پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94

10,000 تومان

موضوع:تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)

تعداد صفحات:155

 

دانشکده علوم انسانی (گروه حقوق)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) یا (M.SC )

رشته حقوق خصوصی

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                              صفحه

چکيده 1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …..6

1-1- بیان مسأله          7

1-1-1- قصد و رضای طرفین.. 8

1-1-2- اهلیت طرفین.. 10

1-1-3- مورد معامله. 11

1-1-4- مشروعیت جهت معامله. 11

1-2- باهميت موضوع پژوهش و انگيزه انتخاب آن      19

1-3- سوابق مربوطه..    20

1-4- سؤالات و فرضيه‌های پژوهش……………………………………………………………… 21

1-6- روش تحقیق.. 23

1-7- اهداف تحقيق      24

فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………………. 26

2-1- مقدمه. 27

2-2- تاریخچه تجارت الکترونیک…. 27

2-3- مروری کوتاه بر ظهور تجارت الکترونیک…. 30

2-4-  تعريف قراردادهاي الكترونيكي.. 31

2-5-  ايجاب الكترونيكي.. 33

2-5-1- تعريف ايجاب… 33

2-5-2- شرايط ايجاب… 35

2-5-3- شرایط تحقق ایجاب کامل و نافذ.. 38

2-5-4-  تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن. 38

2-5-5- قبول ایجاب با شروط اضافی یا متفاوت… 39

2-6- تميز ايجاب… 40

2-6-1- ايجاب و دعوت به معامله. 40

2-6-2- ايجاب در معامله از طريق حراج.. 41

2-7- تعریف قبول الکترونیکی.. 41

2-7-1- تعریف قبول.. 41

2-7-2- اعلام قبولي.. 42

2-7-3- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی.. 42

2-7-4- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن. 43

2-8- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن. 44

2-8-1- مهلت قبولي.. 44

2-8-2- مشکلات حقوقی قبول الکترونیکی.. 45

2-8-3- تعریف تجارت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک…. 46

2-9- تمییز بین تجارت الکترونیکی و تجارت اینترنتی.. 49

2-10- روش‌های مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 51

2-10-1- شبکه‌های الکترونیکی بسته شبکه‌های الکترونیکی باز. 51

2-10-2-  شبکه ارتباطی بسته. 51

2-10-3- تبادل الکترونیکی داده‌ها 52

2-11- شبکه‌های ارتباطی باز اینترنت… 53

2-11-1- نامه الکترونیکی.. 54

2-11-2-وب‌سایت… 55

2-11-3- اتاق گفتگو. 56

2-12- قانون آنسیترال.. 57

2-12-1- سطوح فعالیت در آنسیترال.. 58

2-13-  مسائل متفرقه در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 59

2-13-1- ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی.. 59

2-13-2- ظهور قوه قاهره در مسیر اجرای قراردادهای الکترونیکی.. 61

2-13-3- حق حبس در قراردادهای الکترونیکی.. 62

2-14- نحوه طرح خیارات در قراردادهای الکترونیکی.. 63

2-14-1- خیار رؤیت و تخلف از وصف…. 63

2-14-2- خیارغبن.. 64

2-14-3- خیار عیب… 65

2-14-4- خیار مجلس…. 66

فصل سوم:تحلیل بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل….68

3-1-مقدمه. 69

3-2-1- تجارت الکترونیک در ایران. 69

3-2-2- قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران. 71

3-3-جلب اعتماد و ایجاد امنیت در تجارت الکترونیکی.. 71

3-3-1-اعتماد در تجارت الکترونیک…. 72

3-3-2- امنیت در تجارت الکترونیکی.. 73

3-4-سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. 74

3-4-1. شرایط قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و انسیترال.. 75

3-5-  قرارداداهایالکترونیک و مبانی اعتبار آن در قانون تجارت ایران و آنسیترال…… 77

3-5-1- قانون تجارت الکترونیک ایران. 77

3-6- انعقاد قرارداد از راه دور در قانون تجارت ایران و انسیترال…. 78

3-6-1- قانون تجارت الکترونیک    78

3-6-2-قانون آنسیترال.. 83

3-7-اهلیت طرفين قراردادهاي الكترونيكي در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران….. 84

3-7-1- قانون تجارت الکترونیک و قانون آنسیترال.. 84

3-8- قراردادهای الکترونیکی در انسیترال      89

3-9- امضای الکترونیکی      91

3-9-1- امضاهای الکترونیک…. 92

3-9-2– حقوق تطبیقی.. 98

3-10-تجارت الکترونیکی و نقش آن در توسعه اقتصاد. 99

3-10-1-تأثیر مقررات آنسترال در حوزه تجارت الکترونیک در قوانین داخلی دولت‌ها 100

فصل چهارم:بررسی تحلیلی تطبیقی قراردادهای الکترونیک در ایران و انسیترال…………98

4-1-مقدمه. 104

4-2-مشترکات و افتراقات قراردادهای الکترونیک در ایران و بین‌الملل.. 104

4-2-1- عناصر اصلی تشکیل قرارداد. 104

4-2-2- اصل آزادی قراردادی.. 106

4-2-3- تجویز اصل امکان انعقاد قرارداد با اینترنت… 107

4-2-4- نحوه احراز قصد طرفین در معاملات الکترونیکی.. 110

4-3-انعقاد قرارداد از راه دور در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران. 111

4-3-1- قانون تجارت الکترونیک…. 111

4-3-2- قانون آنسیترال.. 115

4-3-3 زمان و مكان در قراردادهاي الكترونيكي در قانون آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک ایران. 115

4-3-3-2- مكان تشكيل قرارداد از راه دور. 119

4-4-معایب مزایا و تأثیر برآنها بر قرارداد. 121

4-4-1- معایب و مزایای قراردادهای الکترونیک و بین‌الملل.. 121

4-4-1-1- مزایای قراردادهای الکترونیکی.. 122

4-4-2 چالش‌های قانونی و حقوقی.. 124

4-4-3- چالش فرهنگی و اجتماعی: 126

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 129

فهرست منابع.. 131

کتب فارسی: 131

منابع لاتین.. 131

مقالات… 132

پایان‌نامه‌ها 133

چکیده انگلیسی.. 1

 

چکيده

 تجارت و قراردادهای الکترونيکي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل و دانش‌های روز مطرح مي‌باشد و امروزه یکی از چالش‌های بنيادين کشورهاي توسعه‌نیافته و يا درحال‌توسعه است. در نظم نوين اقتصادي، داشتن دانش و بهره‌برداري مناسب از آن، شرط ضروري براي پويا ماندن حيات نظام‌های اقتصادي است و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين قراردادهای الکترونیکی مي‌تواند موجبات صرفه‌جويي در هزينه‌ها و کارایی بيشتر عمليات تجاري را فراهم آورده و درنهایت توان رقابتي کشورها را افزايش دهد. تحلیل شرایط اساسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تأثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آنها و همچنین جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و بین‌الملل از اهداف عمده این پژوهش است. روش موردمطالعه کتابخانه‌ای است. پژوهش‌های موردبررسی در این پایان‌نامه نشان می‌دهد که شرایط اساسی در انعقاد قراردادهای سنتی و قراردادهای الکترونیک یکسان و مشابه بوده ولی باوجوداین، ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است و این تغییرات تأثیر مستقیم بر چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و مسائل حقوقی مرتبط به آن را ایجاد نموده است. ایجاب و قبول الکترونیکی بدون در نظر گرفتن شرایط مکانی و با بالاترین سرعت زمانی ممکن جهت انعقاد قرارداد از مزایای قردادهای الکترونیک می‌باشد که این امر بیانگر کاهش چشم‌گیر در هزینه‌های زمانی و مالی است. به هر صورت حقوق تجارت ایران با اقتباس از حقوق آنسیترال و تطبیق آن با حقوق داخلی کشور قوانینی را تشکیل داده که در حال حاضر با استناد به آنها امور تجارت الکترونیکی و قراردادهای مستند به آن در سطح داخلی و بین‌المللی انجام می‌گیرد.

کلیدواژه: تحلیل، انعقاد قرارداد، الکترونیک، حقوق ایران، بین‌الملل

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و بین‌الملل(آنسیترال)94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من