پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی فقهی حقوقی بانکداری بدون ربا ایران در قراردادهای مبادله ای و مشارکتی94

بررسی فقهی حقوقی بانکداری بدون ربا ایران در قراردادهای مبادله ای و مشارکتی94

10,000 تومان

موضوع:بررسی فقهی حقوقی بانکداری بدون ربا ایران در قراردادهای مبادله ای و مشارکتی94

تعداد صفحات:137

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

اهمیت موضوع. 4

اهداف تحقیق.. 5

اهداف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 5

سوالات تحقیق.. 5

فرضیه ی تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری تحقیق.. 7

 

فصل اول: مبانی نظری و مفاهیم بنیادین

مبحث اول :تعاریف ،مفاهیم وتاریخچه بانکداری.. 9

گفتار اول : پیدایش بانکداری ، تعریف لغوی واصطلاحی بانک…. 9

بند اول: تعریف بانک…. 10

بند دوم : نقش اقتصادی بانک ها 11

بند سوم : رونق مبادلات تجاری.. 11

بند چهارم : تجهیز و تخصیص بهینه منابع. 12

بند پنجم : اجرای سیاست‌های پولی.. 12

گفتار دوم:قرارداد‌های مبادله ای و مشارکتی.. 13

بند اول : قرارداد‌های مبادله ای: 13

بند دوم : قرارداد‌های مشارکتی.. 13

گفتارسوم : اهمیت بحث از مسائل بانکداری.. 13

 

فصل دوم: ربا و بهره بانکی در اسلام

مبحث اول: بررسی ربا 16

گفتار اول: مدرک حکم تحریم ربا 16

بند اول: وضعیت اقتصادی در عصر تشریع. 16

بند دوم: ماهیت ربای عصر تشریع. 18

ابن حجر هیثمی‌(متوفی974ق) می‌گوید. 19

گفتار دوم: کیفیت تحریم ربا در قرآن. 19

بند اول:مراحل تشریع حرمت ربا 20

مرحله ی دوم: ناپسند شمردن ربا خواری.. 20

مرحله سوم: نقل حکایت عبرت آموز رباخواری یهود. 20

مرحله چهارم: تحریم ربای فاحش…. 21

مرحله پنجم: تحریم قاطع و کلی ربا 21

گفتار سوم:نقد و بررسی نظریه ی تحریم تدریجی ربا 22

گفتار چهارم:ربا در سنت… 24

بند اول:آیا بحث از علل احکام برای ما جایز است؟. 26

گفتار پنجم:فایده بحث از فلسفه احکام. 27

نکته سوم: ربا مصداق بارز ظلم است. 30

بند اول:چرا ربا نوعی ظلم است؟. 30

نکته چهارم: ربا باعث تضعیف عواطف انسانی است. 31

بند اول:منظور از« اصطناع معروف» (انجام کارنیک) در اینجا چیست؟. 32

گفتار پنجم:انواع ربا 32

بند اول:تحریم هر نوع زیاده ای.. 33

بند اول:تعریف و شرایط معاملی.. 34

گفتار ششم: ربا و مسائل جدید(شبهات جدید) 34

بند اول:نقد این دیدگاه 35

بند اول:نقد این دیدگاه 37

بند اول:نقد این دیدگاه 38

بند اول:نقد این دیدگاه 40

بند اول:نقد این دیدگاه 41

بند اول:نقد این دیدگاه 42

بند اول:نقد این دیدگاه 43

نتیجه. 44

 

فصل سوم: بانک‌های تجاری در بانکداری بدون ربای ایران

مبحث اول: نظام بانکداری بدون ربای ایران. 46

گفتار اول: عملیات بانک‌های تجاری.. 46

گفتار دوم : شیوه‌های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات… 55

بنداول: تعهّد به تسلیم مال. 57

بند دوم: تعهد به عدم مطالبه تا پایان پذیرفتن مدت… 57

بند سوم: تعهّد به پذیرش پرداخت… 57

گفتار سوم: تفاوت عقد قرض با برخی عقود دیگر. 58

مبحث دوم: جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی.. 59

گفتار اول: «قرض» و « قرض الحسنه» 59

بند اول: ویژگی وام دهنده 59

بند دوم: ویژگی وام گیرنده 61

بندسوم: قرض الحسنه و طلب سود. 62

گفتار دوم: قرارداهای مبادله ای.. 65

بند اول: سوال. 68

گفتار سوم: معاملات سلف…. 70

بند اول: ماهیت جعاله. 72

بند دوم: شرایط عقد جعاله. 73

بند سوم: شرایط طرفین معامله. 73

بند چهارم: شرایط مورد عقد جعاله. 74

بند پنجم: قابل تکرار بودن عمل.. 74

گفتار چهارم:قراردادهاي مشاركتي.. 76

بند اول: مضاربه. 76

بند دوم: مشارکت مدنی.. 78

بند سوم: مزارعه. 79

بند چهارم: مساقات… 80

گفتار پنجم: سرمایه گذاری مستقیم. 81

گفتار ششم:  خدمات بانکی.. 82

بند اول: دریافت و پرداخت قبوض….. 83

بند دوم: حواله جات بانکی.. 83

بند سوم: صدور ضمانت نامه‌های بانکی.. 84

گفتار هفتم: انواع ضمانت نامه‌های بانکی.. 84

بند اول: ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه و مزایده 84

بند دوم: ضمانت نامه حسن انجام کار. 84

بند سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت… 85

بند چهارم: ضمانت نامه ی دوره ی تضمین(استرداد کسور وجه الضمان) 85

بند پنجم: ضمانت نامه ی گمرکی.. 85

بند ششم: ضمانت نامه‌های ارزی در قبال بروات وصولی اسنادی.. 86

بند هفتم: ضمانت نامه در قبال ضمانت نامه بانک‌های خارجی.. 86

گفتار هشتم: سررسید ضمانت نامه‌های بانکی.. 86

بند اول:تضمین ضمانت نامه‌های بانکی.. 87

بند دوم:ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه‌های بانکی.. 87

بند سوم: گشایش اعتبارات اسنادی.. 88

گفتار نهم:اعتبارات اسنادی.. 88

بند اول. 89

گفتار دهم: کارت‌های اعتباری و کیفیت معامله با اینگونه کارت ها 92

گفتار يازدهم : تحلیل فقهی معامله با کارت‌های اعتباری.. 94

بند اول 95

 

فصل چهارم: بررسی فقهی – حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تاخیرتادیه در ایران

مقدمه. 98

مبحث اول:شرط کیفری مالی.. 99

گفتار اول:حکم شرط جریمه. 99

بند اول: آثار منفی عدم جبران کاهش ارزش پول. 100

بند دوم:شرایط کیفر مالی (جرمه دیر کرد) در پرداخت اقساط: 101

گفتار دوم:مطالعه ی تطبیقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و فقه امامیه. 104

بند اول:خسارت تاخیر تادیه پس از انقلاب اسلامی.. 104

نتیجه‌گيري 118

پیشنهادات… 122

فهرست منابع. 123

چكيده انگليسي.. 126

 

 

چکیده :

ربا در دین مبین اسلام و سایر ادیان آسمانی تحریم شده و در آیات و روایات متعددی ، رباخواری تقبیح‌شده و وعده عذاب به رباخواران داده شده است .سیستم بانکداری کشور در قبل از انقلاب بر اساس وام دهی با نرخ سود ثابت و بصورت ربوی بود.

با پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی‌، یکی از آرمانهای مردم کشور در ارتباط با انجام اصلاحات در سیستم بانکی و اسلامی‌کردن بانکها و حذف ربا  از معاملات بانکی با ملی شدن بانکها و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحقق یافت و بانکها بموجب این قانون که از ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد مکلف شدند تمام قرارداد‌های اعطای تسهیلات خود را بر مبنای عقود اسلامی‌تعریف شده ، تنظیم نمایند .

با گذشت بیش از 28 سال از تصویب این قانون و با نگاهی دقیق در نظام بانکی کشور به نکات مبهم و مشکلداری برمی‌خوریم که همچنان باقی بوده و قانون موصوف و اصلاحیه ها و متمم‌های آن تاکنون نتوانسته اند آنها راحل کند.

بحث هایی همچون تمایل به نرخ سود ثابت و اخذ جریمه دیرکرد و همچنین اخذ کارمزد تمدید برای مهلت دادن به مطالبات موعد گذشته از جمله مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی کشور ماست.

کلمات کلیدی: بانک،ربا،تجهیز منابع مالی،تخصیص منابع مالی،قراردادهای مبادله ای،قراردادهای مشارکتی

 

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسی فقهی حقوقی بانکداری بدون ربا ایران در قراردادهای مبادله ای و مشارکتی94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من