پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

کار تحقیقی رشته حقوق ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

15,000 تومان

کار تحقیقی رشته حقوق ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

بخشی ار مطالب کار تحقیقی

چکیده

موضوع ثبت اسناد مالکیت سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری و ایجاد اجتماعات انسانی دارد. از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد آغاز شد لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید. فواید ثبت اسناد مالکیت تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می‌باشد.

بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مأموران دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر قضات و مأموران دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می‌شوند.

اما، علیرغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه به علت سوءاستفاده‌های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می‌آید. نتیجه آنکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند تصریح است،

امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می‌آید. مراجع گوناگونی حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیازمند برشمردن، بررسی و تبیین است. نگارنده در این  کار تحقیقی با آگاهی از گستردگی مطالب ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کوشش شده نموده در حد توانایی تا حدودی مواردی چند از ابطال و اصلاح سند مالکیت در محاکم قانونی، دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک را بیان نماید.

با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری، قانون‌نویسی، هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال و اصلاح سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و… باید ساعتها وقت و زمان، سازمانها و ارگان‌ها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه دارد.

کلیدواژگان: ثبت اسناد، سند مالکیت، ابطال سند رسمی، اصلاح سند رسمی.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

پرسش‌های پژوهش… 3

فرضیه‌های پژوهش… 3

هدف پژوهش… 3

روش پژوهش… 4

پیشینه تحقیق.. 4

ساختار پژوهش… 4

فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت… 6

مبحث نخست: سند و اقسام آن. 7

گفتار نخست: تعریف سند. 7

گفتار دوم: عناصر سند. 8

بند یکم: کتبی بودن. 8

بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت… 12

مبحث دوم: سند رسمی.. 12

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت… 13

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی.. 14

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات… 14

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات… 16

گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی.. 18

بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی.. 18

بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند. 18

بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند. 19

مبحث سوم: سند عادی.. 19

گفتار نخست: رکن سند عادی.. 20

گفتار دوم: انواع اسناد عادی.. 21

بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی.. 22

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت… 22

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت… 24

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت… 25

بند نخست: تعریف ثبت… 25

بند دوم: انواع ثبت… 25

1ـ ثبت املاک.. 25

2ـ ثبت اسناد. 26

فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت… 27

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت… 28

گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی.. 29

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات… 30

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات… 30

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری.. 31

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه. 35

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض…. 39

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت… 40

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض…. 41

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42

گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق.. 43

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق.. 43

بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت… 47

گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51

گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54

مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت… 55

گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید. 55

گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی.. 56

گفتار سوم: تجمیع. 58

گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت… 60

گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید. 61

فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت… 65

مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت… 66

مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی.. 67

گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی.. 68

بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله. 68

1ـ اشتباه در وجود علت تعهد. 68

2ـ اشتباه در نوع عقد. 68

3ـ اشتباه در موضوع عقد. 68

4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله. 69

5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله. 69

بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله. 69

بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71

گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی.. 72

بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی.. 72

بند دوم: اشتباهات قلمی.. 72

بند سوم: اشتباهات تفکیکی.. 73

بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک.. 73

مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی.. 73

گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت… 74

گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت… 75

گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت… 76

گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت… 78

گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت… 79

گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت… 82

بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت… 82

بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت… 83

بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت… 84

گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت… 85

بند نخست: ماده 149 قانون ثبت… 85

بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت… 86

بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت… 87

بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت… 88

1ـ هیئت نظارت… 88

2ـ رؤسای واحدهای ثبتی.. 88

3ـ شورای عالی ثبت… 89

4ـ دیوان عدالت اداری.. 89

گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت… 90

گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه. 92

بند نخست: کسر مساحت… 92

بند دوم: اصلاح حد به کوچه. 93

بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه. 93

مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی.. 96

گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد. 96

گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک.. 97

نتیجه‌گیری.. 99

پیشنهادها 102

منابع. 103

چکیده انگلیسی.. 107

 

کار تحقیقی رشته حقوق ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران در 113 صفحه بصورت فصل بندی شده توضیح داده شده است. بخش های مهم در این روش تحقیق شامل فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت، فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت، فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت و .. می باشد. منابع معتبر نیز ذکر شده است، با خرید این روش تحقیق، زمان و تجربه ماهان داک را داشته باشید.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی رشته حقوق ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

کار تحقیقی رشته حقوق ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

15,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من