بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94

تعداد صفحات:144

 

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق «M.A»

گرايش: جزا و جرم‌شناسي

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

بخش اول: مفاهیم بنیادین پیشگیری وضعی از سرقت اماکن

درآمد…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

ب) سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ) ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

چ) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ح) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

خ) مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

د) ساماندهی تحقیق .. 10

فصل اول. 11

مفهوم سرقت و پیشگیری وضعی.. 11

1-1- مبحث اول: سرقت… 12

1-1-1-گفتار اول: مفهوم سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-گفتار دوم: سابقه سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-3- گفتار سوم: ویژگیهای سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-4- گفتار چهارم: انواع سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2- مبحث دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1-2-1- گفتار اول: تعریف پیشگیری وضعی.. 26

1-2-2- گفتار دوم: مبانی پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-3-گفتار سوم: پیشینه پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-2-3-1- بند1: حمايت‌هاي پيشگيرانه و همبستگي خانوادگي…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-2-3-2- بند2: امنيت پرهزينه…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-2-3-3- بند3: به سمت امنيت غير خشونت‌آميز…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

1-2-4-گفتار چهارم: ویژگی‌هاي پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-5-گفتار پنجم: پیامدهای مثبت و منفی پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-2-6-گفتار ششم: جرائم علیه اموال و ویژگی‌هاي آن. 43

1-3- فصل دوم: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در دنیا…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

1-3-1- مبحث اول: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در دنیا 47

1-3-1-1-گفتار اول: پيشگيري از سرقت با رعايت الزام هاي محلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

1-3-1-2-گفتار دوم:  راهبرد مشترك سازمان ها براي مقابله با سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1-3-1-3-گفتار سوم:: پيشگيري از بزه ديدگي مجدد در سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-3-1-4- گفتار چهارم: محله اي با خانه هاي امن تر. 51

1-3-1-5- گفتار پنجم:  ايستگاه هاي امن…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

1-3-1-6- گفتار ششم:  پيشگيري از جرائم مرتبط با وسايل نقليه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

1-3-1-7-گفتار هفتم:  واحد مبارزه با سرقت از اماكن تجاري…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1-3-1-8-گفتار هشتم: صدور برچسب براي خانه هاي امن توسط پليس…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

1-3-2- مبحث دوم: روش ها و تکنیکهای پیشگیری وضعی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

بخش دوم: تجزیه و تحلیل داده ها

2-1- فصل اول: تدابیر و تکنیک‌هاي پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن در شهر ایلام. 63

2-1-1- مبحث اول: تدابیر پیشگیری وضعی از سرقت اماکن در شهر ایلام . 63

2-1-1-1-گفتار اول: تدابير خطر افزا. 64

2-1-1-2- گفتاردوم: تدابير دشوار كننده…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-1-2- مبحث دوم:  سازمان ها و مرتبط و تدابير دولتي و پيشگيري وضعي از سرقت اماكن .. 68

2-1-2-1- گفتار اول: سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با پيشگيري وضعي در ايلام و برنامه‌ها و طرح‌هاي مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-1-2-2- گفتار دوم: تدابير دولتي پيشگيري وضعي از سرقت اماكن.. 74

2-1-2-3- گفتار سوم: تکنیک‌هاي پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن در شهر ایلام . 82

2-2- فصل دوم: روش شناسی و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

2-2-1- مبحث اول: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

2-2-1-1-گفتار اول: روش تحقیق.. 91

2-2-1-2-گفتار دوم: جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

2-2-1-3-گفتار سوم: روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 92

2-2-1-4- گفتار چهارم: روش جمع آوري داده‌ها 93

2-2-1-5- گفتار پنجم: ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

2-2-1-6- گفتار ششم: روش تجزیه‌وتحلیل دادهها 95

2-2-2- مبحث دوم: یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 95

2-2-2-1- گفتار اول: توصیف آماری نمونه تحقیق.. 96

2-2-2-2- گفتار دوم: توصیف آماری داده‌های پرسشنامه پیشگیری وضعی سرقت در ایلام ابعاد آن و اثبات فرضیات تحقیق.. 104

1- مقیاس تكنيكها و برنامه‌هاي مورد استفاده پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

2- فرضیه اول. 107

3-  مقیاس تدابير فيزيكي پيشگيري وضعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

2-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 113

2-4- پیشنهادهایی در نتیجه تبیین و نتایج فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

2-5- محدودیت‌های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 117

پیوست… 122

 

چکیده:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی پیشگیری وضعی بر سرقت از اماکن در شهر ایلام بپردازد. همواره سعی شده است تا با کمک رویکردها و اقدامات حقوقی، قضایی و پلیسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفته شود: الف: افزايش خطر ارتكاب جرم ب: دشوار ساختن ارتكاب جرم

در شهر ایلام، مهم ترین اقدامات پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن را می توان در موارد زیر برشمرد: 1- مراقبت‌هاي رسمی که رايج ترين روش پيشگيري وضعي در این شهر است و پليس در آن نقش كليدي دارد. در این روش، پليس از شيوه هاي نوين گشت زني و وسايل و تجهيزات پيشرفته استفاده مي كند، مراقبت براساس برنامه­ريزي­هاي علمي و اصولي طراحي مي شود. 2- مراقبت هاي غير رسمي: در شهر ایلام، امروزه با ايجاد مركز حفاظتي و مراقبتي انتظامي‌در نيروي انتظامي شكل جديدتري از مراقبت هاي غيررسمي به وجود آمده است تا با مشاركت مردمي و با نظارت مستقيم پليسي بتوان در برقراري نظم و امنيت و پيشگيري از جرم، مراقبت­هاي غيررسمي را گسترش داد 3- مراقبت هاي طبيعي: در اين روش مراقبتي، از توانايي هاي افراد جامعه به منظور پيشگيري از جرائم استفاده مي­شود. افزايش تردد مردم در يك منطقه و يا بهبود روشنايي­ها در يك خيابان و طراحي مكان­هاي مناسب براي صندلي­ها در پارك ها از عوامل طبيعي است كه مانع از وقوع جرايم مي شود.

در این پژوهش، بر اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش، تجزیه و تحلیل نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها بر پایه پاسخ‌های ارائه شده از سوی پاسخگویان که بزه‌دیدگان سرقت از دو طیف منزل و مغازه در سطح شهر ايلام انجام مي‌گيرد. پرسشنامه‌های خود ساخته بصورت حضوری بین پاسخ‌گویان به صورت تصادفی ساده توزیع و پس از اخذ اطلاعات لازم از آنها، به وسیله رایانه پردازش مي‌شوند. نظرسنجی فقط با توزیع پرسشنامه‌های فردی و به شیوه مستقیم انجام مي‌گيرد. جامعه ی آماری به کار رفته در این تحقیق، شامل بزه‌دیدگان مربوط به سرقت از اماکن (منزل ومغازه) در سال 92-93 می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده کرده­ایم.  تعداد 120 نفر از این جامعه را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب می­شود که در نهایت از این تعداد 118 پرسشنامه برگشت داده شد که جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری مورد استفاده گرفت. یافته‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد که بین اقدامات و روش‌هاي پیشگیری وضعی،  با سرقت اماکن در ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:پیشگیری، پیشگیری وضعی، سرقت، اماکن، ایلام

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي پيشگيري وضعي بر سرقت اماكن در شهر ايلام94”