پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94

10,000 تومان

پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسي در حكم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسي تا مراحل پاياني به راحتي و با موفقيت پيش مي‌رود وگرنه شايد بتوان گفت علت بسياري از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجديدنظر و اطالة دادرسي همين مسامحه كاري‌ها در مرحله جلسه اول دادرسي مي‌باشد.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .

در اين پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتكنيكهاي اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از اين رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏ فاقد این امتیازات است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- بیان مساله. 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

3- سوالات تحقیق.. 4

4- فرضیه ها 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- روش کار. 5

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 6

مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. 6

گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. 6

بند اول- دادرسی عادی.. 7

بند دوم- دادرسی فوری.. 8

گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی.. 10

1- جلسه عادی.. 10

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت… 10

3- جلسه با وقت فوق العاده: 11

گفتار چهارم: تشريفات تعيين جلسه دادرسی.. 11

1- تعيين زمان جلسه دادرسي 11

2- تعيين مكان جلسه دادرسي.. 12

گفتار پنجم: تشريفات جلسه  دادرسي.. 12

1- فراهم نمودن مقدمات رسيدگي.. 12

2- علني بودن جلسه دادرسي.. 12

3- رعايت نظم در جلسه دادرسي.. 12

فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ………………………………………. 13

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی.. 13

گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات… 13

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست… 14

گفتار ششم: استرداد دادخواست… 14

گفتار هفتم: جلب ثالث… 15

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل.. 15

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی.. 16

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی.. 21

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی.. 24

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقي 24

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل كار آنها 25

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني 25

1- ملاك واقعي بودن ابلاغ 25

2- ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي 26

3- آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي 26

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین.. 28

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29

میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ.. 29

فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی.. 31

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی.. 33

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی.. 34

مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی.. 36

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی.. 36

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی.. 38

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب… 42

مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حكم غيابي 44

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46

مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي.. 49

فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی.. 58

مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی.. 58

گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62

گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی.. 63

مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی.. 63

مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غيابي.. 65

مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسليم وكالتنامه وکیل خوانده … 69

بند اول- رأی هيات عمومي ديوانعالي كشور. 69

بند دوم- حضوري تلقي شدن حکم دادگاه با تسليم وكالتنامه. 69

مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74

گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی.. 75

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث… 77

گفتار پنجم: ایرادات… 80

بند اول- ایراد به سمت خوانده 80

بند دوم- ایراد رد دادرس…. 82

نتیجه گیری.. 84

منابع و مأخذ. 87

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من