علوم شیمی

دستگاه فلکسور چیست؟

دستگاه فلکسور یا گیره (Flexor)

فلکسور دستگاه  ساده اي است که توسط آن می توان آزمایش هاي مختلفی را انجام داد (شکل زیر). جهت کار با این دستگاه، تیر مورد نظر و مناسب براي انجام آزمایش را باید در قسمت گیره دار دستگاه به طور کامل محکم نموده و اطمینان حاصل کنید که مرکز انتهای آزاد تیر کاملاً در وسط دستگاه قرار گرفته است، یعنی فاصله وسط تیر از اطراف دستگاه فلکسور به یک اندازه باشد. اینک می توان تیر را توسط پیچ مدرج شدة (میکرومتر) انتهای دستگاه یا توسط آویختن وزنه هایی به انتهای آزاد تیر خم نموده و در آن خیز ایجاد نمود.   

دستگاه فلکسور در اکثر آزمایش های آزمایشگاه مقاومت مصالح کاربرد دارد و از آن برای آزمایش های مختلفی استفاده می گردد. مانند آزمایش هایی که از وزنه برای ایجاد تغییر مکان در تیر و همچنین در آزمایش تعیین مدول الاستیک و برشی، آزمایش پیچش، آزمایش مدول الاستیسیته، آزمایش تنش، آزمایش کشش، آزمایش خستگی و آزمایش خمش نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه فلکسور

 

اگر چه تیرهای مختلف با هر نوع جنس را می توان در این دستگاه قرار داد ولی تیرهای مناسبترین نوع براي انجام آزمایش با این دستگاه می باشند. زیرا آلومینیوم ارزان بوده، داراي قابلیت ماشین کاری خوبی است، و در هواي آزاد دچار خوردگی نمی شود.

مهم تر از همه به علت کم بودن مدول الاستیسیته آلومینیوم نسبت به سایر اجسام، در اثر بارهاي کم، خیز مناسب و قابل رؤیتی در آن ایجاد می شود. تیرهای آلومینیمی استاندارد براي فلکسور داراي طول 5/317، عرض 4/25 و ضخامت 175/3 تا 588/1 میلیمتر هستند.

در آزمایش هایی که از وزنه براي ایجاد تغییر مکان در تیر استفاده  می شود بهتر است از تیرهای نازک تر استفاده شود. زیرا مثلاً نیروي 2 کیلوگرمی قادر است کرنش در حدود µε 2000 در مقطع تیر ایجاد نماید. هنگامی که از پیچ مدرج (میکرومتر) براي ایجاد خیز استفاده می شود، پس از اینکه مقداری خیز به تیر داده شد و پس از حصول اطمینان از اینکه انتهای نایلونی پیچ کاملاً بر روي تیر خم شده قرار دارد.

می توان مقدار اولیه کرنش ها را روي صفر قرار داد. به علت خصوصیت خطی بودن خیز تیر در محدودة عملکرد دستگاه هر خیز کوچکی را می توان به عنوان حالت مبدأ در نظر گرفت و تنش و خیزهاي بعدي را نسبت به آن آزمایش نمود.

ترمینال کرنش سنج ها بر اساس اصل بسیار ساده ای ساخته شده اند. دستگاه فلکسور به هشت ترمینال مجهز شده است که می توان از این ترمینال ها براي اتصال روزت ها یا کرنش سنج هاي چندگانه استفاده نمود. این طرح به ما امکان می دهد که در آن واحد چهار مدار کرنش سنج مستقل از یکدیگر یا هفت مدار با یک سیم مشترك در همه مدارها به وجود آورد.

اتصالات کرنش سنج ها به ترمینال ها توسط سیم هاي مسی شش اینچی انجام می شود. خود ترمینال ها توسط یک کابل سه فوتی به دستگاه نشان دهنده کرنش متصل می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید