پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

قراردادهای ورزشی حرفه‌ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت و چالش‌ها94

10,000 تومان

پایان نامه قراردادهای ورزشی حرفه‌ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت و چالش‌ها94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قراردادهای ورزشی حرفه‌ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت و چالش‌ها94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

ورزشکاران حرفه‌ای ممکن است قراردادی منعقد کنند که بر مبنای آن، منحصراً برای یک مجموعه و یک تیم باشگاهی بازی کنند. این امر با امضای قراردادی که در بر گیرنده عوض مالی است محقق می‌شود و در برابر آن ورزشکار متعهد می‌گردد که برای مدت معینی برای باشگاه بازی کند. قراردادهای ورزشی و به طور کلی حقوق ورزشی، بحث نسبتاً ناشناخته‌ای در حقوق ایران محسوب می‌شود که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن که کمتر مورد بحث بررسی قرار گرفته است، تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی حرفه‌ای می‌باشد. تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی با بررسی ارکان این قرارداد و مقایسه آن با عقود مشابه دیگر یعنی عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص و نیز قرارداد کار میسر می‌شود. از مقایسه این عقود چنین نتیجه گرفته می‌شود که قرارداد ورزشی بسیار به عقد اجاره اشخاص نزدیک است؛ اما با توجه به چالش‌هایی که در این خصوص وجود دارد و اینکه بخش اعظم قراردادهای اجاره اشخاص مشمول قواعد و مقررات حقوق کار است و در این مورد نیز (قرارداد کار) چالش‌های فراوانی وجود دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی در حقوق ایران ورای عقود معین مذکور در قانون مدنی باشد و می‌توان آن را قرارداد خصوصی مطابق با ماده 10 قانون مدنی دانست؛ اما بدلیل اهمیت قراردادهای ورزشی و قواعد و مقررات خاص آن که اکثراً آمره هستند، حق است که قانونگذار این نوع از قراردادها را در قالبی جدید قرار داده و به صورت عقدی معین در آورده و قانونگذاری نماید. در نظام حقوق انگلیس روابط ورزشکاران براساس ملاحظات قوانین کار تنظیم و تدوین شده است و ساختار فدراسیون‌های ورزشی و تابعان حقوق ورزشی، مشمول این قانون هستند.

 

کلید واژه‌ها

ورزش حرفه‌ای، عقد سبق و رمایه، عقد اجاره اشخاص، قرارداد کار، ماهیت حقوقی، چالش‌ها.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ب) سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ج) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

د) پرسش‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ﻫ) فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ز) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1. تعریف ورزش و ورزش حرفه‌ای و معیار تشخیص آنها ………………………………………………………………… 8

1-1-1. تعریف ورزش و ورزش حرفه‌ای …………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2. معیارهای تشخیص ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3. معیارهای تشخیص ورزش حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………… 10

1-2. حقوق ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1. تعریف حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-2. موضوع و اهداف حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………….. 12

1-2-3. تاریخچه پیدایش حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………….. 13

1-3. قراردادهای ورزشی حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-1. تعریف قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………………………….. 14

1-3-1-1. قرارداد ورزشی در معنای اعم ………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-1-2. قرارداد ورزشی در معنای اخص ………………………………………………………………………………………. 15

1-3-2. مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-2-1. قواعد و مقررات حاکم بر مسابقات ورزشی ………………………………………………………………………. 16

1-3-2-2. آئین نامه های حاکم بر طرفین قرارداد ورزشی …………………………………………………………………… 16

1-3-2-2-1. شرایط شکلی و ماهوی آئین نامه ها ……………………………………………………………………………… 16

1-3-2-2-1-1. شرایط شکلی ………………………………………………………………………………………………………… 16

1-3-2-2-1-2. شرایط ماهوی ……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-3-2-2-2. مهمترین آئین نامه های ورزشی …………………………………………………………………………………… 17

1-3-2-2-2-1. آئین نامه انظباطی …………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-2-2-2-2. آئین نامه نقل و انتقالات …………………………………………………………………………………………. 18

1-3-2-3. قواعد و مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی در ورزش ………………………………………………………….. 18

1-3-3. اوصاف قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………………. 19

1-3-3-1. لازم بودن قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-3-1-1. لزوم قرارداد ورزشی در حقوق ایران …………………………………………………………………………….. 19

1-3-3-1-2. لزوم قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………… 21

1-3-3-1-3. حق فسخ در قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………….. 22

1-3-3-1-3-1. خیار تخلف از شرط ………………………………………………………………………………………………. 23

1-3-3-1-3-2. شرط خیار …………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-3-3-2. عقد جمعی نبودن قرارداد ورزشی …………………………………………………………………………………….. 25

1-3-3-2-1. تعریف عقد جمعی …………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-3-2-2. نحوه تنظیم قرارداد ورزشی در حقوق ایران …………………………………………………………………… 26

1-3-3-2-3. نحوه تنظیم قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………….. 27

1-3-3-3. الحاقی بودن قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………………. 28

1-3-3-3-1. تعریف قرارداد الحاقی (استاندارد) ………………………………………………………………………………… 28

1-3-3-3-2. وضعیت قرارداد ورزشی در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 29

1-3-3-3-3. وضعیت قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………………. 30

1-3-3-3-3-1. قراردادهای استاندارد امضاء شده ……………………………………………………………………………… 30

1-3-3-3-3-2. قراردادهای استاندارد امضاء نشده …………………………………………………………………………….. 30

1-3-3-4. تشریفاتی بودن قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………… 31

1-3-3-4-1. تعریف عقد تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-3-4-2. وضعیت قرارداد ورزشی در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 32

1-3-3-4-3. وضعیت قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………………. 33

فصل دوم. آثار و ارکان قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………….. 34

2-1. آثار قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-1. تعهدات طرفین قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………………. 35

2-1-1-1. تعهدات ورزشکار ………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-1-1-1. تعهدات ورزشکار در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 36

2-1-1-1-2. تعهدات ورزشکار در حقوق انگلیس ……………………………………………………………………………. 36

2-1-1-2. تعهدات باشگاه ………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-1-1-2-1. تعهدات باشگاه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………. 37

2-1-1-2-2. تعهدات باشگاه در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………………… 37

2-1-2. عدم اجرای تعهدات …………………………………………………………………………………………………………… 38

2-1-2-1. عدم اجرای تعهدات ورزشکار …………………………………………………………………………………………. 38

2-1-2-1-1. ناتوانی ورزشکار از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………….. 39

2-1-2-1-2. خودداری ورزشکار از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………. 39

2-1-2-2. عدم اجرای تعهدات توسط باشگاه ……………………………………………………………………………………. 40

2-1-2-2-1. ناتوانی باشگاه در اجرای تعهد ……………………………………………………………………………………… 40

2-1-2-2-2. خودداری باشگاه از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………….. 40

2-1-2-3. ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات …………………………………………………………………………………. 41

2-1-2-3-1. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ورزشکار …………………………………………………………………. 41

2-1-2-3-1-1. ناتوانی ورزشکار از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………. 41

2-1-2-3-1-2. خودداری ورزشکار از اجرای تعهد ………………………………………………………………………….. 42

2-1-2-3-1-3. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ورزشکار در حقوق انگلیس …………………………………… 42

2-1-2-3-2. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات توسط باشگاه …………………………………………………………… 45

2-1-2-3-2-1. ناتوانی باشگاه از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………….. 45

2-1-2-3-2-2. خودداری باشگاه از اجرای تعهد ………………………………………………………………………………. 46

2-1-2-3-2-3. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات باشگاه در حقوق انگلیس ………………………………………. 46

2-2. ارکان قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-1. طرفین قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-1-1. ورزشکار ………………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-2-1-2. باشگاه ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-1-2-1. باشگاه ورزشی در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….. 49

2-2-1-2-2. باشگاه ورزشی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………………… 51

2-2-2. موضوع قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-2-1. موضوع قرارداد ورزشی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 52

2-2-2-2. موضوع قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………… 53

2-2-3. مدت قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل سوم. ماهیت و چالش‌های قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………….. 56

3-1. بررسی عقود مشابه قرارداد ورزشی …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-1. عقد سبق و رمایه ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1-1-1. تعریف عقد سبق و رمایه ………………………………………………………………………………………………… 57

3-1-1-1-1. عقد سبق و رمایه در لغت و اصطلاح ……………………………………………………………………………. 58

3-1-1-1-2. عقد سبق و رمایه در قانون مدنی ایران ………………………………………………………………………….. 58

3-1-1-1-3. شرط‌بندی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………………………………….. 59

3-1-1-2. ارکان عقد سبق و رمایه …………………………………………………………………………………………………… 59

3-1-1-2-1. طرفین عقد سبق و رمایه …………………………………………………………………………………………….. 60

3-1-1-2-2. موضوع عقد سبق و رمایه ……………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1-2-2-1. انجام مسابقه ………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-1-1-2-2-2. رشته‌های ورزشی معین …………………………………………………………………………………………… 61

3-1-1-2-3. عوض یا جایزه در عقد سبق و رمایه …………………………………………………………………………….. 63

3-1-2. عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-2-1. تعریف عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………………… 64

3-1-2-2. ارکان عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-2-1. طرفین عقد اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-2-1-1. اجیر …………………………………………………………………………………………………………………….. 65

الف) اجیر خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

ب) اجیر عام …………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-1-2-2-1-2. مستأجر ………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-1-2-2-2. موضوع عقد اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………… 68

3-1-2-2-2-1. تعهد اجیر …………………………………………………………………………………………………………….. 68

الف) تعیین مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

ب) انجام کار معین ………………………………………………………………………………………………………………………… 68

3-1-2-2-2-2. تعهد مستأجر ………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1-3. قرارداد کار ………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1-3-1. تعریف قرارداد کار …………………………………………………………………………………………………………. 70

3-1-3-2. اوصاف قرارداد کار ………………………………………………………………………………………………………… 70

3-1-3-3. شرایط صحت قرارداد کار ……………………………………………………………………………………………….. 71

3-1-3-4. ارکان قرارداد کار ……………………………………………………………………………………………………………. 73

3-1-3-4-1. طرفین قرارداد کار ……………………………………………………………………………………………………… 73

3-1-3-4-1-1. کارگر …………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-1-3-4-1-2. کارفرما …………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-1-3-4-2. موضوع قرارداد کار …………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1-3-4-2-1. انجام کار و خدمت معین ………………………………………………………………………………………… 76

3-1-3-4-2-2. دستمزد ………………………………………………………………………………………………………………… 76

الف) مزد به معنای خاص ……………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) مزد به معنای عام ……………………………………………………………………………………………………………………… 77

ج) مزد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-2. چالش‌های تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………… 78

3-2-1. عقد سبق و رمایه و قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………… 78

3-2-2.عقد اجاره اشخاص و قرارداد ورزشی ……………………………………………………………………………………. 79

3-2-3. قرارداد کار و قرارداد ورزشی ………………………………………………………………………………………………. 81

3-3. ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی حرفه ای ……………………………………………………………………………… 83

3-3-1. ماهیت قرارداد ورزشی در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 84

3-3-2. ماهیت قرارداد ورزشی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………………………… 85

نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… 89

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 94

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قراردادهای ورزشی حرفه‌ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت و چالش‌ها94”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

قراردادهای ورزشی حرفه‌ای در حقوق ایران و انگلیس ماهیت و چالش‌ها94

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من