پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی93

10,000 تومان

پایان نامه شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکید

یکی از مشکلات جوامع، شیوع اختلالات روانی است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بالغ بر نیم میلیارد نفر در جهان به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند که مهمترین پیامد آن، ارتکاب انواع جرایم می­باشد. با بررسی آمار جرایم به این نکته میرسیم که همیشه برخی از جرایم توسط افرادی به وقوع می­پیوندد که بدون داشتن اختیار و درک کافی، عملی از خود بروز می­دهند که باعث آسیب به دیگران، جامعه و همچنین خودشان می­شود. محققان جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم می­دانند؛ بدین سبب در این پژوهش شیوع انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد در سالهای92-90و ارتباط این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پرونده تعداد 70نفر از بیماران مجرم که از طرف پزَشکی قانونی برای تشخیص اختلال روانی و بستری به بیمارستان حجازی ارجاع شده بودند و همچنین تعداد 70نفر از بیماران غیرمجرم بستری شده در این بیمارستان، موردبررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که مجرمین مبتلا به اختلالات شخصیتی و پس از آنها مجرمین مبتلا به اختلالات روانی ناشی از مواد دارای بیشترین آمار ارتکاب جرم درمیان نمونه انتخابی از مجرمین می­باشند که مرتکب انواع جرایم خصوصآ جرایم خشونت­آمیز و همچنین جرایم مرتبط با مواد مخدر و الکل شده­اند. همچنین با سنجش گروه کنترل و احراز انواع اختلالات روانی در آنها، اینطور استنباط می­شود که عامل اختلال روانی تنها یک عامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوب می­شود و نه تنها عامل تآثیرگذار. همچنین هیچ رابطه معناداری میان اختلالات روانی با ارتکاب نوع جرم خاص یافت نشد. از آنجا که یکی از راههای کاهش آمار جرم درجامعه پیشگیری از وقوع آن است با شناخت بهتر نسبت به ویژگی­های روانی این مجرمین می­توان گامی مؤثر در ارتقاء سطح بهداشت و همچنین کاهش جرایم این بیماران برداشت.

فهرست مطالب

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6

الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8

ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10

د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11

و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11

ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12

ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12

ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17

ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19

 

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………20

فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………23

مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….23

گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..23

بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26

 

بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29

بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………37

بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………37

بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………40

بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………41

بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..42

بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….44

بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..49

بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………52

بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….54

بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………55

بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….56

بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….57

بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..59

بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….59

بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….59

بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..61

بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….61

بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….61

 

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد

فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………62

گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….62

گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….62

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..63

گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………63

گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..64

مبحث سوم : نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….64

بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….64

بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..65

مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………65

فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده­های آماری………………………………………………………………………67

مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….67

گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………67

گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..72

گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..75

گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….76

 

گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………78

گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..78

گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………79

گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….79

گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..80

گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….80

گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………81

 مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………81

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….85

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………93

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من