پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

10,000 تومان

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و … پرداخته ایم.

این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.

کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. 1             مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. 4

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4

ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5

ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل نخست :

مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری

مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. 8

بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. 9

الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. 9

ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. 11

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. 12

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. 13

الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. 15

ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. 16

مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. 19

گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. 19

بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 20

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. 21

بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. 22

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… 23

گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. 24

بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. 26

الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. 26

ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. 29

ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. 30

د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم

تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان

مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… 33

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… 33

بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. 41

بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. 44

بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….45

بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… 47

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. 48

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… 49

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. 50

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. 54

بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. 54

بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… 56

بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. 58

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… 61

بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. 67

بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. 69

الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… 69

ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. 70

د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… 71

ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. 71

س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. 72

ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. 72

فصل سوم :

مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… 74

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… 74

بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. 77

بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… 79

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. 81

بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. 84

بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. 84

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. 86

بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… 87

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… 88

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. 88

بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. 94

الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..94

ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. 97

بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 97

بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. 99

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. 100

بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… 102

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. 104

بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… 105

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 108

پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 110

منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….. 111

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من