پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

اسناد سجلي وآثار حقوقي تغيير مندرجات آن در هويت افراد94

10,000 تومان

پایان نامه اسناد سجلي وآثار حقوقي تغيير مندرجات آن در هويت افراد94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اسناد سجلي وآثار حقوقي تغيير مندرجات آن در هويت افراد94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

اسناد سجلی جزو مهمترین اسناد رسمی‌محسوب شده وسند هویت وتابعیت هر شخص ایرانی میباشد مندرجات این اسناد در برابر دیگران قابل استناد بوده و وسیله شناسایی اوست از طرفی هویت هر فرد جزو احوال شخصیه او محسوب میشود وفرد با همین هویت در جامعه شناخته شده وهمین هویت نیز منشاء حق وتکلیف برای او میگردد لذا تغییر در هویت شخص منشاء آثاری برای او گردیده که از جنبه حقوقی ممکن است حق ویا تکلیف وی را دچار تزلزل نماید. با مداقه در موضوع ما نحن فیه می‌توان ابراز داشت که تغییر مندرجات اسناد سجلی را بطه مستقیم با هویت هر شخص دارد  چرا که مندرجات اسناد سجلی جزو  هویت فرد و از احوال شخصیه  او میباشد لذا تغییردر مندرجات آن از قبیل تغییر نام ونام خانوادگی وتاریخ تولد وجنسیت بطور قطع و یقین در برابر دیگران قابل استناد بوده می‌بایست این تغییر قابل شناسایی وبه عنوان حق مسلم فرد به رسمت شناخته شود.امروزه مسئله غامض وپیچیده هویت یکی از مشغله ها ودغدغه‌های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی اقتصادی فرهنگی واجتماعی دولتمردان  شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند .هویت پیش شرط هر نوع عمل اجتماعی وشرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص ومستقل برای افراد یک کشور نه تنها از عناصر اصلی زندگی افراد تلقی میشود بلکه به زندگی فردی واجتماعی انسان معنی ومفهوم می‌بخشد وآن را از پویایی خاصی برخوردار می‌کند .

کلمات کلیدی:1-سندسجلی2-هویت3-نام4- تاریخ تولد 5- جنسیت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه          

چکیده 1

مقدمه. 2

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 4

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (پیشینه تحقیق) 5

سؤالات تحقیق. 5

فرضيه‏هاي تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

 

بخش اول: مفهوم ومباني اسناد

فصل اول) سند. 8

مبحث اول:پیشینه اسناد در حقوق ايران. 8

گفتار اول ) پیشینه اسناد در حقوق ايران قبل از اسلام. 8

گفتار دوم )پیشینه اسناد در حقوق ايران بعد از اسلام. 9

مبحث دوم)معنی و مفهوم سند. 10

گفتار اول: تعريف لغوي سند. 10

گفتار دوم) تعريف اصطلاحي سند. 10

فصل دوم : انواع سند. 12

مبحث اول )انواع سند از دیدگاه کلی.. 12

مبحث دوم)اقسام سند از دیدگاه تخصصی هویت شناسی.. 14

گفتار اول: اسناد هویتی.. 14

اول:تعریف اسناد هویتی.. 14

دوم : انواع اسناد هويتي.. 14

گفتار دوم:اسناد سجلی.. 15

اول)مفهوم سندسجلی.. 15

دوم)تعریف سند سجلی.. 15

سوم) وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي.. 17

چهارم)اهمیت اسناد سجلی 18

پنجم): ثبت وقایع حیاتی.. 21

ششم): اهمیت ثبت وقایع حیاتی 23

هفتم: ویژگی‌های اسناد سجلی 24

هشتم: قوانین ومقررات مربوط به اسناد سجلی در کشورهای مختلف جهان. 27

فصل سوم)انواع اسناد سجلی.. 33

گفتار اول)سند ثبت کل وقایع. 33

الف)اطلاعات مندرج در سند ثبت کل وقایع. 33

ب)مهلت اعلام ولادت.. 34

پ)اعلام کنندگان سند ولادت.. 36

ت)مستندات  ثبت واقعه ولادت.. 37

گفتار دوم)دفتر ثبت وفات.. 38

گفتار سوم)شناسنامه. 41

اول ) تاريخچه شناسنامه. 42

دوم) تعريف شناسنامه. 42

سوم) وضعيت فعلي شناسنامه. 43

چهارم)كاركردهويتي شناسنامه. 44

گفتار چهارم ) كارت شناسايي ملي.. 46

اول)اهمیت صدور کارت ملی.. 47

دوم)تعريف شماره و كارت ملي.. 48

 

 

بخش دوم: مندرجات اسناد سجلي وآثار حقوقی تغییر آن در هویت افراد

فصل اول)مندرجات اسناد سجلی.. 51

مبحث اول)نام کوچک… 52

گفتار اول)نام وموقعیت قانونی آن. 53

گفتار دوم)سابقه تعیین نام. 53

الف ) سابقه غیر رسمی.. 53

ب)سابقه رسمی‌وقانونی.. 54

گفتار سوم)اختیار نام. 56

گفتار چهارم)ویژگیهای نام کوچک… 57

بند اول)تعیین کننده نام کوچک… 58

بند دوم)مشخصات لازم برایانتخاب نام کوچک… 58

گفتار پنجم)تغییر نام. 59

الف )مصادیق تغییرنام. 59

ب)استفاده از نام کوچک دیگری.. 61

پ)محدودیت انتخاب وتغییر نام. 61

ت)مراجع صلاحیتدار برای اخذ تصمیم در مورد تغییر نام. 62

مبحث دوم)نام خانوادگی.. 63

گفتار اول)کلیات.. 63

گفتار دوم)تغییر نام خانوادگی.. 65

بند اول)موارد تغییر نام خانوادگی.. 66

بند دوم) استفاده فرزندان از نام خانوادگی پدر. 68

بند سوم) رعایت حق تقدم. 68

بند چهارم)استفاده از نام خانوادگی زوجین در روابط فی مابین.. 69

الف)استفاده زن از نام خانوادگی شوهر. 69

ب)استفاده زن از نام خانوادگی شوهر در صورت وقوع طلاق. 69

پ)استفاده زن از نام خانوادگی شوهر پس از فوت او. 69

ت)استفاده شوهر از نام خانوادگی زن خود. 70

بند پنجم)نام خانوادگی فرزند خوانده 70

مبحث سوم)تاریخ تولد. 71

گفتار اول)کلیات.. 71

گفتار دوم)مصادیق کاربردهای تاریخ تولد. 72

گفتار سوم:تغییر تاریخ تولد. 76

الف)کلیات.. 76

ب)مراجع اصلاح وتغییر تاریخ تولد. 77

بنداول)هیات حل اختلاف.. 77

بند دوم)کمیسیون تشخیص سن.. 78

بند سوم)دادگاههای عمومی.. 80

مبحث چهارم)تغییر جنسیت.. 83

گفتار اول)تاریخچه تغییر جنسیت.. 83

الف)تغییر جنسیت در کشورهای خارجی.. 83

ب)تغییر جنسیت در ایران. 86

گفتار دوم:شناسایی جنسیت جدید. 87

الف) نظام حقوقی کشورهای خارجی.. 88

ب)نظام حقوقی ایران 89

گفتار چهارم) مرجع شناسایی جنسیت جدید. 89

گفتار پنجم) اقدامات عملی در جهت تغییر جنسیت.. 91

مبحث پنجم) الصاق عکس… 91

فصل دوم:هویت وآثار حقوقی تغییر مندرجات اسناد سجلی بر آن. 93

مبحث اول )هویت.. 93

گفتار اول)تعریف… 93

الف) هويت و تعريف آن 93

گفتار دوم)نقش هویت در علوم مختلف… 94

الف)نقش هويت در فلسفه 94

ب)نقش هويت در روان شناسي 95

پ)نقش هويت در جامعه شناسي 95

گفتار سوم)ابعاد مختلف هویت انسان 96

بند اول)قدرت اثباتی اسنادسجلی در زمینه تعیین هویت مدنی اشخاص… 98

بند دوم)مبنای فلسفی تعیین هویت انسان از طریق اسناد سجلی.. 101

مبحث دوم)آثار حقوقی تغییر مندرجات اسناد سجلی بر هویت افراد. 101

گفتار اول)تغییر تاریخ تولد (تغییر هویت) 102

الف)مصادیق آثار حقوقی تغییر تاریخ تولد بر اعمال حقوقی.. 103

ب)مبنای محدودیت استناد به تغییر سن.. 106

گفتار دوم)تغییر نام (تغییر هویت) 107

گفتار سوم)آثار حقوقی تغییر نام خانوادگی درهویت.. 109

گفتار چهارم )آثار حقوقی تغییر جنسیت در هویت.. 111

الف) حق بر نام وجنسیت.. 111

ب) اصلاح جنسیت و تأثیر آن بر مسئله مربوط به ازدواج. 112

پ)تاثیر تغییر جنسیت بر مسئله فرزندان. 113

اول)آثار تغییر جنسیت در شناسنامه تغییر جنسیت یافته. 113

دوم)آثار تغییر جنسیت در شناسنامه فرزندان. 113

سوم)آثار تغییر جنسیت در شناسنامه والدین.. 113

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 114

منابع ومآخذ. 116

چكيده انگليسي.. 119

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسناد سجلي وآثار حقوقي تغيير مندرجات آن در هويت افراد94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

اسناد سجلي وآثار حقوقي تغيير مندرجات آن در هويت افراد94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من