پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان

پایان نامه بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

با توجه به نقش پررنگ و با اهميت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، اين تحقيق سعی دارد با استفاده از ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ايران به پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضيه ها، پلی ارتباطی بين جريانات نقدی و پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها ايجاد کند.

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرايی، توصيفی می باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوري گرديده است. همچنين، از معيار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکيک شرکت ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذيرد که علامت مثبت يا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعيت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدين منظور از رگرسيون لجستيک باينری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غير درمانده با داده های زمانی 1381 لغايت 1391 استفاده شده است. يافته های تحقيق نشان دهنده مفيد بودن برخی از ترکيبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزيابی عملکرد شرکت و پيش بينی درماندگی مالی است.

 

واژه های کلیدی:

درماندگی مالی، جريان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعاليت.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کليات تحقيق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشريح و بيان مسأله. 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش… 4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش… 4

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش… 4

1-5- سؤالات تحقيق. 6

1-5-1- سؤال اصلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضيه های تحقيق. 8

1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7- قلمرو تحقيق. 9

1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق. 9

1-9- ساختار تحقيق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق. 11

2-1- مقدمه. 12

بخش اول: مبانی نظری تحقيق. 13

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری.. 14

2-2-1- عوامل بيرونی.. 14

2-2-1-1- عوامل اقتصادی.. 15

2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی.. 15

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری.. 15

2-2-2- عوامل درونی.. 16

2-2-2-1- مديريت… 16

2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود. 17

2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته. 17

2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد. 17

2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت… 18

2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه. 18

2-2-2-7- افزايش سرمايه. 18

2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت… 19

2-2-2-9- طرح‌های توسعه. 19

2-2-2-10- امتيازات ويژه 19

2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- نسبت های نقدينگی……………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي.. 22

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی.. 23

2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای.. 23

2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی.. 23

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد. 24

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات.. 24

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار. 24

2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي.. 25

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی.. 25

2-6- تداوم فعاليت… 26

2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت… 27

2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان. 28

2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت… 29

2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي.. 30

2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33

2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی.. 34

2-11-1- تکنيک‌های آماری.. 34

2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه. 35

2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی) 35

2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی.. 36

2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی.. 36

2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک…. 37

2-11-3- مدل‌های نظری..   37

2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق. 38

2-13- تحقيقات خارجی.. 39

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی.. 39

2-13-2- بيور. 39

2-13-3- آلتمن.. 40

2-13-4- اسپرينگيت… 42

2-13-5- لارگی و استيکنی.. 43

2-13-6- زاوگين.. 43

2-13-7- زميجوسکی.. 44

2-13-8- كيزي و بارتزاك… 44

2-13-9- وارد. 44

2-13-10- جانتادج.. 45

2-13-11- گيولی و همکاران. 45

2-13-12- لی و چانگ…. 45

2-13-13- لين و همکاران. 45

2-14- تحقيقات داخلی.. 46

2-14-1- رسول زاده 46

2-14-2- نظری.. 46

2-14-3- سليمانی اميری.. 46

2-14-4- شاکری.. 47

2-14-5- فلاح پور. 47

2-14- 6- مهرانی و همکاران. 47

2-14-7- بهرامفر و ساعی.. 48

2-14-8- نيكومرام و پورزماني.. 48

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی.. 48

2-14-10- پورزماني و همکاران. 49

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49

2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50

2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی……………………………………………………………………………………………………………..50

2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم : روش شناسی تحقيق. 55

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش تحقيق. 56

3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری.. 57

3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق. 60

3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات.. 60

3-6- فرضيه های تحقيق. 61

3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….61

3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61

3-7- متغيرهای تحقيق. 62

3-7-1- متغيرهای مستقل.. 62

3-7-2- متغير وابسته. 62

3-7-3- متغيرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63

3-8- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-9- تعريف عملياتی متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65

3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک…………………………………………………………………………………………………………..66

3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک………………………………………………………………………………………………66

3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک……………………………………………………………………………………………………………67

3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67

3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 68

4-1- مقدمه. 69

4-2- آمار توصيفی.. 69

4-3- آزمون هم خطی.. 71

4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی.. 72

4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی.. 79

4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی.. 85

فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق. 95

5-1- مقدمه. 96

5-2- خلاصه موضوع تحقيق. 96

5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی.. 98

5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی.. 99

5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100

5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی………………………………………………………………………………………………..100

5-4- محدوديت‌های تحقيق. 101

5-5- پيشنهاد های تحقيق. 101

5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق. 102

5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی.. 103

منابع و مآخذ. 104

منابع فارسی.. 105

منابع لاتين.. 108

پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من