پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی91

10,000 تومان

پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی91

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی91 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پديده هاي مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.

برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از 30 پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.

واژگان کلیدی: بازنمایی رسانه ای ‌، افکار عمومی ، عوامگرایی کیفری ،‌ دادرسی عادلانه ، سزاگرایی

 

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………. صفحه

مقدمه: 1

1) بیان مساله : 1

2) اهداف تحقیق: 6

3)انگیزه انتخاب تحقیق: 7

4) سؤالات تحقیق.. 7

5) فرضیات تحقیق : 7

6) پیشینه تحقیق: 8

7) نو آوری تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                     10

8) روش تحقیق: 11

9) مشکلات تحقیق : 12

10) ساختار تحقیق: 12

بخش اول : بازنمایی رسانه ای جرم ، ویژگی ها و پیامدها ……………………………………………………………15

فصل اول :  چهارچوب مفهومی،‌ویژگی های رسانه ای شدن جرم. 18

مبحث نخست : چهارچوب مفهومی……………………………………………………………………………………….19

گفتار اول: سیر تحول رسانه : 20

گفتار دوم : بازنمایی رسانه ای ………………………………………………………………………………………………23

گفتار سوم: رسانه ای شدن جرم: 24

گفتار چهارم : ارزش خبری: 25

گفتار پنجم: ترس از جرم: 26

گفتار ششم : افکار عمومی: 27

گفتار هفتم : عوام گرایی کیفری : 29

مبحث دوم: ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم. 32

گفتار  نخست: گزینشی بودن اخبار جنایی.. 33

بند اول : میزان خطر. 34

بند دوم : آسیب پذیری بزه دیده 35

بند سوم : محیط جغرافیایی.. 37

بند چهارم : قابلیت پیش بینی.. 38

بند پنجم : وجود فیلم یا تصویر از صحنه وقوع جرم. 39

گفتار  دوم: تحلیل محتوی بازنمایی رسانه ای جرم. 40

بند اول : بزرگنمایی جرائم خشونت آمیز. 40

بند دوم : توصیفی بودن گزارشات.. 42

بند سوم : رویکرد های انتقادی.. 45

1‌: انتقاد از نهاد های دولتی.. 46

2 : انتقاد از بی تفاوتی افراد نسبت به نقض هنجار ها 48

فصل دوم: پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرم. 49

مبحث نخست :‌ افزایش ترس از جرم. 51

گفتار اول: افزایش ترس از جرم ناشی از بازنمایی رسانه ای جرم. 51

گفتار دوم:افزايش ترس از جرم ناشي از تكنيك هاي خبرنگاري……………………………………………………………………………………………52

بند اول : عنوان سازی پدیده های مجرمانه. 53

بند دوم :  وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم. 54

بند سوم :  گفتمان شبیه سازی.. 55

مبحث دوم : افزایش نرخ جرایم. 54

گفتار اول: آموزش شیوه های ارتکاب جرم. 55

گفتار دوم :  قبح شکنی.. 56

مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه. 57

گفتار اول : محدودیت زمانی.. 57

گفتار دوم :‌ فقدان تخصص…. 58

مبحث چهارم :  سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم. 60

مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری.. 63

بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری.. 69

فصل اول : تاثير رسانه اي شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقيقات.. 72

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه 73

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی.. 73

گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی.. 74

مبحث دوم : بي طرفي دادگاه 78

گفتار اول : بی طرفی قاضی.. 79

گفتار دوم : بی طرفی هيئت منصفه. 82

مبحث سوم : افشای تحقيقات دادسرا 84

مبحث چهارم : تاثير گذاري برشهود. 86

گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ 86

گفتار دوم : دروغ خود آگاه 87

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم. 88

مبحث نخست: نقض اصل برائت : 89

گفتار اول : ارائه مشخصات متهم. 91

گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم. 93

مبحث دوم : تسريع رسيدگي.. 96

گفتار اول : احراز تسريع رسيدگي.. 97

بند اول : اظهارات مسئولان قضایی.. 98

بند دوم :  اطلاعات ميداني در خصوص پرونده هاي مشابه. 99

گفتار دوم : پیامد های تسريع رسيدگي.. 102

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل.. 102

بند دوم : نقض تساوی طرفین.. 105

فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین.. 108

مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی.. 110

مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران. 112

مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد. 114

بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات………………………….117.

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری.. 120

مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات.. 121

گفتار اول: اهمیت جرم ………………………………………………………………………………………………………….121

گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده 123

مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی.. 125

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات.. 127

مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات.. 128

گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری.. 129

گفتار دوم: عدالت استحقاقی.. 133

گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی.. 135

مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات.. 141

گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها 142

گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی.. 144

مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم  بر اجرای مجازات.. 147

گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین.. 147

گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات.. 150

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 155

فهرست منابع. 163

کتب فارسی.. 163

کتب عربی.. 165

کتب لاتین.. 165

مقالات فارسی.. 166

مقالات لاتین.. 168

پایان نامه و جزوه های درسی.. 169

سایت های اینترنتي.. 169

قوانين………………………………………………………………………………………………………………………………….170

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی91”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی91

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من