بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)………………. 25

گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26

بخش  سوم

درآمدهای دولتی

فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی……………. 30

گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی …………………. 30

گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ………… 30

بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی …… 30

بند دوم- درآمدهای استقراضی ……………………. 30

بند سوم-درآمدهای  پولی…………………………. 32

بند چهارم- درآمدهای مالیاتی…………………….. 32

فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور…………………. 33

گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ………. 33

گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ……………….. 35

بخش چهارم

درآمدهای مالیاتی

مقدمه بخش………………………………………    38

فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات……….. 39

گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات …………………. 39

بند اول-تعریف مالیات ………………………….. 39

بند دوم-ماهیت مالیات ………………………….. 39

گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  …………………. 40

بند اول-اصول مالیات …………………………… 40

بند دوم-انواع مالیات…………………………… 42

فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور…… 44

گفتار اول-مبنای اخذ مالیات …………………….. 44

بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات …………………. 44

بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ……………….. 44

گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران … 45

فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران………………. 46

گفتار اول – مالیات بر دارایی……………………. 47

بند اول-مالیات بر ارث………………………….. 47

بند دوم-مالیات حق تمبر ………………………… 47

گفتار دوم-مالیات بر درآمد………………………. 48

بند اول-مالیات بردرآمد املاک…………………….. 48

بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی…………………. 48

بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق…………………… 48

بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل ………………… 49

بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………. 49

بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی………………… 49

فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران……. 49

بند اول- خود اظهاری……………………………. 50

بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی ……….. 50

گفتار دوم- وصول مالیات ………………………… 52

بند اول –وصول ارادی …………………………… 52

بند دوم-وصول شهری …………………………….. 53

گفتار سوم –دادرس مالیاتی ………………………. 52

بند اول –اداره امور مالیاتی …………………… 52

بند دوم-هات حل اختلاف ………………………….. 53

بند سوم- شورای عالی مالیاتی…………………….. 53

بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم    54

بند پنجم-دیوان عدالت اداری …………………….. 54

بخش پنجم

بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت

فصل اول: تعاریف و اصول بودجه……………………. 56

گفتار اول-تعریف بودجه …………………………. 56

گفتار دوم- اصول بودجه …………………………. 57

فصل دوم: مراحل بودجه…………………………… 59

گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه …………………. 59

گفتار دوم- تصویب بودجه ………………………… 59

گفتار سوم-اجرای بودجه …………………………. 59

فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه…………………… 61

گفتار اول-نظارت اداری …………………………. 61

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………… 61

گفتار سوم- نظارت پارلمانی ……………………… 61

نتیجه گیری……………………………………..    62

پیوست تحقیق…………………………………… 63

منابع و ماخذ………………………………….. 112

 فهرست جدول ها

عنوان                                            صفحه

جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363   35

جدول 1-4: مالیات بر ارث……………………. 47

 

مقدمه

بند اول-بیان مساله

دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

  • بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
  • بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
  • بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  • آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
  • آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
  • نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

  • شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
  • شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
  • با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.

بند پنجم- سخن آخر

این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.

بخش اول:  

فصل اول

تعاریف، وظایف و نظریات

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی

در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری  مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت  باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم  مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[1]

در واقع  مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.

در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب  سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی

بند اول-وظیفه تخصیص

یعنی تهیه  کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.

بند دوم- وظیفه توزیع

یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی  صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد  می نماید.

بند سوم-وظیفه تثبیت

تثبیت معقول سطح قیمت ها و تامین رشد اقتصادی و همچنین کمک به تثبیت موازنه پرداخت ها وظیفه تثبیت را شکل میدهد. این وظیفه اگر به شکل صحیح به انجام برسد باعث جلوگیری از تورم و گرانی در جامعه می شوددولت با تشکیل نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام این وظیفه اهتمام می ورزد.

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من