ترجمه مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

19,000 تومان

با مقادیر مرجع که با HPLC تعیین شد، دو استراتژی درجه‌بندی، مجذور حداقلی بخشی (PLS) به عنوان روش رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش رگرسیون غیرخطی بررسی شد.

0

Your Cart