ترجمه مقاله طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

19,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

با مقادیر مرجع که با HPLC تعیین شد، دو استراتژی درجه‌بندی، مجذور حداقلی بخشی (PLS) به عنوان روش رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش رگرسیون غیرخطی بررسی شد.

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع: Near-infrared spectroscopy for rapid and simultaneous determination of five main active components in rhubarb of different geographical origins and processing

ترجمه موضوع:  طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 22 صفحه

مشاهده صفحه اصلی مقاله: کلیک کنید

چکیده انگلیسی:

Abstract

Rhubarb (Rhei Radix et Rhizoma) is a classic herbal laxative medicine in Europe and a very famous natural medicine in Asia, especially in China. In this study, near-infrared spectroscopy (NIRS) was first used for rapid and simultaneous analysis of five main active components (chrysophanol, aloe-emodin, rheinemodin and physcion) in rhubarb of 6 geographical origins, processing and spurious samples. A total of 124 samples (73 raw, 40 processed and 11 spurious samples) were collected. With the reference values determined by HPLC, two calibration strategies, partial least squares (PLS) as a linear regression method and artificial neural networks (ANN) as a non-linear regression method, were studied. For the PLS strategy, 11 spectral pre-processing methods, 5 spectral regions and different latent variables (LVs) were systematically compared, while 3 spectral pre-processing methods and 5 ANN algorithms were studied for the ANN strategy. The results indicated that PLS was more suitable for the analysis of chrysophanol, aloe-emodin, emodin and physcion, whereas ANN was better for rhein. For the optimal NIR models of chrysophanol, aloe-emodin, rhein, emodin and physcion, the correlation coefficients of the calibration set (Rcal) were 0.9916, 0.9762, 0.9839, 0.9794 and 0.9800, respectively; the correlation coefficients of the prediction set (Rpre) were 0.9888, 0.9359, 0.9410, 0.9805 and 0.9785, respectively; the root mean square error of validation (RMSEP) were 0.0402, 0.0197, 0.0593, 0.0133 and 0.0192, respectively. Subsequently, the optimal NIR models were used to study the effects of geographical regions and processing, and identify the spurious rhubarb. Collectively, NIRS may be a well-acceptable method for quality evaluation of rhubarb and other traditional Chinese medicine (TCM).

ترجمه چکیده :

ریواس (Rhei Radix et Rhizoma) داروی ملین گیاهی قدیمی در اروپا است و داروی طبیعی بسیار مشهور در آسیا، به خصوص در چین، است. در این پژوهش، طیف‌بینی نزدیک-مادون قرمز (NIRS) ابتدا برای تحلیل همزمان و سریع پنج مولفه فعال (کریسوفانول، آلئو-امودین، راین، ایمودین و فیسکیون) در ریواس با 6 خاستگاه جغرافیایی، فراورش شده و نمونه ساختگی استفاده شد. در کل 124 نمونه (73 نمونه خام، 40 نمونه فراورش شده و 11 نمونه ساختگی) گردآوری شد. با مقادیر مرجع که با HPLC تعیین شد، دو استراتژی درجه‌بندی، مجذور حداقلی بخشی (PLS) به عنوان روش رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش رگرسیون غیرخطی بررسی شد. برای استراتژی PLS، 11 روش پیش‌پردازش طیفی، 5 منطقه طیفی و متغیرهای پنهان متفاوت (LVها) به صورت نظام‌مند مقایسه شدند، در حالی که 3 روش پیش‌پردازش طیفی و 5 الگوریتم ANN برای استراتژی ANN بررسی شدند. نتایج نشان داد PLS برای تحلیل کریوسوفانول، آلئو-ایمودین، ایمودین و فیسکیون مناسب‌تر هستند، در حالی که ANN برای راین بهتر بود. برای مدل‌های بهینه NIR کریسوفانول، آلئو-ایمودین، راین، ایمودین و فیسکیون، ضرائب همبستگی مجموعه درجه‌بندی (Rcal) به ترتیب 0.9916، 0.9762، 0.9839، 0.9794 و 0.9800 بود؛ ضرائب همبستگی مجموعه پیش‌بینی (Rpre) به ترتیب 0.9888، 0.9359، 0.9410، 0.9805 و 0.9785 بود؛ خطای مجذور میانگین ریشه اعتبارسنجی (RMSEP) به ترتیب 0.0402، 0.0197، 0.0593، 0.0133 و 0.0192 بود. در نتیجه، مدل‌های بهینه NIR برای مطالعه تاثیرات مناطق جغرافیایی و پردازش استفاده شد و ریواس ساختگی شناسایی شد. در مجموع، NIRS ممکن است روشی پذیرفته شده برای ارزیابی کیفیت ریواس و سایر داروهای سنتی چینی (TCM) باشد.

کلیدواژه‌ها: طیف‌بینی نزدیک-مادون قرمز، ریواس، شبکه‌های عصبی مصنوعی، مجذور حداقلی بخشی، پردازش، منطقه جغرافیایی

Graphical Abstract

Unlabelled Image

موضوعات مشابه