پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران94

10,000 تومان

پایان نامه ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده 125و 129 قانون برنامه توسعه وماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی  ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن  به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه:  ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،

پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت: 8

گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت.. 10

بند سوم قراردادهای پیمانکاری.. 11

گفتار پنجم لیسانسهای نفتی نروژ. 24

بند اول تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ. 24

بند دوم – مبانی لیسانس های نفتی نروژ. 27

بند اول- نفت و گاز در بخش داخلی.. 30

بند دوم- تولید صنعتی داخلی.. 30

بند سوم- بازار صادرات/واردات.. 31

بند چهارم- ساختار بازار داخلی.. 31

بند پنجم- اهداف تدبیری دولت.. 32

بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. 33

گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی.. 34

بند دوم- رژیم قانونی.. 35

گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز. 36

بند اول- مالکیت.. 36

بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. 37

بند سوم – اصطلاحات  اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. 37

بند چهارم- مخارج( مال الاجاره) 37

بند پنجم- مسئولیت.. 38

بند ششم- تحدید. 38

بند هفتم- واگذاری حقوق. 39

گفتار نهم- مالیات.. 40

بند اول- مالیات های غیر مستقیم: 40

بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. 42

بند سوم- عوارض گمرکی.. 42

بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. 42

گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله. 43

گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست.. 45

بند اول- بهداشت و ایمنی.. 45

بند دوم- “اکتشاف”. 45

نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی.. 47

گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی.. 51

گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ) 52

گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات.. 53

بند اول- دستورالعمل ها 53

بند دوم- جرایم و مجازات.. 53

گفتار پانزدهم انواع لیسانس های نفتی نروژ. 63

بند دوم پروانه تولید. 64

بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. 65

گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران. 65

بند اول استرالیا ونروژ. 65

بند دوم آمریکا 71

بند سوم ایران. 72

فصل دوم. 78

تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ. 78

نو آوری نفتی نروژ. 79

بند سوم – فرضیه نفرین منابع. 96

گفتار اول- چرا نروژ؟. 100

بند اول شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی 100

بند دوم تجربه نفتی نروژ. 101

بند سوم   تعریف عقد وویژ گیهای آن. 103

بند چهارم تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. 104

بندپنجم  عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. 104

گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی.. 105

بند اول توافق مشارکت در عملیات.. 105

بند دوم  ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. 107

گفتار سوم  بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران. 111

بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس) 111

بند دوم پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران. 114

نتیجه گیری و پیشنهاد. 120

فهرست منابع. 126

 

 

 

منابع

الف- منابع فارسی

کتب

1- اصغریان،مجتبی، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا،چاپ اول، تهران، خرسندی، 1391

2- امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق علیه

السلام، 1389

3- پاکدامن، رضا، آیین تنظیم قراردادهای بین المللی، چاپ اول، تهران، خرسندی، 1389

4- پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی،چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1389

5- خزاعی، حسین، حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر قانون، 1386

6- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، چاپ سوم، تهران، سمت، 1390

7- شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1393

8- کاشانی، جواد، منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران، شهر

دانش، 1389

9- عرفانی، محمود، حقوق تجارت بین الملل، چاپ چهارم، تهران، جنگل جاودانه، 1389
10- لونفلد، آندریاس اف، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه دکتر محمد حبیبی مجنده، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، 1390

11-  موحد، محمد علی،خواب آشفته نفت، چاپ سوم، تهران، نشر کارنامه، 1387

12- موحد، محمد علی،  درسهایی از داوریهای نفتی، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ا، 1374

مقالات

– ابراهیمی، نصرالله، نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، نشریه مشعل، شماره 3683

– اخلاقی، بهروز و صحرانورد، اسدالله، بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری

آن با پیمان منشور انرژی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 43، شماره3، پاییز1392

– برنامه ریزی و اجرای برنامه های پژوهشی در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن در کشور نروژ، اقتصاد انرژی، مهر 1380، شماره29 ، تهیه کننده امور پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ایران

– بررسی استراتژی حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز ، غلامعلی رحیمی، پژوهشکده اقتصاد انرژی،زمستان 89

– شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی، ماهنامه عصر انرژی، سال هفتم، شماره هشتم، مهر 1392

-شیرخانی، محمدعلی، تئوری نفرین منابع یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، مطالعه موردی ، مقایسه ایران و نروژ، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

– حسن تا ش ، سید غلامحسین، نفت و اقتصاد جهان مروری بر گذشته و نگاهی به آینده ، جزوه درسی دوره عالی تخصصی حقوق قراردادهای بین المللی نفت، انستیتو مهندسی نفت تهران،آذر ماه 93

– خالقی، شهلا، روشهای تامین مالی، جزوه درسی دوره عالی تخصصی حقوق نفت، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، دیماه 94

-کریمی مجتبی، پژوهشگاه صنعت نفت، نقشه راه فناوری حوزه بالادستی نفت و گاز در کشورهای پیشرو (مطالعه موردی نروژ- ژاپن)، ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 104، شهریور ماه 1392

 

ب- منابع انگلیسی

کتب

1 . Act 29 November 1996 No . 72 relating to Petroleum activities, last amended by Act 24 June 2011 No 38

  1. Bruce M.kramer & L.Anderson “The Rule Of Capture-An Oil and Gas Prespective”. Journal Of Environmental Law, vol 35,2005, pp.906- 911

.Declaration on the Establishment of the New international order,Resolution No. 3201

.Frants Dalgard- Kundsun 1987,Vol .5 No180

.Gylfason,Herberston and Zoega,1999,8

. Helge Ryggvik,The Norwegian Oil Experience, TIK CENTRE,University OfOslo

.Haghighi. 2007. P 192

Johnston, international Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts, Page 47.

. Oxford Dictionary Of Law

 

مقالات(Articles )

.Review of the Australian Upstream Petroleum Sector, Tina Hunter,Senior Teaching Bond University, Australia

. Ole Andreas H .Engen,The development of the Norwegian Petroleum Innovation System A historical overwiew, University of Stavanger

. Petter Osmundsen, Collaboration in Norway s Offshore Sector Contracts and incentives, University of Stavanger

.Shiravi Abdolhossein and S.N.Ebrahimi, Exploration and Development of Iran Oilfields through Buy back, 30 Natural Resource Forum,2006, p 199-206

. Oil and gas regulation in Norway overview,Resource type Country Q&A

سایت

http/www.npd.no/en/Regulation/Acts/Petroleum-activities-act/

 

دعاوی

Livingston V Westminster Corporation 1904, Twickenham 1953

Banco Nacional de Cuba v Sabbation, 376 U.S.398 , at 428(1964)

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من