پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

گزارش کار آزمایش تونل باد

19,000 تومان

گزارش کار آزمایش تونل باد آزمایشگاه مکانیک سیالات

در زیر بخش های مهمی از گزارش کار آزمایش تونل باد آورده شده است.

 

 

بخش های آزمایش

صفحه عنوان – هدف آزمایش- وسایل آزمایش – مقدمه و تئوری – روش کار آزمایش – محاسبات – نتیجه گیری

هدف آزمایش

در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺪف ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻘﻄﻊ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن می باشد.

تئوری آزمایش تونل باد

از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪي ﭘﻴﺘﻮت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﺳﻜﻮن ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﺳﻜﻮن ﺟﺮﻳﺎن و در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ آن ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.

سادهﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﻟﻮﻟﻪي ﭘﻴﺘﻮت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪي ﺧﻤﻴﺪه ﺑﺎ زاوﻳﻪي نود درجه و با قطر مناسب ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ در آن ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه در فایل گزارش کار …

 

روش کار

پس از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﭘﻴﺘﻮت ﺗﻴﻮب، ﭘﻴﺘﻮت ﺗﻴﻮب را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ وﺻﻞ می کنیم. دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺗﻤﺎم ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه  شود.

دﺳﺘﮕﺎه را روي ﺣﺎﻟﺖ روشن قرار می دهیم. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﻔﻪي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا در ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد و ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻓﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﭘﻴﺘﻮت ﺗﻴﻮب را ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮا درون ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه را روي ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ از درﺻﺪ وﻟﺘﺎژ ورودي ﻗﺮار داده،

ادامه در فایل گزارش کار …

 

محاسبات آزمایش تونل باد

در فایل گزارش کار آزمایش موجود است.

 

نتیجه گیری آزمایش تونل باد

در فایل گزارش کار آزمایش است.

 

خطاهای آزمایش تونل باد

در فایل گزارش کار آزمایش است

 

در گزارش کار آزمایش تونل باد تمامی محاسبات بصورت تایپ شده و قابل ویرایش می باشد و دسترسی به فایل برای شما پس از خرید امکان پذیر می باشد.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش کار آزمایش تونل باد”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

گزارش کار آزمایش تونل باد

19,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من