پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می‌کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می‌شود. در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت غیر قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می‌دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می‌دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می‌باشد، این دو نظام حقوقی واحد می‌باشند سوال اصلی رساله این می‌باشد که آیا واقعا مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینكه بنیاد هر دو مسئولیت یكی است؟ و فرض بر این است که در هر دونظام حقوقی در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است و در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومی، قانون كسی را كه موجب زیان به دیگری شده است مسئول می‌شناسد به بیان دیگر، منشاء تعهد قانون است و شرایط و آثار مسئولیت را قانون مقرر می‌كند. روش تحقیق روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.

کلید واژه: مسئولیت مدنی، تعهدات غیر قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده،

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه… 3

بيان مسأله. 3

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 6

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 7

اهداف مشخص تحقيق. 7

هدف كاربردي.. 7

سؤالات تحقیق. 7

فرضيه‌هاي تحقیق. 8

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8

روش شناسی تحقیق. 11

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 12

روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها 12

سازمان دهی پژوهش.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی وهدف وماهیت آن. 14

گفتار اول: مسئولیت مدنی. 14

بند دوم: هدف مسئولیت مدنی. 15

بند سوم: مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و مسائل مختلفه فرضيه در اين قانون. 16

بند چهارم: شرايط مسئوليت مدني در قانون مدني ايران. 17

بند پنجم: مسئولیت مدنی جبران خسارت.. 21

بند ششم: مفهوم و ماهيت شرط عدم مسئوليت.. 21

بند هفتم: انواع شروط معافيت از مسئوليت و محدود كننده آن. 23

بند هشتم: مباني صحت و بطلان شرط عدم مسئوليت.. 24

بند نهم: احكام شرط عدم مسئوليت و آثار آن. 24

مبحث دوم: بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی. 27

گفتار اول: تقصیر. 27

بند اول: وجوه مسئولیت افراد 29

بند دوم: مسئولیت ناشی از ترک فعل. 29

بند سوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر در تعهدات غیر قرادادی.. 30

بند چهارم: مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون در تعهدات غیر قراردادی.. 31

گفتار دوم: نظريه خطر. 31

گفتار سوم: نظريه تضمين حق. 33

بند اول: مسئولیت بدون تقصیر. 34

مبحث سوم: شرایط تحقق مسئولیت.. 34

گفتار اول: ضرر. 34

گفتار دوم: فعل زیانبار. 35

گفتار سوم: رابطه سببیت.. 35

بند اول: قاعده تسبيب.. 35

مبحث چهارم: اقسام مسئولیت مدنی. 38

گفتار اول: مفهوم مسئولیت قراردادی وارکان تحقق آن. 38

گفتار دوم: ماهیت مسئولیت قراردادی.. 38

گفتار سوم:ارکان تحقق مسئولیت قراردادی …………………………………..   39

بند اول: وجود قرارداد معتبر. 39

مبحث پنجم: مفهوم وماهیت تعهدات غیر قراردادای وضمان قهری.. 39

گفتار اول: ماهیت ومفهوم تعهدات غیر قرادادی.. 39

بند اول: ماهیت مسئولیت قهری.. 39

بند دوم: مفهوم مسئولیت قهری (غیر قراردادی) 39

گفتار دوم: تعريف ضمان و اقسام آن. 40

بند اول: معناي ضمان. 40

بند دوم: انواع ضمان. 40

گفتار سوم: تعريف و ماهيت ضمان معاوضي………………………………… 41

بند اول: تعريف ضمان معاوضي. 41

بند دوم: ماهيت ضمان معاوضي و تفاوت آن با ضمان تلف.. 42

بند سوم: انتقال ضمان. 43

گفتار چهارم: تاریخچه تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران وآمریکا 44

فصل سوم: تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران

مبحث اول: تعهدات غیرقراردادی (ضمان قهری) در حقوق ایران. 51

گفتار اول: تعهد خارج از قرار داد (غیر قراردادی) 51

گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی.. 52

مبحث دوم: اتلاف و احکام آن در تعهدات غیرقراردادی در نظام حقوقی ایران. 53

گفتار اول: تعریف اتلاف و مبنای حقوقی وفقهی آن. 53

گفتار دوم اقسام اتلاف در فقه وحقوق. 54

گفتار سوم: احکام اتلاف در تعهدات غیر قراردادی درنظام حقوقی ایران. 55

گفتار چهارم: شرایط تحقق مسئولیت در تعهدات غیر قرارداد 56

گفتار پنجم: شیوه‌ی جبران خسارت در تعهدات غیر قراردادی.. 57

مبحث سوم: بررسی تسبیب در تهعدات غیر قراردادی نظام حقوق ایران. 58

گفتار اول: مبنای فقهی وحقوقی ضمان در تسبیب.. 58

گفتار دوم: احکام تسبیب و شرایط تحقق ضمان در تسبیب.. 61

گفتار سوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب در تهدات غیر قراردادی.. 65

گفتار چهارم: تصادم وسایل نقلیه. 67

گفتار پنجم: آثار مسئولیت مدنی در تعهدات غیر قراردادی.. 68

مبحث چهارم: استیفا در تعهدات غیر قراردادی.. 68

گفتار اول: مفهوم استیفاء در حقوق ایران. 68

گفتار دوم: شرایط ایجاد التزام در استیفا در تعهدات غیر قراردادی.. 69

مبحث پنجم:تفاوت نظام تعهدات قراردای وغیر قراردادی.. 71

گفتار اول: نظریه دوگانگی (ثنویت) 71

گفتار دوم: امکان اشتراط عدم مسئولیت در مسئولیت قراردادی.. 73

گفتار سوم: هدف از مسئولیت قراردادی.. 74

مبحث ششم: دلایل یگانگی مسئولیت قراردادی وتعهدات غیر قراردای در حقوق ایران. 74

فصل چهارم: بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی آمریکا

مقدمه… 77

مبحث اول: كليات.. 78

گفتار اول: تعريف شبه جرم (تعهد غير قراردادي) در نظام حقوقی امریکا 78

گفتار دوم: سابقه تاريخي شبه جرم (تعهدات غير قراردادي) در نظام حقوقی امریکا 79

گفتار سوم: انواع تعهدات غير قراردادي در نظام حقوقی امریکا 80

بند اول: مسئوليت مدني ناشی از فعل زیانبار عمدی.. 80

بند دوم: مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت.. 88

بند سوم: مزاحمت.. 89

بند چهارم: مسئولیت‌های مدنی وحقوق کیفری.. 89

گفتار چهارم: مشترك بودن مسئولیت مدنی وکیفری در حقوق امريكا 90

گفتارپنجم: آیین دادرسی درمورد شبه جرم (تعهدات غير قراردادي) نظام حقوقی آمریکا 92

گفتار ششم:اسباب معافيت از تعهد غير قراردادي در آمريكا 92

گفتار هفتم: ضمانت اجراي مدني در تهعدات غير قراردادي نظام حقوقی امریکا 94

بند اول: خسارت تنبيهي. 94

بند سوم: اهداف خسارت تنبیهی. 95

بند چهارم: ماهیت و قلمرو خسارت تنبیهی. 96

گفتار نهم: قاعده تعهد زيان ديده به كاستن از خسارت در تعهد غير قراردادي.. 99

بند اول: خسارت بدني. 99

بند دوم: خسارت مالي. 100

جمع‌‌بندی.. 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 102

مقايسه تعهد غير قراردادي در نظام حقوقی امریکا (شبه جرم) و ايران (ضمان قهري) 108

پیشنهادها 109

منابع و مآخذ 110

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من