پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل92

10,000 تومان

پایان نامه نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل92

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل92 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چكيده

اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .

با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.

با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .

در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

 

 

 

كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي

فهرست اجمالی مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل………………………….. 7

گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی……………. 8

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی………… 21

فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی……………………………………………………………………… 35

گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی…………………………………………… 52

گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی…………….. 82

فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل ……………………………………………………………………… 87

گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل……………………… 88

گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده…………………………………… 99

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 109

فهرست منابع…………………………………………………………………………………. 112

 

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل………………………….. 7

گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی……………. 8

1.ایران…………………………………………………………………………………………… 8

2.ایتالیا…………………………………………………………………………………………. 10

3.ترکیه…………………………………………………………………………………………. 13

4.فرانسه……………………………………………………………………………………….. 15

5.سوریه……………………………………………………………………………………….. 17

6.مصر…………………………………………………………………………………………. 18

7.یونان…………………………………………………………………………………………. 18

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی  21

1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970……………………… 21

 1. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 1972………………….. 23

3.کنوانسیون یونیدرویت………………………………………………………………………. 27

4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 2001……………………………… 29

5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس………………………………………….. 32

فصل دوم :  ……………………………………………………………………………………. 35

هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی 35

گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی……………………………………………………………… 36

 1. ایتالیا………………………………………………………………………………………… 36
 2. ترکیه………………………………………………………………………………………… 42
 3. فرانسه………………………………………………………………………………………. 42
 4. سوریه………………………………………………………………………………………. 46
 5. مصر………………………………………………………………………………………… 47
 6. یونان………………………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی…………………………………………… 52

1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970………………………. 52

1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون……………………………………………….. 52

 • ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی………………………………….. 52

2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی……………………………….. 53

3-1-1-  عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص……………………………. 54

2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی……………………………………………………………………… 55

1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون…………………………………… 55

3-2-1-  وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی………………………………………………. 57

2.كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني……………………………………. 58

1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون…………………………………………………………. 58

1-1-2- هدف كنوانسيون……………………………………………………………………… 58

2-1-2-  ويژگي‌هاي كنوانسيون………………………………………………………………. 58

2-2- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني………. 59

3 .كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (1982)……………………………. 65

1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي……………………………. 66

2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را
اعمال مي‌كند……………………………………………………………………………………. 67

1-2-3- منطقه مجاور…………………………………………………………………………. 67

2-2-3- منطقه انحصاري اقتصادي…………………………………………………………… 69

3-2-3- فلات قاره……………………………………………………………………………… 71

3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد……………………………………………………… 72

4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 )……………………………………………… 75

5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب 1995……………………………………………………………………………. 77

1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون………………………………… 77

2-5-  دامنه شمول کنوانسیون………………………………………………………………… 81

گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی…………… 82

1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی………………………………………………. 82

 1. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه……………………………… 83
 2. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح…………………………………. 85

فصل سوم :…………………………………………………………………………………….. 87

ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل

گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل……………………… 88

1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی…………………………………………………………. 88

1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی……………………………………………….. 89

2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد  اموال فرهنگی……………………………………… 90

3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی…………………………………………….. 90

 1. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی………………………………………. 91

1-2- مراحل قاعده مرور زمان93……………………………………………………………….. 93

2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان……………………………………………………………… 94

3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان…………………………………………………………. 95

1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق……………………………………………………….. 95

2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر…………………………………………………………. 95

3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی…………………………………………………. 96

 1. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی…………………………………………. 96

1-3- لزوم پرداخت غرامت……………………………………………………………………. 96

2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار……………………………………………………. 97

گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده……………………………………. 99

 1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی……………………………………. 99

اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده……………………………… 100

1-2- نحوه استرداد………………………………………………………………………….. 100

2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر…………………………………………………….. 101

3-2- دادخواست استرداد……………………………………………………………………. 102

4-2- هزینه استرداد…………………………………………………………………………. 103

5-2- موارد خاص در امر استرداد………………………………………………………….. 103

1-5-2- استثناهای استرداد…………………………………………………………………. 103

2-5-2- امتناع از استرداد…………………………………………………………………… 104

 1. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده……………………. 104
 2. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
  غیرقانونی خارج شده………………………………………………………………………… 105

1-4- راه‌حل‌های جایگزین…………………………………………………………………… 105

2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد…………………………………………………………. 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 109

فهرست منابع…………………………………………………………………………………. 112

منابع فارسی…………………………………………………………………………………. 112

الف: کتب…………………………………………………………………………………….. 112

ب: مقالات…………………………………………………………………………………….. 112

ج: پایان نامه…………………………………………………………………………………. 112

 

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….. 113

A : Book ………………………………………………………………………………….. 113

B : Article………………………………………………………………………………… 113

C :low , document & international conventions…………………………… 115

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل92”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل92

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من