نمایش دادن همه 8 نتیجه

آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

· آزمایش اندازه گیری PH، اسیدیته و قلیاییت ،قابلیت هدایت الکتریکی

· آزمایش سختی کل ، سختی کلسیم ،سختی منیزیم

· آزمایش اندازه گیری غلظت کلرید به روش مور

· آزمایش اندازه گیری غلظت سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتر

· آزمایش اندازه گیری غلظت آهن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

· آزمایش اندازه گیری غلظت کلر باقیمانده به روش مور

· آزمایش اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)

· آزمایش اکسیداسیون با پرمنگنات (مواد آلی) COD و BOD

· آزمایش اندازه گیری سختی آب توسط رزینهای تبادل یونی