پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

10,000 تومان

موضوع:حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

تعداد صفحات:121

پاياننامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي ( M.A )

فهرست مطالب
   
چکيده  ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………… 2
   
فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين  
1-1 تعاريف و مفاهيم  
1-1-1 حق   ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-2 حق بودن يا حق داشتن   ………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3کودک   ………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-1-4 حضانت………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-1-5 حقوق فرهنگي   ……………………………………………………………………………………………………. 14
1-1-6حقوق اجتماعي   …………………………………………………………………………………………………… 17
1-2 پيشينه حقوق کودک  
1-2-1پيشينه حقوق کودک در جهان   ……………………………………………………………………………….. 18
1-2-2 پيشينه حقوق کودک در ايران   ………………………………………………………………………………… 20
1-3 آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک   ………………………………………………………….. 23
1-4 جايگاه حقوق کودک در نظام حقوقي  
1-1-4 جايگاه حقوق کودک از نگاه قرآن   …………………………………………………………………………. 26
4-1-2 جايگاه حقوق کودک در ايران   ………………………………………………………………………………. 28
4-1-3 جايگاه حقوق کودک در اسناد بين المللي   ………………………………………………………………. 31
   
فصل دوم: حقوق فرهنگي ناشي از حضانت  
2-1 حق آموزش و پرورش   …………………………………………………………………………………………….. 35
2-2 حق آزادي و شرکت در مجامع و اجتماعات   ……………………………………………………………….. 47
3-2 حق تفريح و بازي کودک   …………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل سوم: حقوق اجتماعي ناشي از حضانت  
3-1 حق داشتن خانواده   ………………………………………………………………………………………………….. 56
3-1-1حق داشتن هويت   ………………………………………………………………………………………………… 58
3-1-2حق تکريم شخصيتي   ……………………………………………………………………………………………. 61
3-2 حق شرايط مناسب زندگي کودک   ……………………………………………………………………………… 65
3-2-1 حق خوراک   ……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-2-2 حق مسکن   …………………………………………………………………………………………………………. 69
3-2-3 حق بهداشت   ………………………………………………………………………………………………………. 71
3-2-4 حق تأمين اجتماعي   ……………………………………………………………………………………………… 79
3-2-5ممنوعيت کار اجباري کودک   …………………………………………………………………………………. 83
   
نتيجهگيري   …………………………………………………………………………………………………………… 100
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………… 102
چکيده انگليسي   …………………………………………………………………………………………………….. 106

 

 

 

 

چکيده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولت‌ها مي‌باشد و در واقع مي‌توان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولت‌ها براي آنان به وجود مي‌آورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه‌هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌ها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولت‌ها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.

در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينه‌هاي بهره‌مندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.

 

واژگان کليدي:

کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من