مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

تعداد صفحات:140

 

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش: حقوق بین الملل

 

عنوان:

مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل

چكيده :

به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی 51 منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.

واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل

فصل اول :بررسی تحولات بحران بحرین. 7

گفتار اول: ریشه‌های بحران بحرین. 7

بند اول: عوامل اسلامی. 8

بند دوم: عوامل اجتماعی. 9

بند سوم: عوامل سیاسی. 10

بند چهارم: عوامل اقتصادی.. 11

بند پنجم: وابستگی حاکمیت بحرین به ایالات متحده و عربستان. 13

گفتار دوم: روند بحران از آغاز تاکنون. 14

بند اول: روند بحران ازسال 1521 تا 1880. 15

بند دوم: روند بحران ازسال 1895 تا 1971. 16

بند سوم: روند بحران از سال 1971 تا 2002. 17

بند چهارم: روند بحران ازسال 2004 تا 2010. 18

بند پنجم: روند بحران ازسال 2011 تاکنون. 19

گفتار سوم:رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای در قبال تحولات بحرین. 21

بند اول : رویکرد شورای امنیت.. 22

بند دوم: رویکرد شورای حقوق بشر. 23

بند سوم: رویکرد اتحادیه اروپا 24

بند چهارم :رویکرداتحادیه عرب.. 25

بند پنجم رویکرد شورای همکاری خلیج فارس… 26

گفتار چهارم : رویکرد دولت‌ها در قبال تحولات بحرین. 27

بند اول :رویکرد آمریکا 27

بنددوم: رویکرد انگلیس… 28

بند سوم: رویکرد ترکیه. 29

بند چهارم: رویکرد عربستان. 30

بند پنجم: رویکرد جمهوری اسلامی ایران. 32

فصل دوم:جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 34

گفتار اول: ماهیت حقوقی دفاع مشروع. 34

بند اول: تعریف دفاع مشروع. 34

بند دوم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد. 36

بند سوم: گستره دفاع مشروع. 37

بند چهارم: چرایی دفاع مشروع. 39

بند پنجم: فلسفه مشروعیت دفاع مشروع. 40

گفتار دوم: مبنای تاریخی دفاع مشروع در حقوق بین الملل. 41

بند اول: دفاع مشروع درقرن وسطی. 41

بند دوم: دفاع مشروع در میثاق جامعه‌ی ملل. 42

بند سوم: دفاع مشروع در قرارداد پاریس… 44

بند چهارم: سوابق دفاع مشروع در دادگاه نورنبورگ و توکیو. 45

بند پنجم: دفاع مشروع و تصویب منشور ملل متحد. 46

گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع. 47

بند اول: حمله مسلحانه. 47

بند دوم: تناسب.. 49

بند سوم: ضرورت.. 51

بند چهارم: فوریت.. 51

بند پنجم: اطلاع رسانی به شورای امنیت.. 52

گفتار چهارم: انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی. 53

بند اول: معاهدات تضمین. 54

بند دوم: معاهدات کمک متقابل. 55

بند سوم: اتحاد نظامی. 56

بند چهارم: درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی.. 57

بخش دوم: مداخلات خارجی در بحران بحرین از منظرحقوق بین الملل با تکیه بر مداخلات عربستان سعودی

فصل اول:جایگاه اصل عدم مداخله واستثنائات آن درحقوق بین الملل. 60

گفتار اول: بررسی اصل عدم مداخله. 60

بند اول: تعریف اصل عدم مداخله. 61

بند دوم: تجزیه و تحلیل بند 7 ماده منشور ملل متحد. 62

بند سوم: دامنه اصل عدم مداخله. 63

بند چهارم: استثنائات وارد بر اصل عدم مداخله. 64

بند پنجم: منابع اصل عدم مداخله. 65

گفتار دوم: پیشینه‌ی تاریخی اصل عدم مداخله و عناصر مداخله. 67

بند اول:سیرتحول اصل عدم مداخله. 68

بند دوم: نفوذ در امور کشور دیگر. 69

بند سوم: کشوری که در امور آن مداخله می‌شود باید یک کشور مستقل باشد. 70

بند چهارم: اجبار 71

بند پنجم: هدف از مداخله تحمیل اراده‌ی مداخله گر می‌باشد. 72

گفتار سوم: اقسام مداخله. 73

بند اول: مداخله‌ی درخواست شده (دعوت شده)یا مبتنی بر قرارداد 73

بند دوم: مداخله بشر دوستانه. 74

بند سوم: مداخله به عنوان حق دفاع مشروع. 76

بند چهارم: مداخله برای حمایت اتباع. 76

بند پنجم: مداخله از طریق تبلیغات.. 77

گفتار چهارم: شرایط مشروعیت مداخله درخواست شده (دعوت شده) و محدودیتهای اعمالی آن. 78

بند اول: کنترل موثر یا موثر بودن. 78

بند دوم: معیار مشروعیت دموکراتیک… 79

بند سوم: شناسایی حکومت.. 80

بند چهارم: رضایت دولت متقاضی. 82

بند پنجم: محدودیت‌های اعمالی بر مداخله درخواست شده (دعوت شده) یا کمک نظامی. 83

فصل دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین وتحلیل ابعادحقوقی آن. 85

گفتار اول: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین مطابق با اساسنامه شورای همکاری، میثاق اتحادیه عرب و منشور سازمان ملل متحد. 85

بند اول: استدلالات عربستان برای مداخله در بحران بحرین. 86

بند دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با موافقتنامه‌ی دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس… 86

بند سوم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با میثاق اتحادیه عرب.. 89

بند چهارم: بررسی ارزیابی اعتبار حقوقی رضایت دولت بحرین به مداخله. 90

بند پنجم: ارزیابی مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با مواد منشور ملل متحد. 91

گفتار دوم: بررسی اعتبارمداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت.. 92

بند اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت.. 93

بند دوم: بررسی ابعاد و جنبه‌های درونی و بیرونی حق تعیین سرنوشت.. 94

بند سوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی. 95

بند چهارم: نقض حق تعیین سرنوشت در بحرین توسط دولت بحرین. 96

بند پنجم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین. 98

گفتار سوم: بررسی جنایت علیه بشریت در بحران بحرین. 99

بند اول: مفهوم جنایات علیه بشریت.. 100

بند دوم: احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت در بحرین. 101

بند سوم: شکنجه. 102

بند چهارم: بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری و قتل در بازداشتگاه‌ها در جریان اعتراضات.. 103

بند پنجم: محاکمه‌های نظامی. 104

گفتار چهارم: بررسی نسل کشی در بحران بحرین. 105

بند اول: مفهوم نسل کشی. 106

بند دوم: احراز عناصر مادی نسل کشی در بحران بحرین. 107

بند سوم: احراز عنصر معنوی نسل کشی در بحران بحرین. 110

بند چهارم: مسئولیت نیروهای نظامی عربستان در نسل کشی. 111

بندپنجم :مسئولیت نیروهای خارجی در بحران بحرین. 112

نتیجه گیری.. 114

منابع و مآخذ. 118

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93”