بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93

تعداد صفحات:133

پايان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (MA)

گرايش: جزا و جرم شناسي

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق 6

1-4- سوالات تحقیق 6

1-5- فرضیات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 6

 

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

مقدمه. 8

2-1- پيشينه تحقيق.. 9

2-2- جرم، سرقت، سرقت خودرو 13

2-2-1- جرم 13

2-2-2- تعریف جرم از منظر جامعه شناسی.. 14

2-2-3- تعریف جرم از منظر حقوقی.. 14

2-2-4- جرم شناسی 14

2-2-5- دسته بندی عوامل 14

2-2-5-1- عوامل جرم زا 14

2-2-5-2- عوامل بازدارنده 15

2-2-6- سرقت… 15

2-2-6-1- مروری بر تاریخچه سرقت… 15

2-2-7- اشکال مختلف مبارزه با سرقت در طول تاریخ در بعضی کشورها 16

2-2-8- عناصر تشکیل دهنده سرقت 17

2-2-8-1- عنصر قانونی 17

2-2-8-2- عنصر مادی 17

2-2-8-3- عنصر روانی 18

2-2-9- انواع سرقت در نظام جزایی فعلی ایران 18

2-2-10- عوامل موثر در بروز جرایم 19

2-2-11- تقسیم بندی سرقت 19

2-2-11- 1- تقسیم بندی سرقت با اعتبار عامل آن 19

2-2-11-2- تقسیم بندی سرقت به اعتبار زمان انجام آن 19

2-2-11-3-تقسیم بندی سرقت به اعتبار نحوه عمل سارقین 20

2-2-12- سرقت وسیله نقلیه 20

2-2-13- سرقت خودرو در ایران 22

2-2-14- زمان تقریبی سرقت خودرو 22

2-2-15- شیوه ها و روش‌های منابع سرقت خودرو. 23

2-2-16- اقدام سارقین در سرقت… 25

2-2-16-1- اقدام سارقین قبل از سرقت… 25

2-2-16-2- اقدام سارقین حین سرقت 26

2-2-16-3- اقدام سارقین بعد از سرقت 26

2-2-17- سارقین خودرو 30

2-2-18- اهداف سارقان از سرقت خودرو 30

2-2-18-1- سرقت خودرو به خاطر فروش آن. 31

2-2-18-2- سرقت خودرو به خاطر بردن لوازم و قطعات 31

2-2-19- اثرات و طبعات نامطلوب ناشی از سرقت خودرو در جامعه 33

2-2-20- عملکرد مالکین خودرو 34

2-2-20-1- تعریف مالک 34

2-2-20-2- تعریف خودرو 34

2-2-20-3- مالک خودرو 34

2-2-21- اقدامات مالک خودرو جهت پیشگیری از سرقت خودرو 34

2-2-22- سیستم ایمنی خودرو. 36

2-2-22-1- سیستم‌های ایمنی 36

2-2-22-2- سیستم‌های ضد سرقت در خودرو 37

2-2-22-3- قفل مرکزی 37

2-2-22-4- دزدگیر ها 37

2-2-22-5- ایموبلایزرها الکتریکی و الکترونیکی 38

2-2-22-6- قفل.. 38

2-2-23- عملکرد پلیس 39

2-2-23-1- طرح عملیات مهار : 39

2-2-23-2- هدف از اجرای عملیات مهار 39

2-2-23-3- تدابیر اجرایی عملیات مهار 40

2-2-24- تعاریف…. 41

2-2-24-1- زوایای بی روح.. 41

2-2-24-2- نوار ایمنی.. 41

2-2-24-3- پست فرماندهی.. 41

2-2-25- اقدامات عملیات مهار. 41

2-2-25-1- اقدامات اولیه عملیات مهار. 41

2-2-25-2- اقدامات ثانوی عملیات مهار. 42

2-2-26- فرآیند رسیدگی به سرقت و کشف خودرو توسط پلیس 44

2-2-27- مراحل اعلام کشف خودرو جهت ثبت در سیستم وابلاغ و استرداد به مالک 45

2-2-28- اقدامات پلیس در پیشگیری از جرائم 45

2-2-28-1- مراقبت‌های سنتی 45

2-2-28-2- مراقبت‌های نوین 46

2-2-29-  سیستم مانیتورینگ 46

2-2-29-1- تعریف سیستم 46

2-2-29-2- سیستم‌های سازمانی 46

2-2-29-3- اجزای سیستم 47

2-2-29-4- محیط سیستم. 47

2-2-30- سیستم مانیتورینگ…………………………………………………………………….. 47

2-2-31- هدف از ایجاد سیستم مانیتورینگ 47

2-2-32- تدابیر کلی و اجرایی 48

2-3- پیشگیری 49

2-3-1- تعریف پیشگیری 49

2-3-2- انواع پیشگیری 49

2-3-2-1- پیشگیری کیفری 49

2-3-2-2- پیشگیری غیرکیفری 49

2-3-3- پیشگیری از جرم 50

2-3-4- مراحل پیشگیری 51

2-3-4-1- پیشگیری اولیه 51

2-3-4-2- پیشگیری ثانویه 51

2-3-4-3- پیشگیری ثالث 51

2-3-5- اقدام‌های معمول در پیشگیری وضعی 51

2-3-6- طراحی محیطی راهکاری برای پیشگیری وضعی از جرم 53

2-3-7- تئوری ( cpted ) 53

2-3-7- 1- کنترل دسترسی 53

2-3-7-2- مراقبت 53

2-3-7-3- حمایت از اقدام ایمنی 54

2-3-7-4- تقویت انگیزه ها 54

2-3-8- پیشگیری از سرقت خودرو 54

2-4- شهرستان ایلام 56

2-4-1- پیشینه تاریخی 56

2-4-2- جمعیت 56

2-4-3-زبان. 57

2-4-4- وضعیت اقتصادی 57

2-4-5- تقسیمات کشوری 57

2-5- چارچوب نظری تحقیق 58

2-6- نظریات مختلف در زمینه جرایم 58

2-6-1- نظریه بی هنجاری 58

2-6-2- نظریه دورکیم 58

2-6-3- نظریه علت شناسی مکانی جرم 59

2-6-4- تئوری کاهش فرصت 59

2-6-5- تئوری فعالیت روزمره و سبک زندگی 60

2-6-6- اصول نظریه فرصت جرم 61

2-6-7- تئوری پیشگیری وضعی 62

2-6-7-1- افزایش تلاش ها 62

2-6-7-2- افزایش خطرات 63

2-6-7-3- مراقبت رسمی‌ 63

2-6-7-4- تکنیک‌های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم 64

2-6-7-5- تكنيك هاي مبتني بر كاهش منافع قابل پيش بيني جرم. 65

2-6-7-6- تکنیک هاي مبتني بر كاهش تحريك بزهكاران 65

2-6-7-7- تكنيك هاي مبتني بر حذف بهانه ها 66

2-7-  نظريه بازدارندگي 66

2-7-1- استنتاج نظریه ها با توجه به فرضیات تحقیق 67

2-7-1-1- نظریه هایی که جنبه جرم شناسی دارند 67

2-7-1-2- نظریه هایی که جنبه جامعه شناسی دارند 67

2-7-1-3- نظریه‌های که جنبه روانشناسی دارند. 67

 

فصل سوم: روش شناسي

مقدمه. 72

3-1- نوع و روش تحقيق 73

3-1-1- جامعه آماري 73

3-1-2- تعاريف عملياتي متغير ها 74

3-1-2-1- متغير مستقل.. 74

3-1-2-2- متغير وابسته 74

3-1-2-3- عملكرد مالكين خودرو 75

3-1-2-4- عملكرد پليس 75

3-1-2-5- سيستم مانيتورينگ ( سامانه پايش تصويري ) 75

3-2- روش و ابزار گرد آوري داده ها 76

3-2-1- تعيين روايي ابزار تحقيق.. 77

3-2-2- تعیین پایایی ابزار تحقیق 78

3-2-3- طراحی و تشریح پرسش نامه 78

3-2-4- روش ها و تکنیک‌های آماری 80

3-2-5- فرمول آلفای کرونباخ 80

 

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه 82

4-1- آمارتوصیفی.. 83

4-1-1-توصیف جمعیت نمونه. 83

4-1-2- جنسیت… 83

4-1-3- سنوات خدمتی.. 84

4-1-4- وضعیت شغلی.. 85

4-1-5- میزان تحصیلات… 86

4-1-6-توصیف سوالات پرسشنامه. 87

4-1-7-توصیف سوالات مربوط به ضعف عملکرد مالکین خودرو. 87

4-1-8-توصیف سوالات مربوط به ضعف عملکرد پلیس…. 88

4-1-9-توصیف سوالات مربوط به ضعف سیستم مانیتورینگ… 89

4-1-10- بررسی کل سوالات پرسشنامه. 90

4-1-11- مقایسه توصیفی شاخص‌های پرسشنامه. 91

4-2-آمار استنباطی.. 92

4-2-1-بررسی نرمال بودن داده ها(آزمون شاپیروویلک) 92

4-2-2- بررسی فرضیه اول ((عملکرد ضعیف مالکین خودرو مهمترین علت سرقت خودرو شهرستان ایلام می‌باشد)) 93

4-2-3-فرضیه دوم ((ضعف عملکرد پلیس برسرقت خودرو درشهرستان ایلام موثر می‌باشد)). 93

4-2-4- فرضیه سوم ((ضعف سیستم مانیتورینگ برسرقت خودرو درشهرستان ایلام موثر است .)) 94

 

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

مقدمه. 96

5-1 خلاصه تحقیق.. 97

5-1-1- نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق 98

5-1-1-1 نتیجه ارزیابی فرضیه اول تحقیق.. 98

5-1-1-2 نتیجه ارزیابی فرضیه دوم تحقیق.. 99

5-1-1-3 نتیجه ارزیابی فرضیه سوم تحقیق 99

5-2- یافته‌های جانبی تحقیق( نتیجه گیری از سوالات باز) 101

5-3- نتیجه گیری کلی.. 102

5-4- پیشنهادها 104

5-5- پیشنهاد‌های کاربردی مربوط به متغییر‌های مستقل تحقیق 104

5-5-1- عملکرد مالکین خودرو. 104

5-5-1-1 عملکرد پلیس: 105

5-5-1-2 سیستم مانیتورینگ… 106

5-5-1-3- پیشنهاد‌های عمومی‌ 106

منابع و ماخذ. 108

ضمـائم. 112

چكيده انگليسي.. 116

 

چکیده:

در این تحقیق سه فرضیه متناسب با اهداف تحقیق و مبانی نظری در خصوص جرم، سرقت خودرو، پیشگیری وضعی، عملکرد مالکین خودرو، عملکرد پلیس و سیستم مانیتورینگ ( دوربین‌های مدار بسته ) از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن مدل مفهومی‌و تحلیلی تحقیق طراحی گردیده است . در روش تحقیق ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسش نامه و مراجعه به اسناد و مدارک می‌باشد . این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است . جامعه آماری به تعداد 66 نفر از کارشناسان آگاهی و انتظامی‌شهرستان بصورت تمام شمار انتخاب گردیده است، پرسش نامه شامل مشخصات فردی با 15 سوال 5 گزینه ای با طیف لیکرت و 2 سوال تشریحی بوده و بر اساس فرضیات و سوالات تحقیق با آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن 87% محاسبه و با اعتبار بالایی تائید واثبات گردیده است . با استفاده از آمار توصیفی و شاخص‌های پراکندگی آزمون T و Z، داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند . در اولویت بندی متغیر‌های مستقل متغیر عملکرد مالکین خودرو بیشترین تاثیر و سپس متغیر عملکرد پلیس در ردیف دوم و متغیر سیستم مانیتورینگ کمترین تاثیر در وقوع سرقت خودرو داشته است و با توجه به نتایج حاصل از سوالات باز و بسته پیشنهاداتی در جهت پیشگیری وضعی سرقت خودرو ارائه گردیده است .

 

واژه‌های کلیدی : جرم، سرقت، سرقت خودرو، سرقت وسيله نقليه

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی علل موثر بر سرقت خودرو در شهرستان ایلام سال 93”