پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

چالش ها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده

10,000 تومان

پایان نامه چالش ها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چالش ها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.

در اثر ارتكاب جرم ، آسيب­هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه­ديدگان و بستگان آنان مي­شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه­ديدگان مي­تواند در كاهش آسيب­هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه­ديدگان به آن مراجعه مي­كنند ، در كاهش آسيب­ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته­هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي­تواند آسيب­هاي ناشي از جرم را براي بزه­ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه­هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه­دیده مورد بررسی قرار می­گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه­دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه­ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه­ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه­ديده است و همچنین چالش­های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.

واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه­دیده ، بزه­دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………        صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. د

مقدمه …………………………………………………………………………………….. 1

الف:بیان موضوع ………………………………………………………………………………………….. 1

ب: سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………… 1

پ: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 2

ت: اهداف و کاربردهای تحقيق………………………………………………………………………… 2

ث:روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 3

ج:معرفی پلان و ساختار تحقیق ……………………………………………………………………… 3

چ:تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………. 4

بخش اول: تعامل پلیس و بزه دیده در برخورد با جرم

فصل اول: آگاهی و اقدام فوری………………………………………………………………….. 20

مبحث اول : آگاهی پلیس از وقوع جرم…………………………………………………………. 20

گفتار اول : دسترسی بزه دیده به پلیس…………………………………………………………….. 24

گفتار دوم : اعلام شکایت بزه دیده ………………………………………………………………….. 26

بند اول : اعلام بزه دیدگی  ……………………………………………………………………………………………………. 26

الف : اعلام بزه دیدگی در پاسگاه پلیس……………………………………………………………………………………… 27

ب : اعلام بزه دیدگی به پلیس 110  ……………………………………………………………………………………………. 27

بند دوم: ثبت شکایت ……………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم : عدم پرداخت هزینه شکایت  ……………………………………………………………………………….. 29

 

 

عنوان …………………………………………………………………………………        صفحه

مبحث دوم : اقدامات فوری پلیس  ……………………………………………………………….. 30

گفتار اول: انجام تحقیقات اولیه   …………………………………………………………………….. 31

بند اول: حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم………………………………………………………………………………… 31

بند دوم: معاینه محل  ……………………………………………………………………………………………………………. 33

بند سوم : ظبط آلات و ادوات جرم   ……………………………………………………………………………………… 35

بند چهارم : تحقیقات محلی  ………………………………………………………………………………………………… 38

بند پنجم : احضار و تحقیق از شهود بزه دیده ………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم : ارائه گزارش و اجرای دستورات مقامات قضایی ………………………………….. 40

بند اول : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهایی …………………………………………………………………….. 40

بند دوم : ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی …………………………………………………………………………….. 42

بند سوم : استرداد اشیاء و اموال بزه دیده ……………………………………………………………………………. 43

فصل دوم: آگاهی و مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری…………………………… 44

مبحث اول : آگاهی از اطلاعات ضروری ………………………………………………………… 44

گفتار اول : ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ……………………………………………………. 47

بند اول : اطلاعات در مورد مجرم…………………………………………………………………………………………… 47

بند دوم : اطلاعات در مورد بزه دیدگان مشابه ……………………………………………………………………… 48

بند سوم : سایر اطلاعات مربوط به پرونده …………………………………………………………………………….. 48

گفتار دوم : برخورداری از اطلاعات و آموزش همگانی …………………………………………. 49

مبحث دوم : مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری ………………………………………….. 49

گفتار اول : مفهوم مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری………………………………………… 50

 

 

عنوان …………………………………………………………………………………        صفحه

گفتار دوم : طرق مشارکت بزه دیده در فرایند کیفری  ……………………………………….. 51

بخش دوم : تعامل پلیس و بزه­دیده در کاهش آسیب بزه دیدگی

فصل اول : رفتار توام با کرامت پلیس با بزه دیده………………………………………. 53

مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………………….. 55

گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………………………… 55

بند اول : منشور اخلاقی پلیس ……………………………………………………………………………………………… 59

بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس ……………………………………………………………………………. 62

گفتار دوم : توجه و هم دردی به بزه دیده …………………………………………………………. 64

بند اول : توجه و نگرانی و آلام بزه دیده ……………………………………………………………………………….. 69

بند دوم : توجه به نظرات بزه دیده…………………………………………………………………………………………. 70

مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده……………………….. 72

گفتار اول : حفظ امنیت بزه دیده……………………………………………………………………… 72

بند اول : حفظ امنیت بزه دیده در رویارویی با متهم …………………………………………………………….. 75

بند دوم : حفظ امنیت بزه دیده در برابر تهدیدات ………………………………………………………………… 76

بند سوم : آموزش بزه دیده با هدف تامین امنیت …………………………………………………………………. 78

گفتار دوم : حفظ شئونات و حریم خصوصی بزه دیده………………………………………….. 78

بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده……………………………………………………………… 78

بند دوم : حفظ هویت و اطلاعات بزه­دیده…………………………………………………………… 79

فصل دوم : میانجیگری و حمایت از بزه دیدگان خاص……………………………….. 80

 

 

عنوان …………………………………………………………………………………        صفحه

مبحث اول : میانجیگری پلیس……………………………………………………………………… 80

گفتار اول : نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری…………………………………… 80

بند اول : نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری……………………………………………………………………….. 81

بند دوم : مشکلات پلیس در میانجیگری………………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم : دفتر مدد کاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس …………………………………. 84

بند اول : تاریخچه تشکیل و وظائف دفاتر مدد کاری اجتماعی……………………………………………… 84

بند دوم : فرایند ارائه مدد کاری و میانجیگری ……………………………………………………………………… 87

مبحث دوم : حمایت پلیس از بزه­دیگان خاص ……………………………………………….. 88

گفتار اول : تعامل پلیس با اطفال بزه دیده ………………………………………………………… 88

گفتار دوم : تعامل پلیس با زنان بزه دیده ………………………………………………………….. 93

بند اول : زنان بزه دیده در محیط خانه ………………………………………………………………………………….. 96

بند دوم : زنان بزه دیده از خشونت های خارجی……………………………………………………………………. 102

بند سوم : بهره گیری از نیروی زن پلیس ……………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان سالمند و معلول …………………………………….. 114

بند اول : تعامل پلیس با بزه دیده­گان سالمند ………………………………………………………………………. 114

بند دوم : تعامل پلیس با بزه دیدگان معلول ………………………………………………………………………….. 117

نتیجه و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. 122

الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………… 122

ب : پیشنهادها …………………………………………………………………………………………….. 123

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. 125

 

عنوان …………………………………………………………………………………        صفحه

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. 125

1-کتاب ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

2-مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

3-پایان نامه­ ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 127

ب: پایگاه های اینترنتی…………………………………………………………………………………… 128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….129

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چالش ها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

چالش ها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من