خانه » فروشگاه » گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۲ شیمی فیزیک ۱ اندازه گیری دانسیته با استفاده از پیکنومتر

گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۲ شیمی فیزیک ۱ اندازه گیری دانسیته با استفاده از پیکنومتر

5,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی گزارش کار آزمایشگاه آزمایش شماره ۲ شیمی فیزیک ۱ اندازه گیری دانسیته با استفاده از پیکنومتر 3
خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

توضیحات کوتاه:

تمامی گزارش کارها در آزمایشگاه شمسی پور دانشگاه آزاد انجام گرفته شده و محاسبات تمامی آزمایشها توسط اساتید مربوطه مشاهده و اصلاح شده و پس از اصلاح و بازنگری در فروشگاه ماهان داک قرار گرفته اند.

نحوه نوشتار گزارش کار آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

1- عنوان(شامل نام آزمایش – نویسنده-اعضاء گروه و تاریخ انجام آزمایش)

2- هدف انجام آزمایش

3- وسایل مورد نیاز

4- تئوری آزمایش(مقدمه)

5- روش کار (نحوه انجام آزمایش)

6- محاسبات (شامل محاسبات مربوطه و نمودار ها)

7- نتیجه گیری

8- خطاها

9- منابع

 

*هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش (اندازه گیری دانسیته) این است که ما به چگالی مواد در محلول ها و ترکیبات پی ببریم و بتوانیم وزن ملکولی و جرم آنها را تعیین کنیم.

*تعاریف[1]:

دانسیته: عبارتست از نسبت جرم یک ماده به حـجم آن در دمای مشــــخص و فشار 1 اتمسفر و واحدش   است.

دانسیته نسبی :(Relative Density) دانســیته نسبی یا چگالی عبارت است از نسبت جرم واحد حجم ماده مورد نظر در دمای معین به آب خــالص در یک دمای مرجع. دمای آب مرجع   در نظر گرفته میشود، دمایی که در آن دانسیته نســبی و دانسیته واقعی آب برابر است و آب دراین شرایط بیشترین دانسیته را دارا ست

دانسیته نسبی یک گاز: عبارت است از نسبت جــرم حجمی گاز مورد نظر در دمای معین به دانسیته هوا در شرایط استاندارد شرایط  برای گازها عبارت است از دمای   و فشار   فقط در صنایع گاز طبیعی شرایط استاندارد برای گاز را فشار   و دمای   در نظر میگیرد.

واحدهای ­­­­دانسیته:
عمـــومی­ترین ­واحــــدهای ­بیان ­دانسیته ­­ می ­باشند.
هدف از اندازه گیری دانسیته:
درصد ترکیبات سبک و سنگین در یک برش نفتی نسبت مـستقیم با دانسیته آن دارد. هر چه اجزای سـبک تر در یک برش نفــتی بیشتر باشند، دانــسیته آن کمتر است و هر چه اجزای با جرم ملکــولی بالاتر بیشتر باشند، دانسیته مخلوط بیشتر خواهد بود. لذا با اندازه گیری دانسیته میتوان به حــدود ترکیب درصد یک مخــلوط نفتی و یا نفت خام پی برد.