گزارش کار آزمایش شماره 6 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی بررسی اثر حلال و مزاحمت های یونی در اندازه گیری نشر اتمی

5,000 تومان

گزارش کار آزمایش شماره 6 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی بررسی اثر حلال و مزاحمت های یونی در اندازه گیری نشر اتمی
این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق و نمودار می باشد.
0

Your Cart