گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی اسکلت فلزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، اجرای تير و ستون ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

7,000 تومان

محل کارآموزي در شهر کرمانشاه  بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودم از عمليات خاك برداري از يك خرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.

0

Your Cart