پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

دلالی در نظام حقوقی ایران92

10,000 تومان

پایان نامه دلالی در نظام حقوقی ایران92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

واژگان کلیدی: دلال، آمر، قرارداد دلالی، وساطت، اجرت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1-قوانین و آئین نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1–3رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-عرف تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6-نظریه علمای حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-تبیین مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-سوالات …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-9-فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-10-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-12-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-13-واژگان و اصلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-آیا دلال تاجر است…………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-رابطه حقوق دلال با طرفین معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین است…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف است…………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-2-1-مطلع نمودن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد…………………………………………………………………………………………………………………….. 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا…………………………………………………………………………………………………………………….. 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………………………………………………….. 99

3-3-7-عمل خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 101

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد…………………………………………………………………………………………………………………….. 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 109

3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………………………………………….. 110

3-4-1-2-مخارج…………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج…………………………………………………………………………………………………………………….. 112

-5-3حقوق تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

3-5-1الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس…………………………………………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………….. 119

3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………………………………………………………. 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………………………………………………………. 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی 

4-1-فسخ قرارداد دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 129

4-1-1-عزل آمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 129

4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 139

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 147

منابع…………………………………………………………………………………………………. 153

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دلالی در نظام حقوقی ایران92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

دلالی در نظام حقوقی ایران92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من