پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه93

10,000 تومان

پایان نامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .

 

کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه                   

فصل اول کلیات پژوهش

چکیده…………………………………………………………………………………………….1

1- 1مقدمه……………………………………………………………………………………… 2

1-2بیان مسئله……………………………………………………………………………………4

1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….6

1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق……………………………………………………………..9

1-5اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-5-1 هدف اصلی……………………………………………………………………………….9

1-5-2 هدف فرعی……………………………………………………………………………….9

1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..9

1-7 فرضیه ها………………………………………………………………………………….10

1-7-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………10

1-7-2فرضیه فرعی…………………………………………………………………………….10

1-8 چارچوب نظری……………………………………………………………………………10

1-9 تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………10

1-12 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….11

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 تعربف بزه…………………………………………………………………………………13

2-2 تارخچه بزهکاری………………………………………………………………………….13

2-3 تعریف بزهکار…………………………………………………………………………….14

2-4 بزهکلری نوجوانان وجوانان……………………………………………………………….16

2-5 تعریف جرم……………………………………………………………………………….16

2-5-1 تعریف جرم درفقه اسلامی………………………………………………………………16

2-6 کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران……………………………………………………17

2-7 تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف……………………………………………………18

2-7-1 رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………….18

2-7-2 رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………18

2-7-3 رویکردها جرم شناسی………………………………………………………………….18

2-8 رویکرد ها درمورد علل بزهکاری…………………………………………………………18

2-8-1 رویکرد ظاهری…………………………………………………………………………18

2-8-2 رویکردساختارزیستی……………………………………………………………………19

2-8-3 رویکردروانشناختی……………………………………………………………………..20

2-8-4 رویکردوضعیت اقتصادی……………………………………………………………….21

2-8-5 رویکردکنترل اجتماعی………………………………………………………………….21

2-8-6 رویکرد پیوندافتراقی…………………………………………………………………….22

2-8-7 رویکرد التقاطی…………………………………………………………………………23

2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..23

2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..24

2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..24

2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..24

2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………25

2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..27

2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..27

2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..28

2-15عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….28

2-15-1عوامل زیستی ………………………………………………………………………….29

2-15-2 عوامل درونی………………………………………………………………………….29

2-15-3 عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..30

2-15-4 علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….30

2-15-5 علل وضعی……………………………………………………………………………31

2-16 عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..31

2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….31

2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..32

2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….32

2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….33

2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..33

2-17-1 خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………33

2-17-2 مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..34

2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….34

2-17-4 رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..34

2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….35

2-19 فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….38

2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………40

2-21 تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..43

2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………44

2-23 انواع پیش گیری………………………………………………………………………….44

2-24 نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….46

2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………47

2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………48

2-27 پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….50

2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..50

2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..53

2-30 نقش  دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..54

2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….56

2-30-2 راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..59

2-30-3 مجازات……………………………………………………………………………….60

2-30-4 وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….63

2-31 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..63

2-31-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………63

2-31-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 69

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………74

3-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..74

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………….74

3-4نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….75

3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………… 75

3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… 75

3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………76

3-8 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….76

3-9 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 76

3-10 روش گردآوری داده………………………………………………………………………77

3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………77

3-12 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………79

4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92…………………………………..79

4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)…………………….89

4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)………………………………..96

4-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………96

4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………….96

4-6-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..96

4-6-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………..99

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث وتفسیر نتایج………………………………………………………………………..105

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………..107

5-2-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………107

5-2-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………107

5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………….111

فهرست منابع…………………………………………………………………………………112

منابع فارسی………………………………………………………………………………….112

منابع لاتین……………………………………………………………………………………117

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………118

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….119

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من