گزارش کار آزمایش شماره 7 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی محاسبه ثابت اسیدیته شناساگرهای اسید و باز (سبزبروموکرزول)

6,000 تومان

گزارش کار آزمایش شماره 7 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی محاسبه ثابت اسیدیته شناساگرهای اسید و باز (سبزبروموکرزول)

این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق و نمودار می باشد.

0

Your Cart