گزارشکار آزمایشگاه شیمی پلیمر آزمایش چهارم تهیه پلی استیرن

3,000 تومان

موضوع آزمایش : تهیه پلی استیرن

اهداف آزمایش : تهیه پلی استیرن از استیرن در حضور بنزوئیل پراکسید به روش رادیکالی و آشنایی با پلیمرهای گرما نرم

وسایل و مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایش :

چند عدد لوله آزمایش – بالن یک دهانه 100 ml  – مبرد – ارلن- سنگ جوش ( شیشه خرده )- استیرن- تولوئن – متانول – بنزوئیل پراکسید- منبع گرمایی   

0

Your Cart