پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

10,000 تومان

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 3

ج) سوالات تحقيق. 3

د) فرضيه های تحقیق. 3

و) اهداف تحقيق. 4

فصل اول: کلیات

-1-1مفاهیم و تعاریف… 6

-1-1-1تعریف جرم. 6

-2-1-1مفهوم تعدد جرم و  انوع آن. 7

-1-2-1-1مفهوم تعدد جرم. 7

1-1-2-2-انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

1-1-3- مفهوم تکرار جرم. 9

1-2- جایگاه حقوقی تعدد و تکرار جرم. 10

1-3-پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران. 11

1-3-1-سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن. 12

1-3-1-1-تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 12

1-3-1-2-تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقیقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

1-3-1-3-تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352. 15

1-3-1-4- تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 16

1-3-1-5-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

1-3-2- سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران. 18

1-3-2-1-قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

1-3-2-2-قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

1-3-2-3-قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 19

1-3-2-4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم:تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

2-1- انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

2-1-1-تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن. 23

2-1-1-1-ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش… 23

2-1-3-2-عدم صدور حکم محکومیت قطعی به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش… 27

2-1-3-3-عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی.. 28

2-1-2- تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن. 29

2-1-2-1- وقوع چند جرم مجزای تعزیری……………………………………………………………………..31

2-1-2-2- وجود ارتباط و پیوند بین جرایم ارتکابی………………………………………………………….34

2-1-2-3- شمول عنوان جزایی واحد بر جرایم جزء به تصریح قانون……………………………………35

2-1-3-تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعیت عزیری مرتکب و شرایط آن. 36

2-1-3-1-سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش… 36

2-1-3-2- ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش37

2-1-3-3- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری………………..37

2-1-4-تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه. 40

2-1-5- تعدد واقعی در جرایم حدی.. 43

2-1-5-1-ارتکاب بیش از یک جرم حدی.. 44

2-1-5-2-عدم سابقه تحمل مجازات حدی.. 44

2-1-6- تعدد واقعی درجرایم مستوجب قصاص و دیه. 45

2-1-6-1-تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص… 45

2-1-6-2- تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

2-1-7-تعدد معنوی یا اعتباری.. 48

2-1-7-1- رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی.. 48

الف) رویکرد مبتنی بر یکسانی تعدد واقعی و معنوی………………………………………………………….49

ب) رویکرد مبتنی بر نفی تعدد معنوی…………………………………………………………………………….49

ج)رویکرد مبتنی بر پذیرش تعدد معنوی………………………………………………………………………….50

2-1-7-2-شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392. 50

الف) وقوع رفتار مجرمانه واحد……………………………………………………………………………………..50

ب) تعزیری بودن جرم ارتکابی……………………………………………………………………………………..51

ج) صدق عناوین جزایی متعدد تعزیری بر رفتار واحد در زمان ارتکاب آن………………………………52

2-2-واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

2-2-1-مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری.. 53

2-2-2-مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

2-2-3-مجازات تعدد و اقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه. 58

2-2-4-مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی.. 59

2-2-5-مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه. 62

2-2-6-مجازات تعدد معنوی یا اعتباری.. 62

2-2-6-1-تحمیل مجازات اشد. 63

2-2-6-2-ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

2-3-اعمال کیفیات مخفف هدر تعدد جرم. 65

فصل سوم:تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

3-1-تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

3-1-1-تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری.. 68

3-1-1-1-شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری.. 69

3-1-1-2-استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

3-1-2-تکرار جرم در حدود. 78

3-1-3-تکرار جرم در قصاص و دیات.. 80

3-2-واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

3-2-1-مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری.. 81

3-2-2-مجازات تکرار جرم در جرایم حدی.. 82

3-2-3-مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات.. 83

3-3-اعمال کیفیات مخفف هدر تکرار جرم. 83

فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….

4-2-پیشنهادات.. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی.. 93

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من