پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

10,000 تومان

پایان نامه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده  و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر،اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هايی هم چون اعطای اين حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر  می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح اين مسأله مي گردد که  آيا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، يا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

1-نقدادبیات موضوع……………………………………………………………………………………..3

2-سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………..4

3-مفروضات………………………………………………………………………………………………..4

4-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….4

5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………..5

6-سازمانده ی تحقیق……………………………………………………………………………………..5

 

 

فصل اول:کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن………………………………………….6

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………….6

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین…………………………………………………………….6

الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………7

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)………………………………….7

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………..8

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی………………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………….10

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری………………………………………………………..12

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری…………………………………………………………12

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری…………………………………………………………..13

 

 

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….17

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح…………………………………………………………21

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………….25

الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………25

ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی……………………………………………..27

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند……………..29

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………….31

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون………………………………………………………………31

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)………………………..32

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………..33

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل………………………………………………………….36

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث………………………………….39

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه………………………………………………..40

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری………………………………………….46

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………49

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح……………………………………………………………………51

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………..51

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد…………………………………………………………………….51

2-  تعدد خواندگان……………………………………………………………………………………..53

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت………………………………………………..55

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده……………………….60

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت……………………………………………………………………..60

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت………………………………………………………………..62

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………….63

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64

الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74

 

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..77

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………….79

گفتار اول  – روش های حل تعارض ………………………………………………………………79

الف- روش اصولی………………………………………………………………………………………79

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………..82

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ………………………………………………………………..82

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………..84

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………….84

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………..85

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری………………………………………………………………86

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری…………………………………………………86

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……………………………………………………………88

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن……………………………………………..88

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………..88

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………89

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………90

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….93

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی………………….93

الف- قانون منتخب طرفین…………………………………………………………………………….94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………..96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………98

الف- قراردادهای ساده………………………………………………………………………………..99

ب – قراردادهای پیچیده …………………………………………………………………………….100

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق……………………………………………………….100

2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده…………………………………………………..102

3- قانون کشور حمایت کننده……………………………………………………………………..103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق

بین الملل خصوصی ایران……………………………………………………………………………108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………….108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است……….109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر……………..112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………………………………………………………………………………113

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره

بودن……………………………………………………………………………………………………….113

ب – نظم عمومی……………………………………………………………………………………..115

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….119

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور

مختلف…………………………………………………………………………………………………….127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………128

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………131

ج- نظریه ی تلفیقی……………………………………………………………………………………134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری  ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران…………………………………………………………………………………138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران………………………………………..138

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران……………………………………..139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران…………140

الف-نقض حق مالکیت فکری  خارجی در ایران…………………………………………….140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران………………………………….140

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….141

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من