قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94

تعداد صفحات:167

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران شمال

 

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق خصوصی

پايان نامه کارشناسي ارشد

گرايش : حقوق خصوصی

 

عنوان:

قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

هدف و ضرورت تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیّات تحقیق.. 6

روش و پلان تحقیق.. 7

بخش اول : قواعد عمومی حاکم بر بارنامه الکترونیک دریایی.. 8

فصل اول : بارنامه دریایی.. 9

مبحث اول  : تعاریف10

گفتاراول : تعریف بارنامه دریایی.. 10

گفتار دوم : تعریف بارنامه الکترونیک دریایی.. 12

مبحث دوم : خصوصیات و مشخصات بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران. 14

مبحث سوم : کارکردهای بارنامه دریایی و بررسی این کارکردها در بارنامه الکترونیک15

گفتار اول : بارنامه به عنوان رسید تحویل کالا. 16

گفتار دوم : بارنامه به عنوان سند قرارداد حمل.. 18

گفتار سوم : بارنامه به عنوان سند مالکیت کالا. 20

مبحث چهارم : کنوانسیون های بین المللی حاکم بر بارنامه های دریای.. 22

گفتار اول : قواعد لاهه و لاهه-ویزبی.. 22

بند اول : گستره اعمال قواعد لاهه-ویزبی.. 24

گفتار دوم : قواعد هامبورگ26

بند اول : گستره اعمال قواعد هامبورگ29

گفتار سوم : مقایسه تطبیقی بین قواعد هامبورگ و قواعد لاهه-ویزبی.. 31

مبحث پنجم : مزایای بارنامه الکترونیک نسبت به نوع کاغذی.. 32

فصل دوم : مبانی اسناد الکترونیک34

مبحث اول : تعریف سند الکترونیک35

مبحث دوم : اعتبار سند الکترونیک37

مبحث سوم : کارکرد های اساسی سند و چگونکی آن ها در سند الکترونیک  38

گفتار اول : قابلیت خوانده شدن. 40

گفتار دوم : قابلیت ارائه. 41

گفتار سوم : قابلیت دوام. 41

گفتار چهارم : عدم قابلیت تغییر. 42

مبحث چهارم : عناصر سند الکترونیک43

گفتار اول : تمامیت داده ها 43

گفتار دوم : اصالت44

گفتار سوم : دستیابی.. 46

گفتار چهارم : امکان انتساب47

فصل سوم : امضای الکترونیک48

مبحث اول : تعریف امضای الکترونیک49

مبحث دوم : انواع امضای الکترونیک53

گفتار اول : امضای الکترونیک ساده 53

گفتار دوم : امضای دیجیتالی.. 54

بند اول : رمزنگاری متقارن. 55

بند دوم : رمزنگاری نامتقارن. 57

گفتار سوم : مزایای رمزنگاری نامتقارن. 58

گفتار چهارم : محدودیت های رمزنگاری نامتقارن. 60

گفتار پنجم : امضای الکترونیک مطمئن از منظر قانون تجارت الکترونیک ایران. 61

مبحث سوم : مراجع صدور گواهی.. 63

مبحث چهارم : امضای الکترونیک در بارنامه الکترونیک66

فصل چهارم : انتقال بارنامه الکترونیک و انحلال آن 69

مبحث اول : قابلیت انتقال بارنامه الکترونیک70

گفتار اول : راه نامه دریایی.. 72

مبحث دوم : بارنامه الکترونیک در وجه حامل.. 73

مبحث سوم : قابلیت رد بارنامه الکترونیکی در صورت عدم مطابقت با شرایط اعتبار. 78

مبحث چهارم : انحلال بارنامه الکترونیک81

بخش دوم : سامانه ها و قواعد خاص حاکم بر بارنامه الکترونیک دریایی.. 84

فصل اول : سامانه های الکترونیکی کردن اسناد حمل.. 85

مبحث اول : سامانه سی داکس88

گفتار اول : معایب سامانه سی داکس88

مبحث دوم : سامانه بولرو. 90

گفتار اول : ساز و کار سامانه بولرو. 91

گفتار دوم : معایب سامانه بولرو. 94

مبحث سوم : سامانه اتساین گلوبال ترید. 96

گفتار اول : ساز و کار سامانه اتساین گلوبال ترید. 97

گفتار دوم : معایب سامانه اتساین گلوبال ترید. 98

فصل دوم : بارنامه الکترونیکی در اسناد بین المللی.. 99

مبحث اول : اسناد عام. 101

گفتار اول : سند نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک101

گفتار دوم : قواعد اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اسناد حمل الکترونیک102

بند اول : مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی.. 102

بند دوم : اینکوترمز. 105

بند سوم : آنسید. 106

مبحث دوم : اسناد خاص…. 108

گفتار اول : قواعد سی . ام . آی درخصوص بارنامه الکترونیک108

بند اول : نحوه ی صدور بارنامه الکترونیک مطابق با قواعد سی ام آی.. 109

بند دوم : معایب موجود در خصوص استفاده از قواعد سی ام آی.. 111

گفتار دوم : مقررات کنوانسیون روتردام در خصوص قرارداد های حمل دریایی کالا. 113

بند اول : گستره اعمال مقررات روتردام. 121

بند دوم : بررسی اصطلاحات اساسی کنوانسیون روتردام در خصوص اسناد حمل الکترونیک126

الف : اسناد حمل و سابقه الکترونیکی حمل.. 127

ب : حق کنترل ، شخص کنترل کننده و کنترل انحصاری.. 128

ج : امضای الکترونیکی.. 130

د : رضایت131

بند سوم : ساز و کار صدور و انتقال اسناد حمل الکترونیک وفق کنوانسیون روتردام. 134

فصل سوم : قاعده حل تعارض و قوانین حاکم بر بارنامه الکترونیک136

مبحث اول : قانون قابل اعمال بر بارنامه های الکترونیک دریایی در خصوص مسایل مشترک با بارنامه کاغذی.. 139

گفتار اول : قوانین ملی.. 139

گفتار دوم : کنوانسیون ها 140

مبحث دوم : قانون قابل اعمال بر بارنامه های الکترونیک دریایی در رابطه با مسایل خاص این نوع از بارنامه. 142

گفتار اول : قوانین ملی.. 142

گفتار دوم : اسناد نمونه. 143

گفتار سوم : کنوانسیون ها 144

مبحث سوم : قانون قابل اعمالی که برخی سامانه های به وجود آمده برای بارنامه های الکترونیک  برگزیده اند. 146

فصل چهارم :  نتیجه گیری و پیشنهادات148

منابع و مآخذ. 153

اول : منابع به زبان فارسی.. 154

الف : قواعد و قوانین.. 154

ب : کتب154

ج : رساله کارشناسی ارشد و دکتری.. 156

د : مقالات و تقریرات157

دوم : منابع به زبان انگلیسی.. 159

الف : قواعد ، مقررات ، اسناد نمونه و کنوانسیون های بین المللی.. 159

ب : کتب160

ج : رساله کارشناسی ارشد و دکتری.. 160

د : مقالات161

سوم : منابع اینترنتی.. 163

چکیده به زبان انگلیسی.. 164

 

 

چکیده

بارنامه دریایی سندی است که از دیرباز نقش مهمی را در تجارت و حمل و نقل دریایی کالا ایفا می نماید. با توسعه فناوری های الکترونیک و به تبع آن گسترش تجارت الکترونیک ، همواره پیشنهاداتی برای ایجاد یک بارنامه الکترونیکی با همان کارکردهای بارنامه کاغذی مطرح گردیده است. درخصوص بارنامه کاغذی و بارنامه الکترونیک ، ما با دو سند ، با ماهیت متفاوت مواجه نیستیم ، بلکه ماهیت این دو سند کاملا یکسان است و تنها تفاوت در شکل و قالب آن ها است. به همین دلیل است که بسیاری از قواعد حقوقی حاکم بر یک بارنامه کاغذی که در پرتو کنوانسیون های لاهه ، لاهه- ویزبی و کنوانسیون هامبورگ تجلی می یافت ، قابل اعمال بر یک بارنامه الکترونیک نیز می باشد. در این پایان نامه در ابتدا بارنامه دریایی و کارکردهای حقوقی آن ، اعم از قالب کاغذی یا الکترونیکی بررسی و کنوانسیون های موجود در خصوص آن آورده خواهد شد. سپس مقتضیات یک سند الکترونیک که یک بارنامه الکترونیک ، هم چون هر سند الکترونیک دیگری ، باید واجد آن باشد بررسی خواهد شد. جریان صدور ، بکارگیری و نقل و انتقالات متعاقب یک بارنامه الکترونیک و چگونگی انحلال جریان آن ، از دیگر مسائل مطرح در این تحقیق است.

از دیگر مباحث این پایان نامه می توان ، به ذکر تلاش های جامعه بین المللی ، برای ایجاد بارنامه های الکترونیک ، اعم از سامانه های الکترونیکی که بدین منظور ایجاد شده و همچنین اسناد بین المللی که اسناد حمل الکترونیک را به رسمیت شناخته یا برای صدور و بکارگیری آن ساز و کاری را تعیین نموده اند ، اشاره کرد. درنهایت ، به قاعده حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم بر یک بارنامه الکترونیک دریایی ، خواهیم پرداخت. هدف این پایان نامه اثبات این است که می توان ، بارنامه های الکترونیک را ، در صورت وجود یک بستر مناسب بکار گرفت و از فواید آن در صنعت حمل دریایی بهره جست.

واژگان کلیدی : تجارت الکترونیک ، حمل دریایی کالا ، اسناد حمل دریایی ، اسناد حمل الکترونیک دریایی ، بارنامه دریایی ، بارنامه الکترونیک دریایی

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قواعد حقوقی حاکم بر بارنامه های الکترونیکی دریایی94”