گزارش کار آزمایش شماره 8 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی اندازه گیری سدیم و پتاسیم در سیمان به روش فتومتری شعله ای

5,000 تومان

گزارش کار آزمایش شماره 8 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی اندازه گیری سدیم و پتاسیم در سیمان به روش فتومتری شعله ای
این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق و نمودار می باشد.
0

Your Cart