پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی رژیم تجارت منصفانه در حقوق تجارت بین الملل و قوانین ایران

بررسی رژیم تجارت منصفانه در حقوق تجارت بین الملل و قوانین ایران

10,000 تومان

موضوع:بررسی رژیم تجارت منصفانه در حقوق تجارت بین الملل و قوانین ایران

تعداد صفحات:150

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: بین الملل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصلاول: کلیات.. 3

1-1. بیانمساله. 5

1-2. اهمیتوضرورت.. 7

1-3. اهدافتحقیق. 8

1-4. پرسشهایتحقیق. 8

1-5. فرضیه­هایتحقیق. 9

1-6. سوابقتحقیق. 10

1-7. روشتحقیق. 11

1-8. اصطلاحاتوتعاریف،واژگانتخصصی.. 12

فصلدوم: تعاریفومبانینظریتحقیق. 6

2-1. مفهومدامپینگ… 15

2-1-1. مفهومدامپینگبراساسمعیارقیمت.. 16

2-1-2. مفهومدامپینگبراساسمعیارهزینه. 17

2-2. تاریخچهدامپینگ… 17

2-3. مبانینظری.. 21

 

 

2-4 انواعدامپینگ… 24

2-5. تفاوتدامپینگویارانه. 25

2-6. تشخیصدامپینگ… 26

2-6-1. محصولمشابه. 26

2-6-2. تشخیصقیمتصادراتی.. 28

2-6-3. تشخیصارزشعادی.. 29

2-6-4. مقایسهبهایصادراتباارزشعادی.. 31

2-7. اقتصادهايغيربازار. 33

فصلسوم: دامپینگ… 16

3-1. شرایطاعمالاقداماتضددامپینگ… 39

3-1-1. تشخیصصدمه. 39

3-1-2. عناصرصدمه. 39

3-1-3. رابطهميانوارداتوصدمه. 42

3-1-4. حاشيهدامپينگ… 45

3-1-5. تجميع. 46

3-1-6. تهديدصدمه. 48

3-1-7. تاخيراساسي.. 50

3-2. ضددامپينگ،ضدتراستونفععامه. 52

3-2-1. ضدتراستجایگزینضددامپینگ… 52

3-2-2. ضددامپينگونفععامه. 53

3-3.روندمقابلهبادامپینگ… 55

3-3-1. اقداماتحینرسیدگی(اقداماتموقتی) 57

3-3-2. راههایمقابلهبادامپینگ… 59

3-4. اقداماتضددورزدن. 61

3-5. دعوايضددامپينگ… 65

3-5-1. داشتنسمت.. 65

3-5-2. يافتهاوليهصدمه. 67

3-5-3. اقداماتموقت.. 68

3-5-4. گردآوردنواقعيات.. 69

3-5-5. شفافيتوحقاستماع. 71

3-5-6. تعهداتمربوطبهقيمت.. 72

3-5-7. تجديدنظرقضايي.. 73

3-6. اقدامازجانبكشورهايثالث.. 74

3-7. بررسيمجدد. 75

3-8. حلاختلافدرسازمانجهانیتجارت.. 77

3-8-1. رویهحلاختلاف.. 78

3-8-2.نکاتیچنددرخصوصنظامحلوفصلاختلافات.. 83

3-8-2-1. اجماعی.. 83

3-8-2-2. مسولیتناشیازلطمهزدنبهمنافعدولتدیگربدونبروزنقص…. 84

3-8-2-3 .توسلبهاقداماتمتقابل. 85

3-8-2-4. داوری.. 86

3-9. موافقتنامهضددامپینگ… 90

3-9-1. فعالیتهایضددامپینگقبلوپسازدوراروگونه. 90

3-9-2. موضوعاتموردبرسیدرکمیتهاقداماتضددامپینگ… 91

3-9-3. متدهاینمونهگیری.. 92

3-9-4. ارزشصادراتوارزشنرمال. 92

3-9-5. فرصتبرایمشارکت.. 93

3-9-6. موضوعاتاساسیدیگر. 93

3-9-7. مشکلقواعداختیاری (PERMISSIVE) 95

3-10. موافقتنامهحمایتی.. 96

3-10-1. رفتارمناسبومتفاوتASGدرارتباطباکشورهایدرحالتوسعه. 97

3-10-2. تحمیلسهمیه. 97

3-10-3. تحولونوسانسهمیه. 98

3-10-4. قوانیندیگردرخصوصحمایتها 98

3-10-5. بررسیمختصراجرایموافقتنامهحمایتی.. 99

فصلچهارم: حقوقدامپینگدرمقرراتایران. 40

4-1. وضعیتکنونیایران. 104

4-2. موانعموجوددرخصوصاقداماتضددامپینگ… 107

4-3. ضرورتتدوینمقرراتآنتیدامپینگ… 107

4-4. امکانپیوستنبهWTOوبهرهگیریایرانازسیستمحلوفصلسازمانتجارتجهانی.. 110

4-5. وضعیتعهدنامههادرحقوقداخلی.. 111

4-6. اصل 139 قانوناساسیوتعارضآنباسیستمحلوفصلسازمانتجارتجهانی.. 113

4-6-1. هدفقانونگزارازانشاءاصل 139 قانوناساسی.. 114

4-6-2. تسریمفاداصل 139 بهگذشته. 114

4-6-3. گسترهاصل 139 قانوناساسی.. 115

4-6-4. زمانکسبمجوز. 118

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادها 106

5-1. نتیجهگیری.. 122

5-2. پیشنهادات.. 125

منابعومآخذ. 124

منابعفارسی: 127

مقالهها 128

منابعانگلیسی.. 129

abstract………………………………………………………………………………………………….. 1

 

چکیده

 

تنظیم قوانین جهانی تجارت توسط سازمان تجارت جهانی و کاهش تدریجی نرخ­های تعرفه­ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای خود، مشکلات و خطراتی برای کشورها همراه داشته است. یکی از این خطرات رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت یارانه به محصولات صادراتی است. برای مقابله با این روش غیرمنصفانه، سازمان تجارت جهانی بر آن شد تا قواعدی را ایجاد کند. موافقت ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی به همین منظور تنظیم شده است. در این تحقیق مفهوم دامپینگ، روش­های شکل­گیری آن و روش­های مقابله با آن،رژیم تجارت منصفانه، نحوه اعمال قواعد تجارت منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی بیان قواعد رژیم تجارت منصفانه در ایران و نحوه  اعمال قواعد ضد دامپینگ و نهایتاً تعارض اصل139 قانون اساسی ایران با سیستم حل و فصل سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.اهمیت موضوع از دیدگاه نظری این است که ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان تجارت است و در صورتی که بخواهد عضو اصلی سازمان تجارت جهانی بشود لازم است قوانین داخلی خود را با اهداف و قوانین این سازمان هماهنگ نماید لذا با تدوین قوانین موثر و کارآمد می­تواند آماده پیوستن به سازمان جهانی تجارت باشد.از دیدگاه عملی اما اهمیت موضوع این می­باشد که با تدوین قوانین کارآمد و با تدابیر و اقدامات اقتصادی و حقوقی می­تواند گامی مهمیدر جهت حمایت از صنعت داخلی و پاسخگویی به اتهامات رقابت غیر منصفانه از سوی طرف­های تجارتی ایران برداشت.روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است.مهم­ترین یافته­ها تحقیق عبارتند از  اینکه رویه­های بین­المللی از یک سو و منابع ملی از سوی دیگر وجود قوانین انتی دامپینگ ملی را ضروری ساخته است و نیز مقررات ملی آنتی دامپینگ فاقد رویه­های لازم اجرایی است همچنین مشکلات عضویت ایران در نظام حل و فصل اختلافات بین­المللی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق، بیانگر ضرورت و اهمیت بازنگری در قوانین داخلی ایران در مورد تجارت منصفانه و تنظیم  راهکاری مناسب مقابله با دامپینگ می­باشد.

کلید واژه:تجارت منصفانه، دامپینگ، رقابت غیر منصفانه، سازمان تجارت جهانی، موافقت­نامه ضد دامپینگ

 

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسی رژیم تجارت منصفانه در حقوق تجارت بین الملل و قوانین ایران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من