پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی سکوت در بیان اراده در حقوق مدنی ایران94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی سکوت در بیان اراده در حقوق مدنی ایران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سکوت در بیان اراده در حقوق مدنی ایران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

سکوت به تنهایی حاکی از ارادة شخص نیست واز وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی باشد بلکه قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین ارادة شخص باشند و ارزش واقعی تعلق به آنها دارد نه به نفس سکوت زیرا سکوت نمی تواند مبین ارادة شخص ساکت باشد و اعم از رضاست و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد. بنابراین در مواردی که اراده ابراز می شود به اعتبار وجود و ابراز اراده ( صریح یا ضمنی) سکوت می شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می شود. این اثر اعتبار همان اراده است نه سکوت .انتخاب مبحث سکوت و بیان اراده از بین تمام مسائل حقوقی مدنی بدون دلیل و متکی به اتفاق نبوده است نگارنده در ارائه این اثر، روش کتابخانه ای با استفاده از منابع و ماخذ فارسی ، عربی ، انگلیسی بصورت مستقیم و غیره مستقیم با نگرشی تحلیلی بر مسائل و مباحث آن بوده است در حقوق ایران ، یک اصل سکوت به تنهائی حاکی از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنائی که سکوت د رآنها علامت رضاست ، سکوت محض نمی باشد وعموما قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین اراده شخص باشند البته این قرینه ها و همواره علامت رضا و قبولی نیستند بلکه گاهی   نشانه رد و مخالفت نیز هستند. حقوق ایران قاعده بی اعتباری سکوت در بیان اراده را از حقوق اسلام اخذ نموده است استثنائات وارده بر قاعده بی اعتباری سکوت در بیان اراده در حقوق کلیه کشورها یکنواخت بوده و تقارن و نزدیکی زیادی بین آنها در خصوص موضوع وجود دارد.

کلمات کلیدی: 1- سکوت    2- بیان       3-  اراده      4- حقوق مدنی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 • چکیده………………………………………………………………………………………………. 1
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2
 • بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………. 3
 • سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سوالات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • اهداف …………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 8
 • روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • ابزار گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. .9
 • روش تجزيه و تحقيق اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • فصل اول-کلیات تحقیق
 • مبحث اول- تبیین مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 11
 • بند اول- تعریف ایجاب …………………………………………………………………………………………………………………. 11
 • گفتار اول- تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره…………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • گفتار دوم- شرایط ایجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • الف-الزام‎آور بودن ایجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • ب- اهلیت ایجاب‎دهنده…………………………………………………………………………………………………………………. 16
 • گفتار سوم-مدت اعتبار ایجاب و تشخيص تحليلي زمان و مكان ايجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………………………. 18
 • الف-مدت اعتبار ايجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 18
 • ب- تشخیص تحلیلی زمان و مکان تشکیل عقد…………………………………………………………………………………………………………………. 19
 • گفتار چهارم- زوال ایجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 22
 • مبحث دوم-تعریف و تبیین مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………………. 22
 • بند اول- تعاريف قبول و قبولي پيش از ايجاب…………………………………………………………………………………………………………………. 22
 • بند دوم- نحوه‎ی اعلام ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………………………. 23
 • گفتار اول-توالی ایجاب و قبول و مطابقت ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………………………. 24
 • گفتار دوم-ایجاب و قبول توسط شخص واحد…………………………………………………………………………………………………………………. 27
 • الف- وضعیت شخص ساکت در ايجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………………………. 27
 • ب- ایجاب و قبول در عقد نکاح و توالی آن…………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • فصل دوم- وضعیت حقوقی سکوت در ايجاب و قبول
 • مبحث اول:مفهوم و اقسام سکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 32
 • گفتار اول: تبیین مفهوم سکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 32
 • گفتار دوم: قلمروی مفهومی سکوت و کتمان…………………………………………………………………………………………………………………. 33
 • بند اول: ارزش و اعتبار سکوت در فرهنگ مردم…………………………………………………………………………………………………………………. 33
 • بند دوم: حقیقت سکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 35
 • بند سوم: عدم کفایت سکوت به عنوان اراده ی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………………. 36
 • گفتار سوم: انواع سکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 38
 • سکوت غیرعمدی…………………………………………………………………………………………………………………. 39
 • سکوت عمدی یا کتمان…………………………………………………………………………………………………………………. 39
 • سکوت محض یا سکوت مجرد(فقدقرینه…………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • سکوت محفوف به قرینه و اماره…………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • سکوت باکره…………………………………………………………………………………………………………………. 40
 • سکوت در مقام بیان…………………………………………………………………………………………………………………. 41
 • تقریر…………………………………………………………………………………………………………………. 42
 • سکوت مدعی علیه…………………………………………………………………………………………………………………. 42
 • توافق برابر از اراده باسکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 42
 • سکوت در برابر عمل دیگری…………………………………………………………………………………………………………………. 43
 • 10-1- سکوت در مقابل فضول 43
 • 10-2- سکوت در عقد اجاره 43
 • 10-3- سکوت در برابر ایجاب 44
 • سکوت در برابر قوانین تکمیلی و عرف…………………………………………………………………………………………………………………. 45
 • سکوت صاحب خیار و حق…………………………………………………………………………………………………………………. 45
 • سکوت در ادعا…………………………………………………………………………………………………………………. 46
 • سکوت هنگام ولادت…………………………………………………………………………………………………………………. 46
 • مبحث دوم: مفهوم اراده در فقه اسلامی و حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………. 47
 • گفتار اول: مفهوم اراده…………………………………………………………………………………………………………………. 47
 • بند اول: اراده در عقود وقراردادها…………………………………………………………………………………………………………………. 50
 • بند دوم: اراده در اجرای عقود 51
 • بند سوم: اعلام و اظهار اراده 53
 • گفتار دوم: متعلق اراده…………………………………………………………………………………………………………………. 54
 • گفتار سوم: چهره های اراده…………………………………………………………………………………………………………………. 57
 • بنداول: تزاحم چهره های اراده…………………………………………………………………………………………………………………. 59
 • فصل سوم-اعتبار و اثر حقوقی سکوت
 • مبحث اول: نقش و جایگاه حقوقی سکوت…………………………………………………………………………………………………………………. 64
 • مبحث دوم: اثر سکوت در ایجاد مسیولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 65
 • بند اول: الزام قانونی ،قراردادی یا عرفی به بیان…………………………………………………………………………………………………………………. 66
 • بند دوم: معیار حسن نیت و تاثیر آن در ایجاد مسئولیت ساکت…………………………………………………………………………………………………………………. 67
 • مبحث سوم: اثر سکوت عمدی در ایجاد مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 67
 • بنداول: مسئولیت مدنی ساکت بر مبنای تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………. 68
 • بند دوم: مسئولیت مدنی ساکت بر مبنای تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………. 68
 • گفتار اول-قاعده غرور…………………………………………………………………………………………………………………. 69
 • گفتار دوم- قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………. 71
 • نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 73
 • منابع
 • منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 78
 • منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………. 79
 • چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 81

 

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی سکوت در بیان اراده در حقوق مدنی ایران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی سکوت در بیان اراده در حقوق مدنی ایران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من