گزارش کار آزمایش شماره1 شیمی تجزیه دستگاهی مطالعه کمپلکسها و تعیین نسبت مولی فلز – لیگاند با استفاده از روش تغییرات پیوسته

4,000 تومان

گزارش کار آزمایش شماره1 شیمی تجزیه دستگاهی مطالعه کمپلکسها و تعیین نسبت مولی فلز – لیگاند با استفاده از روش تغییرات پیوسته
این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق و نمودار می باشد.
0

Your Cart