پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

10,000 تومان

پایان نامه بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق مردم جامعه از وظایف اصلی و ذاتی دستگاه قضایی کشور می باشد ولی مسلماً این دستگاه به تنهایی و بدون همکاری و هم یاری دیگر نهاد­ها و سازمان­های ذی­ربط از عهده این رسالت نخواهد آمد، لذا ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، در اجرا و گسترش عدالت؛ دادگستری و رسیدگی به پرونده ها، نقش مهم و حیاتی ایفا می­کند که به هیچ­وجه نباید این نقش  نادید گرفته شده  یا انکار شود. برجستگی نقش ضابطان در اجرای عدالت ، رابطه مستقیم با نقش گزارش آن­ها در تصمیم گیری و صدور آراء و احکام توسط قاضی دارد به عبارت دیگر مقام قضایی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطان به صدور رای یا اخذ تصمیم مبادرت می­نماید.

بنابراین ارزش و اهمیت گزارش ضابط در تصمیم سازی قضایی ، مسلماً می طلبد که دارای شرایط و ارزش خاصی باشد که بتواند با دارا بودن آن خصوصیات، به نتیجه­گیری هرچه مطلوب دادرسان کمک موثری بکند.

گزارش ضابطان باید دارای شرایطی هم چون «موثق و مورد اعتماد بودن» ، «برخلاف اوضاع و احوال نبودن» ، «وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن و…. باشد تا مورد بهره برداری مقام قضایی قرار گیرد.

منظور و هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارزش قضایی گزارش ضابطان در پرتو آیین دادرسی کیفری ایران می­باشد که برای رسیدن به آن، باید تحقیق و بررسی شود ارزش قضایی گزارش ضابطان از دیدگاه و منظر سه قانون «اصول محاکمات جزایی مصوب 1290» « قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378» و «قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392می باشد. » این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جامعه آماری و حجم آن از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و بصورت اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتیجه تحقیق بیانگر این است که ارزش قضایی گزارش ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 شخصی و در حد اماره قضایی بوده که این موضوع با شان ضابطان مغایرت دارد. اما خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 از حد اماره قضایی به اماره قانونی ارتقاء یافته و نسبت به گذشته به اعتبار آن افزوده ولی کماکان بصورت سند غیر قابل خدشه نیامده است.

واژگان کلیدی: گزارش، ضابطان دادگستری ، سند ، دلیل، اماره قانونی، اماره قضایی ، ارزش قضایی

 

منابع و مآخذ

 • آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری ج 2.
 • آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری «کلیات و دعاوی ناشی از جرم» چاپ یازدهم، 1383.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، تهران، سال 1388.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری جلد 1، انتشارات سمت، تهران، سال 1387، چاپ 13.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، تهران، سال 1380.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، سال 1379.
 • آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
 • اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1377 جلد دوم.
 • استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه، حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد اول، 1377.
 • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار 1364.
 • امامی، سیدحسن، دوره شش جلدی در حقوق مدنی، جلد6، انتشارات اسلامیه، 1387.
 • انصاری، ولی اله، حقوق تحقیقات جنایی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، بی­چا، بی­تا.
 • انصاف پور، غلام رضا، فرهنگ لغات فارسی یک جلدی.
 • بارانی، محمد – مقیمی، مهدی، طرز تشکیل پرونده­های قضایی، معاونت تربیت و آموزش ناجا 1392.
 • بارانی، محمد، مهارت­های انتظامی 10، معاونت تربیت و آموزش ناجا.
 • باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
 • بیگ­زاده، صفر، فرهنگ تعاریف قانونی، ناشر کلک صبا، 1391.
 • تدین، عباس، تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1391.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4 –
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر کتابخانه گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اسلامی، گنج دانش، سال 1358.
 • حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و سمت، چاپ اول، 1383.
 • دفتر واژه گزین نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، آیین نگارش نظامی، انتشارات روناسی، 1390.
 • دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، جلد 16.
 • دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، جلد سوم، انتشارات تدریس، 1387.
 • رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، ست، تهران، چاپ سوم، سال 1389.
 • رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری.
 • روغنی­ها، محمدتقی، گزارش­گری کاربردی برای رسانه­های جمعی، موسسه انتشاراتی ایران، 1391 چاپ دوم.
 • زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، انتشارات مجد، 1382، جلد اول.
 • سلیمی، صادق، بخش زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده ق.آ.د.ک 92، انتشار جاودانه جنگل، چاپ دوم، 1393.
 • سیاح، فرهنگ جامع، چاپ دوم.
 • شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، 1385 جلد سوم.
 • شیخ نیا؛امیرحسین ؛ادله اثبات دعوی؛تهران؛شرکت سهامی انتشار؛چاپ سوم 1375
 • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1374، جلد دوم.
 • علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، تهران، موسسه انتشارات فردوس، چاپ اول، 1367 جلد اول.
 • عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام حقوقی و کیفری، تهران، انتشارات مجد 1388، چاپ اول.
 • کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1382 ج اول.
 • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، نشر سهامی انتشار، جلد 5.
 • گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1384.
 • گلدوست جویبار، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 4، 1388.
 • لبافی، حسین، انتظامی تخصصی (2)، معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ 4، 1391.
 • ماهوزی، مهدی، گزارش نویسی، انتشارات زوار؛ چاپ چهاردهم، 1288.
 • محقق داماد، سید مصطفی، اصول فقه، دفتر سوم.
 • -یزدیان جعفری،جعفر،مقاله دامگستری-مفهوم-مبانی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران،فصل نامه فقه وحقوق،سال 2،1384،دوره2،شماره6
 • فلاح، عبدالعظیم، مقاله ،میزان اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در تصمیمات قضایی، فصل نامه تعالی حقوق، دوره جدید، سال چهارم، شماره 1، پاییز 1391.
 • کاتوزیان، ناصر، مقاله «کارشناس، علم و تجربه در خدمت عدالت» مجله دانشکده حقوق، شماره 62.
 • محمد نسل، غلام رضا، بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری، فصل نامه دانش انتظامی شماره 2، 1380.

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من