پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

10,000 تومان

موضوع:داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

تعداد صفحات:94

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته:

حقوق خصوصی

 

 فهرست  مطالب                                            

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3الف- مسأله  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

ت- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………4

ث- سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

ج- روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….5

چ- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-داوری…………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-1- تعریف داوری……………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-2- تعریف داوری بین المللی…………………………………………………………………………………………….7    1-1-3- انواع داوری ……………………………………………………………………………………………………………..9    1-1-3-1- داوری سازمانی یا نهادی………………………………………………………………………………………..9     1-1-3-2- داوری موردی یا اختصاصی………………………………………………………………………………………9   1-1-4- مزایای داوری……………………………………………………………………………………………………………..10 1-1-4-1- رعایت تخصص………………………………………………………………………………………………………10 1-1-4-2- سرعت و کارآیی……………………………………………………………………………………………………..11 1-1-4-3- بی طرفی……………………………………………………………………………………………………………….11 1-1-4-4- محرمانه بودن………………………………………………………………………………………………………….12  1-1-4-5- کم هزینه بودن……………………………………………………………………………………………………….13 1-2- حقوق مالکیت فکری (معنوی)……………………………………………………………………………………..13  1-2-1- مفهوم حقوق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………….13 1-2-2-  انواع مالکیت ها………………………………………………………………………………………………………….14 1-2-2-1-  مالکیت فیزیکی…………………………………………………………………………………………………….. 14  1-2-2-2-  مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………………….14  1-2-3- شاخه های حقوق مالکیت فکری………………………………………………………………………………….14  1-2-3-1- حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط………………………………………………………………..14  1-2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………….15   1-2-4- اهمیت حقوق مالکیت فکری و ضرورت حمایت از آن………………………………………………………15 1-2-5- سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)………………………………………………………………………….16     1-2-5-1- ساز و کار سازمان جهانی مالکیت فکری در حمایت از آثار فکری…………………………………..19  1-2-5-2- الزامات و امتیازات عضویت در وایپو…………………………………………………………………………21 1-2-6- مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………..22 1-3- کنوانسیون های بین المللی متضمن حمایت از حقوق مالکیت فکری…..………………22  1-3-1- معاهدات بین المللی دوجانبه ومنطقه ای حمایت ازحقوق مالکیت فکری……………………….22        1-3-2- کنوانسیون های بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری……………………………………………23     1-3-3- موافقت نامه های بین المللی«اقتصادی» حمایت ازحقوق مالکیت فکری……………………………23     1-4- روش های حل و فصل بین المللی اختلافات حقوق مالکیت فکری……………………….24   1-4-1- حل و فصل بین المللی اختلافات با روش های کلاسیک………………………………………………..24    1-4-2- حل و فصل بین المللی اختلافات به روش های خاص………………………………………………..26       1-4-2-1- نظام دیپلماتیک و شبه قضایی حل و فصل بین المللی اختلافات…………………………………27      1-4-2-2- نظام قضایی حل وفصل اختلافات ازطریق ایجادهیأت رسیدگی کننده………………………….29 1-4-2-3- نظام داوری سریع به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی………………………………………..32

فصل دوم:مسأله داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق مالکیت فکری     

2-1- موافقان ارجاع اختلافات حقوق مالکیت فکری به داوری و ادله مخالفان با آن…………35  2-1-1- موافقان ارجاع …………………………………………………………………………………………………………..35 2-1-2- ادله مخالفان…………………………………………………………………………………………………………….36    2-1-2-1- صلاحیت انحصاری به دادگاه خاص یا نهاد اداری…………………………………………………….39     2-1-2-2- ماهیت حاکمیتی……………………………………………………………………………………………………..39 2-1-2-3- قدرت ذاتاً محدود داور ………………………………………………………………………………………….40 2-1-2-4- جداکردن حقوق عمومی از مکانیسم ذاتاً خصوصی داوری………………………………………….40    2-1-2-5- نظم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….41 2-1-2-6-توانایی طرفین در شکل دهی داوری متناسب با نیازهای خودشان…………………………………42  2-4-2-7-محدودیت قابلیت ارجاع به داوری بیشتر در حوزه پروانه اختراع ………………………………..42   2-2- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق ایران……………………………………..43  2-2-1- مزیت استفاده از داوری در حوزه اختلافات مالکیت فکری در حقوق ایران………………….44       2-2-2-نواقص موجود درقوانین داوری درارجاع اختلافات مالکیت فکری درحقوق ایران……………………47 2-3- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در نظام های مختلف حقوقی…………………….48   2-3-1- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق آمریکا……………………………………………..48      2-3-2- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق انگلیس……………………………………………49      2-3-3- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق فرانسه……………………………………………..50      فصل سوم: نظام داوری سازمان جهانی مالکیت فکری                         

3-1- معرفی و نقش مرکز داوری وایپو………………………………………………………………….52 3-1-1- معرفی مرکز داوری وایپو……………………………………………………………………………………………52 3-1-2- نقش مرکز داوری وایپو در روند یک داوری……………………………………………………………….52   3-2- اشکال مختلف داوری در سازمان جهانی مالکیت فکری……………………………………….55  3-2-1- داوری عادی………………………………………………………………………………………………………………55 3-2-2- داوری سریع……………………………………………………………………………………………………………….56  3-2-3- داوری آنسیترال………………………………………………………………………………………………………..57   3-3- فرآیند رسیدگی در مرکز داوری……………………………………………………………………….59 3-3-1- مزایای مرکز داوری……………………………………………………………………………………………………..59 3-3-1-1- امکان توسل مستقیم افراد……………………………………………………………………………………….59    3-3-1-2- تسریع در حل اختلاف………………………………………………………………………………………….60    3-3-1-2-الف- عوامل اطاله رسیدگی در داوری ها……………………………………………………………………..60 3-3-1-2-ب- سرعت زیاد در مقررات داوری وایپو…………………………………………………………………….61  3-3-1-3- مقررات ویژه و جامع در محرمانه نگه داشتن موضوع ارجاع به داوری……………………………..63 3-3-1-4- نهادی بودن مقررات داوری……………………………………………………………………………………….65 3-3-1-5- صدور دستور موقت و دستورات حفاظتی و امنیتی…………………………………………………….67  3-3-1-6- دادرسی اینترنتی………………………………………………………………………………………………………69 3-3-1-7- قطعیت آراء صادره و اجرای آن……………………………………………………………………………….70  3-3-2- معایب و نقایص مرکز داوری……………………………………………………………………………………….70 3-3-2-1- اختیاری بودن توسل افراد…………………………………………………………………………………………70  3-3-2-2- فقدان ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..71  3-4-استثنائات مربوط به اعمال نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت………………72 3-4-1- اختلافات مربوط به گات 1947…………………………………………………………………………………..72   3-4-2- اختلافات بین المللی ناشی از اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری بین اعضاء………………………73 3-4-3- اختلافات مربوط به حقوق استیفاء شده……………………………………………………………………………74  3-4-4- اختلافات مربوط به ورود لطمه به منافع عضو بدون نقض مقررات…………………………………….74 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………77 منابع…………………………………………………………………………………………………………………….79      الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….79 الف-1- کتب فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 79

الف-2- مقالات فارسی……………………………………………………………………………………………………………..80

ب- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….84

 

چکیده                                                                                                      

به نظر مي‌رسد با توجه به اهميتی كه حقوق مالكيت فکري و لزوم حمايت از آن در بين جوامع و نظام بين‌المللي پيدا كرده است، در سطح داخلي كشورها و نيز در سطح بين‌المللي شاهد گسترش روزافزون مقررات و قواعد در حوضه‌ي اين شاخه از حقوق هستيم. علي‌الخصوص مقرراتي كه براي تفسير و حل و فصل اختلافات در اين حوضه كاربرد داشته باشند به سوي نهادي شدن در حركت هستند. با توجه به روش خاصي و مدوني كه هم اكنون در چارچوب سازمان جهاني مالکیت فکری بر كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء و تفسير مقررات حقوق مالكيت فکری حاكم شده است، ديگر صحبت استفاده از روش‌هاي كلاسيك حقوق بين‌الملي براي حل و فصل اختلافات موضوعيّت چنداني ندارد. جدیدترین دستاوردهای داوری در حوزه مالکیت فکری مثل محرمانه بودن داوری، سرعت در رسیدگی، قطعیت آراء بدون حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی و نهادی بودن مقررات داوری است. مهمترین  چالش های داوری بین المللی در حوزه مالکیت فکری یکی عدم قابلیت ارجاع امر به داوری در این حوزه و دیگری فقدان هماهنگی مقررات داوری این حوزه  با تحولات تکنولوژیک و به ویژه تجارت الکترونیک است. در سازمان جهانی مالکیت فکری برای حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری تدابیری اندیشیده شده است که به لحاظ استفاده از داوری برای حل و فصل اختلافات از برتری های خاصی نسبت به نظام رسیدگی قضایی برخوردار است. دستاوردهای این سازمان     می تواند راهگشایی برای اصلاح مقررات داوری بین المللی ایران باشد.

 

کلید واژه ها: داوری پذیری- حقوق مالکیت فکری- داوری تجاری بین المللی ایران- مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

guest
امتیاز شما
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
فروشگاه
حساب من