پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان93

10,000 تومان

پایان نامه حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.

دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف مغایرت داشته باشد و یا منبعث از تعصب و غرض ورزی باشد اما حقوق اسلام با رعایت تمام جوانب حقوق طبیعی و حقوق انسانی برای زنان، نظامی را وضع نمود که نه صرفاً از عقل که تلفیقی از عقل و نقل است و پاسخ تمام مسائل مربوط به زنان را بدون کم و کاستی می دهد و ارزش واقعی زنان را در نظر می گيرد.

رعایت کرامت ذاتی و اکتسابی در این نظام حقوقی در نظر گرفته شده است و حقوق مالی، سیاسی و فرهنگی با رعایت اصل تساوی و نه اصل تشابه از ویژگی های این نظام است.

تحقیق درباره حقوق زنان در آلمان، کشوری توسعه یافته و ثروتمند که مبنای حقوقی دینی نیست و قانون اساسی این کشور هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد به همین دلیل مبنای حقوق این کشور برگرفته از گزاره های دینی نیست و حقوق زنان بر اساس اصل سوم قانون اساسی آلمان با  مردان مساوی است وزنان با تلاش زیاد برای تحقق آرمان تساوی حقوق در آلمان کوشش می کنند.

تساوی در آموزش، اشتغال و دستمزد ها از اهداف دولت و گروه های حقوق بشری در آلمان است.

این تحقیق به بررسی مصادیق و تعاریف حقوق اجتماعی زنان در اسلام و آلمان می پردازد.

کلید واژه: زنان، حقوق اجتماعی، ایران، اسلام، آلمان، اسناد بین المللی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات. 2

1.1 بیان جنبه مجهول مساله 3

2.1 سؤالات تحقیق  3

1.2.1سؤال اصلی تحقیق. 3

2.2.1سؤالات فرعی تحقیق. 3

3.1   پیشینه تحقیق  3

4.1       اهمیت موضوع. 5

5.1       فرضیه ها 5

6.1       بیان جنبه های جدید 5

7.1       نتایج علمی و عملی. 5

8.1       مصطلحات.. 6

1.8.1مبحث اول: مفاهیم و مصادیق. 6

1.1.8.1گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی. 7

2.8.1مصادیق حقوق اجتماعی. 9

1.2.8.1گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی. 9

2.2.8.1گفتار دوم) حق بر آزادی تشکل. 10

3.2.8.1گفتار سوم) حق بر بهداشت. 11

4.2.8.1گفتار چهارم ) حق بر تشکیل ان جی او 12

5.2.8.1گفتار پنجم ) حق بر آموزش.. 13

6.2.8.1گفتار ششم) حق بر مسکن. 13

7.2.8.1گفتار هفتم) حق بررفاه 14

3.8.1       مبحث دوم: حقوق بشر در اسلام 15

4.8.1       مبحث سوم ) اصول و مبانی حقوق بشر در اسلام 19

1.4.8.1گفتار اول) کرامت انسانی. 19

2.4.8.1گفتار دوم) اصل حیات شایسته 21

3.4.8.1گفتار سوم ) اصل جاودانه بودن. 25

5.8.1      مبحث چهارم) تاریخ حقوق بشر. 25

1.5.8.1  گفتار اول)تعریف حقوق بشر  25

2.5.8.1  گفتار دوم) زمینه حقوق بشر  26

3.5.8.1  گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی: 27

1.3.5.8.1اعلامیه حقوق بشر فرانسه 27

2.3.5.8.1اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

3.3.5.8.1قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی. 27

4.3.5.8.1منشور اجتماعی اروپا 27

5.3.5.81  دیوان اروپایی حقوق بشر. 28

6.3.5.8.1اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 28

7.3.5.8.1میثاق های حقوق بشر. 28

8.3.5.8.1کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی. 29

9.3.5.8.1 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر  31

10.3.5.8.1منشور حقوق بشر آمریکایی. 32

1.10.3.5.8.1   الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی. 32

11.3.5.8.1    سند پکن. 33

12.3.5.8.1  اعلامیه توسعه هزاره 33

13.3.5.8.1  نهادهای زنان سازمان ملل. 34

14.3.5.8.1  اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده 35

15.3.5.8.1  تحولات اخیر اسناد منطقه ای. 35

6.8.1     مبحث پنجم) نسل بندی حقوق بشر. 36

1.6.8.1گفتار اول) نسل اول حقوق بشر. 36

2.6.8.1 گفتار دوم) نسل دوم حقوق بشر  37

3.6.8.1 گفتار سوم) نسل سوم حقوق بشر. 38

4.6.8.1 گفتار چهارم) نسل چهارم حقوق بشر. 39

7.8.1     مبحث ششم) سیر تحول حقوق بشر در قرن اخیر. 40

1.7.8.1گفتار اول) زمینه های پیدایش مشروطه 41

1.7.8.1   اول) عدالت‌خواهي شيعه 41

2.7.8.1   دوم) زمینه فکری خارجی. 42

3.7.8.1   سوم) زمینه های اجتماعی  42

8.1 نتیجه گیری فصل اول. 43

فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی. 44

1.2       مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی. 45

1.1.2 گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام 45

2.1.2 گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران. 47

2.1.2.1 بند اول) مقررات بازنشستگی. 48

3.1.2 گفتار سوم) تأمین اجتماعی در منابع بین المللی. 68

4.1.2 گفتار چهارم) محتوای حق بر تامین اجتماعی. 70

2.2     مبحث دوم :حق بر بهداشت.. 71

1.2.2        گفتار اول) حق بر بهداشت در اسلام 71

2.2.2        گفتار دوم) حق بر بهداشت در قانون ایران. 72

3.2.2        گفتار سوم ) حق بر بهداشت در منابع بین المللی. 75

4.2.2        گفتار چهارم ) محتوای حق بر سلامت.. 77

1.4.2.2  بند اول ) ابعاد حق بر سلامتی. 77

3.2      مبحث سوم) حق بر مسکن  77

1.3.2  گفتار اول) مسکن در اسلام 77

2.3.2  گفتار دوم) منابع داخلی. 83

3.3.2  گفتار سوم) مسکن در منابع بین المللی. 85

4.2      مبحث چهارم: حق بر سلامتی. 86

1.4.2  گفتار اول) اسلام و سلامتی. 86

2.4.2  گفتار دوم) حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران. 90

3.4.2  گفتار سوم) حق بر سلامتی زنان در قانون ایران. 97

4.4.2  گفتار چهارم ) حق بر سلامتی در منابع بین المللی. 112

5.2        مبحث پنجم) حق بر تشکیل احزاب.. 114

1.5.2 گفتار اول) تشکل در اسلام 114

2.5.2 گفتار دوم) تشکل در قوانین ایران. 114

3.5.2 گفتار سوم) آزادی احزاب در منابع بین المللی. 117

6.2       مبحث ششم) سازمان مردم نهاد 118

1.6.2  گفتار اول) سازمان های مردم نهاد در ایران. 118

7.2     مبحث هفتم) حق بر رفاه 121

1.7.2       گفتار اول) رفاه در اسلام 121

2.7.2       گفتار دوم) ابعاد رفاه 122

3.7.2      گفتار سوم ) حق بر رفاه در ایران. 123

4.7.2      گفتار چهارم ) رفاه در منابع بین المللی. 131

8.2      مبحث هشتم) حق بر آموزش در اسلام 133

1.8.2  گفتار اول ) علم آموزی در اسلام 133

2.8.2  گفتار دوم ) حق بر آموزش در منابع داخلی. 135

3.8.2  گفتار سوم ) حق آموزش در منابع بین المللی. 142

4.8.2  گفتار چهارم) ابعاد و محتوای حق بر آموزش   145

فصل سوم : حقوق اجتماعی زنان در آلمان. 135

1.3  مبحث اول) معرفی آلمان. 136

1.1.3  گفتار اول) نظام سیاسی المان. 136

2.1.3  گفتار دوم) توسعه در آلمان. 137

3.1.3  گفتارسوم) دولت اجتماعی. 138

4.1.3  گفتار چهارم) نظام حقوقی آلمان. 139

5.1.3  گفتار پنجم ) نظام قضایی. 140

6.1.3  گفتار ششم) مبارزات زنان برای کسب حقوق اجتماعی. 141

7.1.3  گفتار هفتم ) قانون اساسی آلمان و نقش آن در شکل گیری دولت اجتماعی. 144

8.1.3  گفتار هشتم: بررسی مفهوم گندر. 146

2.3   مبحث دوم) بررسی مصادیق حقوق اجتماعی در آلمان. 148

1.2.3  گفتار اول )دادگاههای اجتماعی (SGG) 151

3.3  مبحث سوم ) حقوق اجتماعی در آلمان. 152

1.3.3  گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی. 152

2.3.3  گفتار دوم )انواع بیمه ها در آلمان. 156

3.3.3  گفتار سوم ) حق بر احزاب.. 160

4.3.3  گفتار چهارم ) حق آموزش.. 165

1.4.3.3  بند اول ) نظام آموزشی آلمان: 166

2.4.3.3  بند دوم) آموزش در قانونی اساسی آلمان. 168

5.3.3  گفتار پنجم) حق بر مسکن. 172

1.5.3.3  بند اول) تعریف مسکن. 172

2.5.3.3  بند دوم ) مساله خلوت. 172

3.5.3.3  بند سوم)حق بر مسکن در قانون آلمان. 173

4.5.3.3  بندچهارم) ابعاد حق بر مسکن در آلمان. 174

6.3.3       گفتار ششم ) حق بر رفاه 175

1.6.3.3  بند اول) تعریف رفاه 175

2.6.3.3   بند دوم) کمک های اجتماعی. 176

7.3.3 گفتار هفتم) حق بر سلامتی. 181

1.7.3.3  بند اول) تعریف سلامتی. 181

2.7.3.3  بند دوم ) محتوای حق برسلامتی  در آلمان. 182

3.7.3.3  بند سوم) زندگی، بهداشت، ایمنی زنان در آلمان. 184

4.7.3.3  بند چهارم) طرح مقابله با خشونت علیه زنان. 185

8.3.3  گفتار هشتم) حق بر تشکیل ان جی او در آلمان. 185

1.8.3.3  بند اول) تعاریف و کلیات. 185

2.8.3.3  بند دوم ) سازمان های غیر دولتی. 187

مقایسه و نتیجه گیری. 189

پیشنهادات.. 192

منابع. 193

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من