پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق93

10,000 تومان

پایان نامه مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

   جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی به شمار میرود. به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و موثر بودند. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح جهانی و برقرار کننده روابط دوستانه در فرایند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخوردی ناعادلانه داشت که جزئیات این برخورد کمتر مطرح شده است . از این رو ما در پایان نامه حاضر در پی طرح جزئیات مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران هستیم . اطلاع از این جزئیات تحلیل صحیح تری درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در هشت سال دفاع مقدس به دست میدهد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به وظیفه خود در قبال تجاوز عراق علیه ایران عمل نکرده است.

کلید واژه : مواضع حقوقی سازمان ملل متحد – جنگ ایران و عراق – جنگ- سازمان ملل متحد – شورای امنیت – مجمع عمومی – تجاوز – دفاع مشروع

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………. 3

مبحث اول –بیان مسئله و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………. 4

گفتار اول : بیان مسئله و سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

الف- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… 4

ب- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج – فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 5

د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

گفتار دوم:اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: تبیین و تشریح موضوع………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول – روند شکل گیری سازمان ملل متحد………………………………………………………………………. 7

گفتار اول :نحوه تشکیل سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………… 7

الف- کنفرانس یالتا…………………………………………………………………………………………………………………. 8

ب- شکل اساسنامه…………………………………………………………………………………………………………………. 9

ج – اهداف سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم : ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی……………………………………………… 11

گفتار سوم : ارکان اصلی سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………….. 13

الف – مجمع عمومی……………………………………………………………………………………………………………. 13

ب – شورای امنیت………………………………………………………………………………………………………………. 14

ج – دبیر خانه و دبیرکل……………………………………………………………………………………………………….. 15

طرح ترویکا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

د- شورای اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 17

هـ – شورای قیمومیت……………………………………………………………………………………………………….. 18

و – دیوان بین المللی دادگستری……………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی…………………………………………. 20

گفتار اول : اعمال تجاوز کارانه………………………………………………………………………………………………….. 21

الف – تعریف تجاوز……………………………………………………………………………………………………………. 23

ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز…………………………………………………………………………. 24

گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق……………………………………………………………………………… 27

الف- برخوردهای مرزی (1349-1347)……………………………………………………………………………… 27

ب- برخوردهای مرزی (1352-1350)………………………………………………………………………………… 28

ج – مذاکرات استانبول…………………………………………………………………………………………………………. 34

د- بیانه الجزایر 15 اسفند 1353(6 مارس 1975)…………………………………………………………………. 36

گفتار سوم:سابقه تاریخی و حقوقی اختلافات ایران و عراق………………………………………………………. 40

الف- شروع تهاجم عراق علیه ایران …………………………………………………………………………………. 42

ب- شروع جنگ و مواضع سازمان ملل متحد……………………………………………………………………. 43

فصل سوم:وضعیت سیاسی بین المللی درزمان جنگ ایران و عراق………………………………. 47

مبحث اول – ساختار نظام دو قطبی پیش از جنگ…………………………………………………………………….. 48

گفتار اول : کشورهای نظام بین الملل………………………………………………………………………………………… 49

الف-آمریکا………………………………………………………………………………………………………………………… 49

 • آغاز جنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 49
 • پایان جنگ……………………………………………………………………………………………………………. 56

ب- اتحاد جماهیرشوروی سابق………………………………………………………………………………………… 57

ج -اروپا و ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار دوم : جنگ ایران و عراق و جنبش عدم تعهد………………………………………………………………….. 64

گفتار سوم : نقش شورای همکاری خلیج فارس در جنگ ایران و عراق……………………………………. 77

گفتار چهارم : هیئت های صلح و میانجی در جنگ ایران و عراق……………………………………………… 82

گفتار پنجم: سازمان  کنفرانس اسلامی و جنگ ایران و عراق…………………………………………………….. 83

فصل چهارم: مواضع سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق……………………………………. 86

مبحث اول – وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل در زمان کاربرد عراق از تسلیحات شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق…………………. 89

گفتار دوم :راهبردهای سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق………………………………………………. 97

الف – مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران………………………… 97

1-اقدامات شورای امنیت در نخستین سال جنگ……………………………………………………………. 98

2-موضع گیریهای شورای امنیت در  سال1982/1361…………………………………………………. 100

3-تلاشهای شورای امنیت در سال84-1983/64-1363……………………………………………….. 101

4-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال 1985/1364………………………………………… 103

5-کوشش های شورای امنیت در سال 1986/1365……………………………………………………… 104

6- مواضع شورای امنیت در سال1987/1366………………………………………………………………. 106

7-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ……………………………………………………………. 109

ب- نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران………………………………………. 110

 • اقدامات دبیر کل در اولین سال جنگ……………………………………………………………………. 110
 • فعالیت های دبیرکل در سال 83-1982/62-1361………………………………………………… 112
 • مساعی دبیر کل در سال 1984/1363……………………………………………………………………. 113
 • کوشش های دبیر کل در سال 1985/1364…………………………………………………………… 114
 • تلاش های دبیر کل در سال 1986/1365……………………………………………………………… 115
 • اقدامات دبیر کل در سال 1987/1366…………………………………………………………………… 117
 • نقش دبیر کل در آخرین سال جنگ………………………………………………………………………. 120

ج – برخورد مجمع عمومی با مسئله جنگ…………………………………………………………………… 121

 • خط مشی مجمع عمومی در باره جنگ تحمیلی تا سال1982/1361………………… 121
 • مهمترین اقدامات مجمع عمومی در مورد جنگ در سال 1982/1361……………. 122
 • مواضع مجمع عمومی تا پایان جنگ……………………………………………………………….. 123
 • مبحث دوم بررسی قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………………………………. 124

گفتار اول-قطعنامه های پیش از تصویب قطعنامه 598……………………………………………………………. 124

الف)قطعنامه 489………………………………………………………………………………………………………….. 124

ب)قطعنامه 514……………………………………………………………………………………………………………. 125

ج)قطعنامه540………………………………………………………………………………………………………………. 127

قطعنامه528……………………………………………………………………………………………………………………………… 128

فصل پنجم  بررسی قطعنامه 598……………………………………………………………………….. 131

مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه 598……………………………………………………………………………. 132

مبحث دوم – مفاد قطعنامه 598……………………………………………………………………………………………… 138

مبحث سوم- نحوه تصویب قطعنامه 598……………………………………………………………………………….. 139

مبحث چهارم – دلایل عدم پذیرش قطعنامه 598 پس از صدور توسط ایران………………………….. 144

مبحث پنجم- دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران………………………………………………………… 146

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 153

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 161

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 167

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق93”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق93

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من