پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

10,000 تومان

پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: 1. مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. 2. رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. 3. از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. 4. از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. 5. راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم

کلید واژه گان

جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مسأله 3

ب) اهداف- 5

ج) سوالات تحقیق- 5

د) فرضیات- 6

ر) ساماندهی تحقیق- 6

فصل اول: کلیات- 7

فصل اول: کلیات- 8

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه 9

گفتار اول: مفاهیم- 9

بند اول: جرم 9

بند دوم: اقتصاد 11

بند سوم: اقتصاد مقاومتی- 12

گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران- 14

مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن- 16

گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی- 16

بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی- 16

بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی- 17

الف) محیط داخلی- 17

ب) محیط بین‌المللی و جهانی- 18

ج) روندشناسی فضای اقتصادی- 18

گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی- 19

بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی- 19

الف)مقاوم بودن اقتصاد 19

ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى- 19

ج) حمايت از توليد ملى- 21

د) مديريت منابع ارزى- 21

ه) مديريت مصرف- 22

بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى- 23

گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران- 23

بند اول: محیط اقتصادی- 24

بند دوم: محیط سیاسی- 25

مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی- 26

گفتار اول: جرم‌انگاری- 26

بند اول: مراحل جرم انگاری- 27

بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام 28

گفتار دوم: جرم زدایی- 29

بنداول: انواع جرم زدائی- 30

الف) جرم زدائی قانونی (رسمی) 30

ب) جرم زدائی عملی- 30

بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی- 31

الف)کیفر زدایی- 31

ب) قضا زدایی- 32

بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه 32

الف) جرم زدایی و جرایم شرعی- 32

ب) جرم زدائی و قانون اساسی- 33

ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی- 34

فصل دوم: عوامل جرم زا 35

مبحث اول: عوامل درونی جرم زا 36

گفتار اول: عوامل زیستی- 36

بند اول: جنسیت- 37

بند دوم: وراثت- 38

بند سوم: ساختار بدنی- 41

گفتار سوم: عوامل رواني- 44

بند اول: ناسازگاری روانی- 45

بند دوم: سادیسم- 47

مبحث دوم: عوامل بيروني- 49

گفتار اول: عوامل اقتصادی- 49

بند اول: فقر و محرومیت- 50

الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی- 51

ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن- 52

ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم 54

بند دوم: بیکاری- 56

الف) مفهوم بیکاری- 56

ب)رابطه بین بیکاری و جرم 57

ج) پیامد های بیکاری- 59

گفتار دوم: عوامل فرهنگی- 61

بند اول: محیط خانوادگی- 62

الف) خانواده متشنج- 63

ب) خانواده بی بند و بار 63

ج) خانواده منجربه طلاق- 64

بند دوم: محیط مسکن- 65

بند سوم: وسایل ارتباط جمعی- 66

الف) رسانه ها و مفهوم سازی- 67

ب) آموزش شیوهها 70

ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری- 72

بند چهارم:  استعمال مواد مخدر 73

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم- 74

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم- 75

مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود 76

گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی- 76

گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود 78

بند اول: اشتغال و تولید- 78

الف) اشتغال- 78

ب) تولید و رشد اقتصادی- 79

ج) بودجه‌ 81

بند دوم: تورم 82

الف) نوسانات شاخص بورس– 83

ب) نوسان قیمت مسکن- 84

ج)شتاب تورمی- 85

بند سوم: سیاست های موجود 87

الف) سیاست‌های پولی و ارزی- 87

ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) 89

ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی- 90

گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی- 91

بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی- 91

بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی- 92

بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی- 93

مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران- 93

گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی- 93

بند اول: مديريت مصرف- 94

بند دوم:  قناعت (ساده زيستي ودوري از تجملات) 94

بند سوم: ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي- 95

گفتاردوم: نقش ماليات در اقتصاد مقاومتي- 95

بند اول: مالیات- 96

بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت- 97

گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی- 99

بند اول: مفهوم فرهنگ- 100

بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ- 103

الف) ماهیت فرهنگ- 103

ب) ویژگیهای فرهنگ- 104

بند سوم: تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد 106

گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم 107

مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی 108

گفتار اول: پیشگیری- 108

گفتار دوم:انواع پیشگیری- 110

بند اول: پیشگیری وضعی- 111

بند دوم: پیشگیری اجتماعی- 116

بند سوم: ویژگی ها 118

الف) ویژگی های پیشگیری وضعی- 118

ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی- 119

گفتار سوم: راهکارهای اجراي پيشگيري با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی- 120

بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار 120

بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات- 121

بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار 123

بند چهارم: توجه به رضایت طرفین- 124

‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص– 125

بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد- 126

بند هفتم: افزايش هزينه هاي جرم 129

فصل  چهارم: نتیجه گیری- 130

بحث و بررسی- 131

نتيجه گيري- 135

پیشنهادات- 138

فهرست منابع- 141

فهرست منابع- 142

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من