پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي92

10,000 تومان

پایان نامه بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه66 معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

شرح و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

پرسشهای  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

روش کار و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 7

وا‍‍‍‍ژگان كليدي……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: بررسي مفهوم شناسي سِحر و ديدگاههاي مختلف در مورد آن

بخش اول: معنا شناسي سِحر از نظر لغوي و اصطلاحي

1-1- معناي لغوي و اصطلاحي سِحر………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-1- معناي لغوي سحر…………………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- معناي اصطلاحي سحر………………………………………………………………………………………………….. 13

1-1-2-1- معناي اصطلاحي سحر از ديدگاه فقهاي شيعه………………………………………………………… 13

1-1-2-2- چشم زخم………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-2- آيا چشم زخم واقعيت دارد؟……………………………………………………………………………………………… 14

1-2-1- پيشينه ي سحر…………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1-1- تاريخچه جادوگري در ملل مختلف………………………………………………………………………….. 15

1-2-1-2- سحر در عصر حاضر………………………………………………………………………………………………….. 16

1-1-1-1- سحر از ديدگاه فقها و علماي دين……………………………………………………………………………. 19

بخش دوم: ماهيّت سِحر و جادو و تاريخچه آن

1-2-2- مفهوم سحر…………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2-1- تاريخچه سحر…………………………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2-2- چگونگي تأثير سحر………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-3- استفاده از سحر براي مبارزه با قرآن و پيامبر……………………………………………………………….. 28

1-2-3-1- جادوگري از نظر تورات…………………………………………………………………………………………….. 28

1-2-3-2- تأثير تكويني سحر به اذن خدا…………………………………………………………………………………. 29

1-2-4- سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد…………………………………………………………………….. 30

بخش سوم: تمايز بين معجزه ، كرامت ،سِحر ـ چگونگی مقابله با طلسم؟

1-2-4-1- مفهوم معجزه……………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-4-2- تمايز بين معجزه و سحر از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………… 34

1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سحر با معجزه …………………………………………………………………… 36

1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-5-2- تمايز كرامت و سحر از نظر فقهي………………………………………………………………………. 38

1-2-6- تعريف طلسم…………………………………………………………………………………………………………… 40

فصل دوم: سِحر و جادو در قرآن و روايات

بخش اول: جايگاه سحر از ديدگاه قرآن كريم

1-2-6-1- سحر از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………………………………………. 45

1-2-6-2- منشاء كفر ساحران از ديدگاه قرآن كريم…………………………………………………………… 46

1-2-7- يِأجوج و مِأجوج………………………………………………………………………………………………………. 47

1-1-7-1- قرآن و عهد عتيق………………………………………………………………………………………………. 47

1-2-7-1- انواع معني سحر در قرآن كريم………………………………………………………………………….. 51

1-2-7-2- ساحري كردن از نظر قرآن كريم……………………………………………………………………….. 52

1-2-8- سحر و پيامبران در قرآن………………………………………………………………………………………… 53

بخش دوم: سحر و جادو در روايات و كلمات فقها

1-2-8-1- سحر از ديدگاه روايات………………………………………………………………………………………… 57

1-2-8-2-اسلام و علوم غريبه……………………………………………………………………………………………… 59

1-2-9-حكم تعليم سحر………………………………………………………………………………………………………. 60

1-2-9-1- سحر از منظر فقه و حديث…………………………………………………………………………………. 61

1-2-9-2- حكم فقهي سحر………………………………………………………………………………………………… 62

1-2-9-3- آيا جادوگري در اديان ديگر هم مردود شناخته شده است يا اين كه فقط در دين اسلام اين طور است؟…………………………………………………………………………………………………………….. 63

بخش سوم: مقايسه ديدگاههاي روايات و جامعه شناسان  در مورد سحر

1-2-9-5- معناي جادو و هدف جادو و سحر نزد مردم شناسان و علماي ديني و متون دینی ما يكي نيست ، هر چند بسيار به هم نزديك است……………………………………………………………………. 68

1-2-9-6- بطلان و بي ثمري سحر……………………………………………………………………………………… 73

1-2-9-7- آيا مي شود به ساحران مراجعه نمود؟……………………………………………………………….. 74

1-2-10- علائم دعا نويسان شرعی………………………………………………………………………………………. 74

1-2-10-1- خصوصيات جادوگران حيله گر……………………………………………………………………….. 74

فصل سوم: بررسي انواع مصاديق سحر و جادو و تشريح اعمال مرتاضان و دراويش

بخش اول: تردستي (شعبده يا چشم بندي) ، پيش گويي و جن گيري

1-2-10-2- تردستي……………………………………………………………………………………………………………. 78

2-1- تردستي از نظر فقهي………………………………………………………………………………………………….. 78

2-1-1- انواع تردستي و تاريخچه ي آن………………………………………………………………………………. 79

2-1-2- پيش گويي……………………………………………………………………………………………………………… 80

2-1-2-1- پيش گويي از نظر فقهي…………………………………………………………………………………….. 81

2-1-2-2- رواياتي درباره ي پيش گويي……………………………………………………………………………… 81

2-2- آيات قرآن در مورد پيشگويي……………………………………………………………………………………… 83

2-2-1- اشاره به حركت زمين……………………………………………………………………………………………… 83

2-2-2- پايه و اساس علم و نجوم………………………………………………………………………………………… 86

2-3- ماده اوليه جن چيست؟………………………………………………………………………………………………. 87

2-3-1- جن گيري………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-1- جن گيران چطور افرادي هستند؟………………………………………………………………………….. 88

2-3-2- تسخير جن از نظر فقهي………………………………………………………………………………………… 89

2-4- همه چيز درباره ي جن از ديدگاه قرآن………………………………………………………………………. 90

2-4-1- آيا از جن بايد ترسيد؟……………………………………………………………………………………………. 93

بخش دوم: كهانت

2-4-1-1- كهانت………………………………………………………………………………………………………………… 95

2-4-1-2- خبر دادن از آينده به كمك شياطين نوعي شرك است…………………………………….. 96

2-4-2-كهانت از نظر قرآن كريم………………………………………………………………………………………….. 96

2-4-2-1- انواع كهانت………………………………………………………………………………………………………… 97

2-4-2-2- حكم كهانت از نظر فقهي………………………………………………………………………………… 102

2-5- كاهنان و خبر بعثت پيامبر……………………………………………………………………………………….. 103

2-5-1- مرتاضان و دراويش كه هستند؟…………………………………………………………………………… 103

2-5-1-1- سحر با كمك اجنه و با تسخير جن………………………………………………………………… 105

2-5-1-2- تأثير اراده در خوارق عادات مرتاضان و دراويش………………………………………………. 106

2-5-2- انواع افعال و اعمال خارق العاده مرتاضان و دراويش……………………………………………. 107

2-5-2-1- وجود افعال خارق العاده اي كه مستند به اسباب طبيعي و عادي نيستند……… 108

2-5-2-2- تأثير اراده در افراد خارق العاده……………………………………………………………………….. 109

بخش سوم: چشم زخم ، علم هيپنو تيزم و تب احضار ارواح در مرتاضان و دراويش

2-5-3- چشم زخم……………………………………………………………………………………………………………. 111

2-4-2-5- اعتقاد مردم به چشم زخم……………………………………………………………………………….. 111

2-5-3-1- چشم زخم و واقعيت آن از نظر روايات……………………………………………………………. 112

2-5-3-2- آيا چشم زخم حقيقت دارد؟……………………………………………………………………………. 113

2-5-4- يك داستان باورنكردني براي باور كردن………………………………………………………………. 113

2-5-4-1- چشم زخم از نظر اسلام…………………………………………………………………………………… 114

2-5-4-2- اهميت مجزا كردن خرافات از چشم زخم با ذكر مثال……………………………………. 115

3-1- تعويذات جهت دفع سِحر و جادو و چشم زخم…………………………………………………………. 116

3-1-1- هیپنوتیزم…………………………………………………………………………………………………………….. 120

3-1-1-2- تاريخچه هيپنوتيزم………………………………………………………………………………………….. 120

3-1-2- روش هاي هيپنوتيزم……………………………………………………………………………………………. 121

3-1-2-1- روش كياسون…………………………………………………………………………………………………… 123

3-1-2-2- در روان درماني………………………………………………………………………………………………… 124

3-2- توصيفي ديگر از هيپنوتيزم و اينكه هيپنوتيزم از نظر فقهي چه حكمي دارد؟………… 124

3-2-1- تعريف هيپنوتيزم از ديدگاه نظريه پردازان…………………………………………………………… 125

3-2-1-1- چگونگي صحت ارتباط با ارواح و احضار آنان…………………………………………………… 128

3-2-1-2- احضار ارواح از نظر علمي و فلسفي………………………………………………………………….. 129

3-2-2- شبهاتي در مورد مسئله احضار ارواح……………………………………………………………………. 129

3-2-2-1- احضار ارواح از ديدگاه فقهي……………………………………………………………………………. 133

3-2-2-2- تشريح ابعاد احضار روح……………………………………………………………………………………. 136

3-3- كلي گويي و احضار ارواح………………………………………………………………………………………….. 137

3-3-1- جلسه ي ارتباط با ارواح……………………………………………………………………………………….. 138

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………. 143

پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………. 149

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. 150

چكيده لاتين……………………………………………………………………………………………………………………….. 156

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من