پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

10,000 تومان

پایان نامه داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده                                                                                                      

به نظر مي‌رسد با توجه به اهميتی كه حقوق مالكيت فکري و لزوم حمايت از آن در بين جوامع و نظام بين‌المللي پيدا كرده است، در سطح داخلي كشورها و نيز در سطح بين‌المللي شاهد گسترش روزافزون مقررات و قواعد در حوضه‌ي اين شاخه از حقوق هستيم. علي‌الخصوص مقرراتي كه براي تفسير و حل و فصل اختلافات در اين حوضه كاربرد داشته باشند به سوي نهادي شدن در حركت هستند. با توجه به روش خاصي و مدوني كه هم اكنون در چارچوب سازمان جهاني مالکیت فکری بر كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء و تفسير مقررات حقوق مالكيت فکری حاكم شده است، ديگر صحبت استفاده از روش‌هاي كلاسيك حقوق بين‌الملي براي حل و فصل اختلافات موضوعيّت چنداني ندارد. جدیدترین دستاوردهای داوری در حوزه مالکیت فکری مثل محرمانه بودن داوری، سرعت در رسیدگی، قطعیت آراء بدون حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی و نهادی بودن مقررات داوری است. مهمترین  چالش های داوری بین المللی در حوزه مالکیت فکری یکی عدم قابلیت ارجاع امر به داوری در این حوزه و دیگری فقدان هماهنگی مقررات داوری این حوزه  با تحولات تکنولوژیک و به ویژه تجارت الکترونیک است. در سازمان جهانی مالکیت فکری برای حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری تدابیری اندیشیده شده است که به لحاظ استفاده از داوری برای حل و فصل اختلافات از برتری های خاصی نسبت به نظام رسیدگی قضایی برخوردار است. دستاوردهای این سازمان     می تواند راهگشایی برای اصلاح مقررات داوری بین المللی ایران باشد.

 

کلید واژه ها: داوری پذیری- حقوق مالکیت فکری- داوری تجاری بین المللی ایران- مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

 فهرست  مطالب                                            

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3الف- مسأله  تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

ت- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………4

ث- سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

ج- روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….5

چ- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-داوری…………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-1- تعریف داوری……………………………………………………………………………………………………………….7 1-1-2- تعریف داوری بین المللی…………………………………………………………………………………………….7    1-1-3- انواع داوری ……………………………………………………………………………………………………………..9    1-1-3-1- داوری سازمانی یا نهادی………………………………………………………………………………………..9     1-1-3-2- داوری موردی یا اختصاصی………………………………………………………………………………………9   1-1-4- مزایای داوری……………………………………………………………………………………………………………..10 1-1-4-1- رعایت تخصص………………………………………………………………………………………………………10 1-1-4-2- سرعت و کارآیی……………………………………………………………………………………………………..11 1-1-4-3- بی طرفی……………………………………………………………………………………………………………….11 1-1-4-4- محرمانه بودن………………………………………………………………………………………………………….12  1-1-4-5- کم هزینه بودن……………………………………………………………………………………………………….13 1-2- حقوق مالکیت فکری (معنوی)……………………………………………………………………………………..13  1-2-1- مفهوم حقوق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………….13 1-2-2-  انواع مالکیت ها………………………………………………………………………………………………………….14 1-2-2-1-  مالکیت فیزیکی…………………………………………………………………………………………………….. 14  1-2-2-2-  مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………………….14  1-2-3- شاخه های حقوق مالکیت فکری………………………………………………………………………………….14  1-2-3-1- حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط………………………………………………………………..14  1-2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………….15   1-2-4- اهمیت حقوق مالکیت فکری و ضرورت حمایت از آن………………………………………………………15 1-2-5- سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)………………………………………………………………………….16     1-2-5-1- ساز و کار سازمان جهانی مالکیت فکری در حمایت از آثار فکری…………………………………..19  1-2-5-2- الزامات و امتیازات عضویت در وایپو…………………………………………………………………………21 1-2-6- مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………..22 1-3- کنوانسیون های بین المللی متضمن حمایت از حقوق مالکیت فکری…………………..22  1-3-1- معاهدات بین المللی دوجانبه ومنطقه ای حمایت ازحقوق مالکیت فکری……………………….22        1-3-2- کنوانسیون های بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری……………………………………………23     1-3-3- موافقت نامه های بین المللی«اقتصادی» حمایت ازحقوق مالکیت فکری……………………………23     1-4- روش های حل و فصل بین المللی اختلافات حقوق مالکیت فکری……………………….24   1-4-1- حل و فصل بین المللی اختلافات با روش های کلاسیک………………………………………………..24    1-4-2- حل و فصل بین المللی اختلافات به روش های خاص………………………………………………..26       1-4-2-1- نظام دیپلماتیک و شبه قضایی حل و فصل بین المللی اختلافات…………………………………27      1-4-2-2- نظام قضایی حل وفصل اختلافات ازطریق ایجادهیأت رسیدگی کننده………………………….29 1-4-2-3- نظام داوری سریع به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی………………………………………..32

فصل دوم:مسأله داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق مالکیت فکری

2-1- موافقان ارجاع اختلافات حقوق مالکیت فکری به داوری و ادله مخالفان با آن…………35  2-1-1- موافقان ارجاع …………………………………………………………………………………………………………..35 2-1-2- ادله مخالفان…………………………………………………………………………………………………………….36    2-1-2-1- صلاحیت انحصاری به دادگاه خاص یا نهاد اداری…………………………………………………….39     2-1-2-2- ماهیت حاکمیتی……………………………………………………………………………………………………..39 2-1-2-3- قدرت ذاتاً محدود داور ………………………………………………………………………………………….40 2-1-2-4- جداکردن حقوق عمومی از مکانیسم ذاتاً خصوصی داوری………………………………………….40    2-1-2-5- نظم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….41 2-1-2-6-توانایی طرفین در شکل دهی داوری متناسب با نیازهای خودشان…………………………………42  2-4-2-7-محدودیت قابلیت ارجاع به داوری بیشتر در حوزه پروانه اختراع ………………………………..42   2-2- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق ایران……………………………………..43  2-2-1- مزیت استفاده از داوری در حوزه اختلافات مالکیت فکری در حقوق ایران………………….44       2-2-2-نواقص موجود درقوانین داوری درارجاع اختلافات مالکیت فکری درحقوق ایران……………………47 2-3- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در نظام های مختلف حقوقی…………………….48   2-3-1- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق آمریکا……………………………………………..48      2-3-2- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق انگلیس……………………………………………49      2-3-3- امکان ارجاع اختلافات مالکیت فکری در حقوق فرانسه……………………………………………..50      فصل سوم: نظام داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

3-1- معرفی و نقش مرکز داوری وایپو………………………………………………………………….52 3-1-1- معرفی مرکز داوری وایپو……………………………………………………………………………………………52 3-1-2- نقش مرکز داوری وایپو در روند یک داوری……………………………………………………………….52   3-2- اشکال مختلف داوری در سازمان جهانی مالکیت فکری……………………………………….55  3-2-1- داوری عادی………………………………………………………………………………………………………………55 3-2-2- داوری سریع……………………………………………………………………………………………………………….56  3-2-3- داوری آنسیترال………………………………………………………………………………………………………..57   3-3- فرآیند رسیدگی در مرکز داوری……………………………………………………………………….59 3-3-1- مزایای مرکز داوری……………………………………………………………………………………………………..59 3-3-1-1- امکان توسل مستقیم افراد……………………………………………………………………………………….59    3-3-1-2- تسریع در حل اختلاف………………………………………………………………………………………….60    3-3-1-2-الف- عوامل اطاله رسیدگی در داوری ها……………………………………………………………………..60 3-3-1-2-ب- سرعت زیاد در مقررات داوری وایپو…………………………………………………………………….61  3-3-1-3- مقررات ویژه و جامع در محرمانه نگه داشتن موضوع ارجاع به داوری……………………………..63 3-3-1-4- نهادی بودن مقررات داوری……………………………………………………………………………………….65 3-3-1-5- صدور دستور موقت و دستورات حفاظتی و امنیتی…………………………………………………….67  3-3-1-6- دادرسی اینترنتی………………………………………………………………………………………………………69 3-3-1-7- قطعیت آراء صادره و اجرای آن……………………………………………………………………………….70  3-3-2- معایب و نقایص مرکز داوری……………………………………………………………………………………….70 3-3-2-1- اختیاری بودن توسل افراد…………………………………………………………………………………………70  3-3-2-2- فقدان ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………..71  3-4-استثنائات مربوط به اعمال نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت………………72 3-4-1- اختلافات مربوط به گات 1947…………………………………………………………………………………..72   3-4-2- اختلافات بین المللی ناشی از اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری بین اعضاء………………………73 3-4-3- اختلافات مربوط به حقوق استیفاء شده……………………………………………………………………………74  3-4-4- اختلافات مربوط به ورود لطمه به منافع عضو بدون نقض مقررات…………………………………….74 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………77 منابع…………………………………………………………………………………………………………………….79      الف- منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….79 الف-1- کتب فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 79

الف-2- مقالات فارسی……………………………………………………………………………………………………………..80

ب- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….84

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

داوری در حوزه مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من