گزارش کار آزمایش شماره 3 شیمی تجزیه دستگاهی جداسازی پرمنگنات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم با استفاده از کروماتوگرافی ستونی

3,500 تومان

گزارش کار آزمایش شماره 3 شیمی تجزیه دستگاهی جداسازی پرمنگنات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم با استفاده از کروماتوگرافی ستونی
این گزارش کار به همراه تمامی داده های آزمایش و محاسبات دقیق می باشد.
0

Your Cart