پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

10,000 تومان

موضوع:بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

تعداد صفحات:104

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق MA

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیانمسئله. 2

ب) اهمیتوضرورتانجامتحقيق. 3

ج) سوالاتتحقيق. 3

د) فرضيههایتحقیق. 3

و) اهدافتحقيق. 4

فصلاول: کلیات

-1-1مفاهیموتعاریف… 6

-1-1-1تعریفجرم. 6

-2-1-1مفهومتعددجرموانواعآن. 7

-1-2-1-1مفهومتعددجرم. 7

1-1-2-2-انواعتعددجرم. 8

الف) تعددواقعیجرم. 8

ب) تعدداعتباریجرم. 9

1-1-3- مفهومتکرارجرم. 9

1-2- جایگاهحقوقیتعددوتکرارجرم. 10

1-3-پیشینهتعددوتکرارجرمدرحقوقجزاییایران. 11

1-3-1-سیرتحولاتتعددجرموابهاماتپیرامونآن. 12

1-3-1-1-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 12

1-3-1-2-تعددجرمبراساسماده 2 الحاقیقانونآیین دادرسی کیفریمصوب 1312. 14

1-3-1-3-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیسال 1352. 15

1-3-1-4- تعددجرمدرقانونراجعبهمجازاتاسلامی 1361. 16

1-3-1-5-تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامی1370. 16

1-3-2- سیر تحولاتتکرارجرمدرقوانینموضوعهایران. 18

1-3-2-1-قانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 18

1-3-2-2-قانونمجازاتعمومیمصوب 1352. 19

1-3-2-3-قانونراجعبهمجازاتاسلامیمصوب 1361. 19

1-3-2-4- قانونمجازاتاسلامیمصوب 1370. 20

فصلدوم:تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392

2-1- انواعتعددوشرایطتحققآن. 23

2-1-1-تعددمادییاواقعیدرجرایمتعزیریوشرایطتحققآن. 23

2-1-1-1-ارتکاببیشازیکجرمتعزیریدرجهیکتاشش… 23

2-1-3-2-عدمصدورحکممحکومیتقطعیبهجهتارتکابیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش… 27

2-1-3-3-عدملزومعمدیبودنجرایمارتکابی.. 28

2-1-2- تعددواقعیدرجرمشاملوشرایطآن. 29

2-1-2-1- وقوع چند جرم مجزای تعزیری……………………………………………………………………..31

2-1-2-2- وجود ارتباط و پیوند بین جرایم ارتکابی………………………………………………………….34

2-1-2-3- شمول عنوان جزایی واحد بر جرایم جزء به تصریح قانون……………………………………35

2-1-3-تعددواقعیمسبوقبهمحکومیتقطعیتعزیریمرتکبوشرایطآن. 36

2-1-3-1-سابقهمحکومیتقطعیکیفریبهسببیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش… 36

2-1-3-2- ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش37

2-1-3-3- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری………………..37

2-1-4-تعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه. 40

2-1-5- تعددواقعیدرجرایمحدی.. 43

2-1-5-1-ارتکاببیشازیکجرمحدی.. 44

2-1-5-2-عدمسابقهتحملمجازاتحدی.. 44

2-1-6- تعددواقعیدرجرایممستوجبقصاصودیه. 45

2-1-6-1-تعدادواقعیدرجرایممستوجبقصاص… 45

2-1-6-2- تعددواقعیدرجرایمموجبدیه. 47

2-1-7-تعددمعنوییااعتباری.. 48

2-1-7-1- رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی.. 48

الف) رویکرد مبتنی بر یکسانی تعدد واقعی و معنوی………………………………………………………….49

ب) رویکرد مبتنی بر نفی تعدد معنوی…………………………………………………………………………….49

ج)رویکرد مبتنی بر پذیرش تعدد معنوی………………………………………………………………………….50

2-1-7-2-شرایطتحققتعددمعنویموضوعماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392. 50

الف) وقوع رفتار مجرمانه واحد……………………………………………………………………………………..50

ب) تعزیری بودن جرم ارتکابی……………………………………………………………………………………..51

ج) صدق عناوین جزایی متعدد تعزیری بر رفتار واحد در زمان ارتکاب آن………………………………52

2-2-واکنشکیفریدرقبالتعددجرم. 53

2-2-1-مجازاتتعددواقعیدرجرایمتعزیری.. 53

2-2-2-مجازاتمرتکبدرجرمشامل. 57

2-2-3-مجازاتتعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه. 58

2-2-4-مجازاتتعددواقعیدرجرایمحدی.. 59

2-2-5-مجازاتتعددواقعیدرجرایمموجبقصاصودیه. 62

2-2-6-مجازاتتعددمعنوییااعتباری.. 62

2-2-6-1-تحمیلمجازاتاشد. 63

2-2-6-2-ضابطهتشخیصمجازاتاشد. 63

2-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتعددجرم. 65

فصلسوم:تکرارجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392

3-1-تکرار جرم و شرایطتحققآن. 68

3-1-1-تکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری.. 68

3-1-1-1-شرایطتحققتکرارجرمدرجرایمتعزیری.. 69

3-1-1-2-استثنائاتقاعدهتکرارجرم. 76

3-1-2-تکرارجرمدرحدود. 78

3-1-3-تکرارجرمدرقصاصودیات.. 80

3-2-واکنشکیفریدرقبالتکرارجرم. 81

3-2-1-مجازاتتکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری.. 81

3-2-2-مجازاتتکرارجرمدرجرایمحدی.. 82

3-2-3-مجازاتتکرارجرمدرقصاصودیات.. 83

3-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتکرارجرم. 83

فصلچهارم:نتیجهگیریوپیشنهادات

4-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….

4-2-پیشنهادات.. 90

فهرست منابع. 92

چکیدهانگلیسی.. 93

 

چکیده

پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من