پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

10,000 تومان

موضوع:بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

تعداد صفحات:133

چکیده

اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق مردم جامعه از وظایف اصلی و ذاتی دستگاه قضایی کشور می باشد ولی مسلماً این دستگاه به تنهایی و بدون همکاری و هم یاری دیگر نهاد­ها و سازمان­های ذی­ربط از عهده این رسالت نخواهد آمد، لذا ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، در اجرا و گسترش عدالت؛ دادگستری و رسیدگی به پرونده ها، نقش مهم و حیاتی ایفا می­کند که به هیچ­وجه نباید این نقش  نادید گرفته شده  یا انکار شود. برجستگی نقش ضابطان در اجرای عدالت ، رابطه مستقیم با نقش گزارش آن­ها در تصمیم گیری و صدور آراء و احکام توسط قاضی دارد به عبارت دیگر مقام قضایی با توجه به گزارش ارسالی توسط ضابطان به صدور رای یا اخذ تصمیم مبادرت می­نماید.

بنابراین ارزش و اهمیت گزارش ضابط در تصمیم سازی قضایی ، مسلماً می طلبد که دارای شرایط و ارزش خاصی باشد که بتواند با دارا بودن آن خصوصیات، به نتیجه­گیری هرچه مطلوب دادرسان کمک موثری بکند.

گزارش ضابطان باید دارای شرایطی هم چون «موثق و مورد اعتماد بودن» ، «برخلاف اوضاع و احوال نبودن» ، «وفق مقررات و ضوابط قانونی بودن و…. باشد تا مورد بهره برداری مقام قضایی قرار گیرد.

منظور و هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارزش قضایی گزارش ضابطان در پرتو آیین دادرسی کیفری ایران می­باشد که برای رسیدن به آن، باید تحقیق و بررسی شود ارزش قضایی گزارش ضابطان از دیدگاه و منظر سه قانون «اصول محاکمات جزایی مصوب 1290» « قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378» و «قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392می باشد. » این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جامعه آماری و حجم آن از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و بصورت اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتیجه تحقیق بیانگر این است که ارزش قضایی گزارش ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 شخصی و در حد اماره قضایی بوده که این موضوع با شان ضابطان مغایرت دارد. اما خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 از حد اماره قضایی به اماره قانونی ارتقاء یافته و نسبت به گذشته به اعتبار آن افزوده ولی کماکان بصورت سند غیر قابل خدشه نیامده است.

واژگان کلیدی: گزارش، ضابطان دادگستری ، سند ، دلیل، اماره قانونی، اماره قضایی ، ارزش قضایی

 

منابع و مآخذ

 • آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری ج 2.
 • آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری «کلیات و دعاوی ناشی از جرم» چاپ یازدهم، 1383.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، تهران، سال 1388.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری جلد 1، انتشارات سمت، تهران، سال 1387، چاپ 13.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، تهران، سال 1380.
 • آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، سال 1379.
 • آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
 • اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1377 جلد دوم.
 • استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه، حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد اول، 1377.
 • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار 1364.
 • امامی، سیدحسن، دوره شش جلدی در حقوق مدنی، جلد6، انتشارات اسلامیه، 1387.
 • انصاری، ولی اله، حقوق تحقیقات جنایی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، بی­چا، بی­تا.
 • انصاف پور، غلام رضا، فرهنگ لغات فارسی یک جلدی.
 • بارانی، محمد – مقیمی، مهدی، طرز تشکیل پرونده­های قضایی، معاونت تربیت و آموزش ناجا 1392.
 • بارانی، محمد، مهارت­های انتظامی 10، معاونت تربیت و آموزش ناجا.
 • باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
 • بیگ­زاده، صفر، فرهنگ تعاریف قانونی، ناشر کلک صبا، 1391.
 • تدین، عباس، تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1391.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4 –
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر کتابخانه گنج دانش.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اسلامی، گنج دانش، سال 1358.
 • حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و سمت، چاپ اول، 1383.
 • دفتر واژه گزین نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، آیین نگارش نظامی، انتشارات روناسی، 1390.
 • دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، جلد 16.
 • دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، جلد سوم، انتشارات تدریس، 1387.
 • رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، ست، تهران، چاپ سوم، سال 1389.
 • رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری.
 • روغنی­ها، محمدتقی، گزارش­گری کاربردی برای رسانه­های جمعی، موسسه انتشاراتی ایران، 1391 چاپ دوم.
 • زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران، انتشارات مجد، 1382، جلد اول.
 • سلیمی، صادق، بخش زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده ق.آ.د.ک 92، انتشار جاودانه جنگل، چاپ دوم، 1393.
 • سیاح، فرهنگ جامع، چاپ دوم.
 • شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، 1385 جلد سوم.
 • شیخ نیا؛امیرحسین ؛ادله اثبات دعوی؛تهران؛شرکت سهامی انتشار؛چاپ سوم 1375
 • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1374، جلد دوم.
 • علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، تهران، موسسه انتشارات فردوس، چاپ اول، 1367 جلد اول.
 • عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام حقوقی و کیفری، تهران، انتشارات مجد 1388، چاپ اول.
 • کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1382 ج اول.
 • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، نشر سهامی انتشار، جلد 5.
 • گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1384.
 • گلدوست جویبار، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 4، 1388.
 • لبافی، حسین، انتظامی تخصصی (2)، معاونت تربیت و آموزش ناجا، چاپ 4، 1391.
 • ماهوزی، مهدی، گزارش نویسی، انتشارات زوار؛ چاپ چهاردهم، 1288.
 • محقق داماد، سید مصطفی، اصول فقه، دفتر سوم.
 • -یزدیان جعفری،جعفر،مقاله دامگستری-مفهوم-مبانی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران،فصل نامه فقه وحقوق،سال 2،1384،دوره2،شماره6
 • فلاح، عبدالعظیم، مقاله ،میزان اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در تصمیمات قضایی، فصل نامه تعالی حقوق، دوره جدید، سال چهارم، شماره 1، پاییز 1391.
 • کاتوزیان، ناصر، مقاله «کارشناس، علم و تجربه در خدمت عدالت» مجله دانشکده حقوق، شماره 62.
 • محمد نسل، غلام رضا، بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری، فصل نامه دانش انتظامی شماره 2، 1380.
guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

بررسی و تعیین نقش گزارش ضابطان در نظام دادرسی کیفری ایران 94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من