پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي

10,000 تومان

پایان نامه نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

 

چکیده

حمل ­ونقل دریایی با اختصاص بیشترین سهم تجارت بین­المللی به خود به لحاظ ویژگیهای خاص، نقش اساسی در اقتصاد ملی کشورهای صاحب دریا و مرز آبی و همچنین کشور ما ایران دارد. نتایج نشان داده است، کشورهایی که بنادر خود را به­روز کرده و با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده­اند، تبدیل به بنادر هاب در منطقه و یا در سطح جهان شده ، ضمن اینکه پرترافیک­ترین بنادر نیز به حساب می­آیند. اقتصاد کشورهای پیشرو در حمل­و­نقل دریایی از جمله سنگاپور و چین و..به سرعت پیشرفت کرده بطوریکه شاید بتوان گفت این امکان وجود دارد که این قبیل کشورها بتوانند بیش از پنجاه درصد اقتصادشان را بر صنعت حمل­­ونقل دریایی متمرکز کنند. جهانی­شدن و داشتن سهم بیشتری از تجارت جهانی اقتصادی پویا را به ارمغان خواهد داشت.

بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط کشتیرانی شناخته شده در سطح بین­المللی نشان دهنده شناخت مدیران آن کشور از اقتصاد جهانی و بهره­گیری از پتانسیل و سود سرشار خدمات است. قوانین مطلوب ملی کشورها در راستای حمل­ونقل گواه انسجام آن کشور در میان دست اند­کاران حمل­ونقل و دیدگاه اقتصادی و بهره­برداری از ظرفیتهای موجود است. تشریح چالشهای موجود در حمل ونقل دریایی ایران نشان می­دهد ناوگان کشتیرانی ایران دارای توانمندیهای خاص خود است و میتوان با برنامه­ریزی صحیح و مدیریت کارآمد در ابعاد مختلف همچون مسایل قانونی و حقوقی، گمرک و تعرفه، بیمه و با توجه به موضوع توسعه تجارت پایدار به قطب منطقه (خاورمیانه ) تبدیل شد.

واژگان کلیدی: حمل­ونقل دریایی، تجارت بین­المللی، کشتیرانی، ترافیک، بنادر

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده. 1

مقدمه. 2

فرضیات تحقیق. 6

پیشینه تحقیق. 6

اهداف تحقیق. 6

اهمیت موضوع. 7

روش تحقیق. 7

معرفی پلان تحقیق. 7

فصل اول : کلیات

مبحث اول :سفرهای دریایی و تاریخچه حمل‌ونقل دریایی. 8

گفتار اول:  آغاز سفرهای دریایی. 8

بند اول : تاریخچه حمل‌ونقل دریایی جهان. 9

بند دوم: تاریخچه حمل‌ونقل دریایی ایران. 12

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط.. 14

بند اول :  حمل‌ونقل. 14

بند دوم: تجارت 14

بند سوم: تجارت بین‌المللی 14

بند چهارم: توسعه 15

بند پنجم : توسعه تجارت بین‌الملل. 15

بند ششم: زیرساخت.. 16

بند هفتم: بهره‌برداری.. 16

بند هشتم: انواع روشهای حمل‌ونقل. 17

گفتار سوم: حمل‌ونقل دریایی. 18

بند اول: آثار حمل‌ونقل دریایی. 19

بند دوم: مزیتهای حمل‌ونقل دریایی. 19

مبحث دوم: بررسی نقش کانتینر در حمل‌ونقل. 21

گفتار اول: حمل‌ونقل کانتینری.. 21

بند دوم: مزایا و معایب حمل‌ونقل کانتینری.. 22

بندسوم: رونق حمل‌ونقل کانتینری در دو دهه گذشته. 24

بند چهارم: مقایسه رشد حمل‌ونقل کانتینری با کار حمل‌ونقل دریایی. 25

گفتار دوم: حمل‌ونقل چند وجهی. 25

بند اول: عامل کلیدی در حمل‌ونقل چندوجهی. 25

بند دوم: سیستم تحویل به هنگام 26

گفتار سوم: ساختار کالایی تجارت دریایی. 27

بند اول: فله‌های مایع. 27

بند دوم: کالاهای جامد. 29

مبحث سوم: کشتی ها 29

گفتار اول: طبقه‌بندی انواع کشتی‌ها 29

گفتار دوم: طبقه‌بندی خطوط کشتیرانی. 33

مبحث چهارم: بنادر 34

گفتاراول: معرفی بندر، سیر تکامل بنادر 34

بند اول:  بنادر نسل اول. 35

بند دوم: بنادر نسل دوم 36

بند سوم: بنادر نسل سوم 37

گفتار دوم: چگونگی ساختارها و طبقه‌بندی بنادر 38

بند اول: زیربناها و روبناهای بنادر 38

بند دوم: طبقه‌بندی انواع بنادر 39

بند سوم: نظام مالکیت بندر 40

گفتارسوم: کانون بندرها 41

بند اول : حوزه‌های اصلی کانون بنادر 41

بند دوم: فعالیت‌های بنادر 43

فصل دوم : سازمانها و موافقت نامه‌های بین‌المللی

مبحث اول: سازمانهای بین‌المللی مرتبط درحمل‌ونقل دریایی.. 44

گفتار اول: سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 44

بند اول: اهداف سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 44

بند دوم: مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 45

بند سوم: شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 45

بند چهارم: کمیته‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 47

بند پنجم: دبیرخانه سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 49

بند ششم: دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی.. 49

بند هفتم: برنامه‌های عملی سازمان جهانی دریانوردی.. 50

گفتار دوم: سازمان جهانی کار 50

مبحث دوم: کنوانسیونهای بین‌المللی مصوب سازمانهای بین‌المللی. 52

گفتار اول: کنوانسیون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا 52

بند اول : نگاهی به مفاد سولاس 1978 میلادی.. 53

بند دوم : ویژگیهای کنوانسیون سولاس  1974. 55

گفتار دوم: کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی 56

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی‌ها 57

گفتار چهارم: کنوانسیون بین‌المللی خطوط شاهین. 58

گفتار پنجم: کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا 60

گفتار ششم: کنوانسیون اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها 61

گفتار هفتم: کنوانسیون تسهیل ترافیک بین‌المللی دریایی. 62

گفتار هشتم: کنوانسیون بین‌المللی معیارهای آموزشی،صدورگواهینامه، نگهبانی دریانوردی.. 62

گفتار نهم: کنوانسیون نجات دریایی 63

مبحث سوم :  قوانین ، مقررات و آیین‌نامه‌های بین‌المللی. 64

گفتار اول: قوانین و مقررات بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی. 64

بند اول: قانون هیگ.. 64

بند دوم: قانون هیگ ویزبی 64

بند سوم: قانون هامبورگ 64

گفتاردوم: آیین‌نامه‌ها 65

بند اول: آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی 65

بند دوم: آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و بنادر 66

مبحث چهارم : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و حمل ونقل دریایی. 67

گفتار اول: جایگاه خدمات حمل‌ونقل دریایی در مذاکرات ادواری گات.. 68

بند اول:  مذاکرات ادواری گات.. 68

بند دوم:  دور اروگوئه. 68

گفتار دوم : موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 69

بند اول : تعریف خدمات.. 69

بند دوم : اهمیت تجارت خدمات.. 69

بند سوم : ویژگیهای موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 70

بند چهارم : ساختار موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 70

بند پنجم : ضمایم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 70

بند ششم : ضمیمه مربوط به مذاکرات در مورد خدمات حمل‌ونقل دریایی. 71

مبحث پنجم: سازمان جهانی تجارت و آزادسازی تجاری.. 71

گفتار اول: سازمان جهانی تجارت.. 71

بند اول : موانع تجاری مصنوعی (انسان ساز) 72

بند دوم: موانع تجاری طبیعی. 73

بند سوم :خدمات حمل‌ونقل دریایی در برنامه‌های سازمان تجارت جهانی. 73

فصل سوم: منابع حقوق دریایی ایران ، سازمانهای منطقه‌ای

مبحث اول: منابع حقوق دریایی ایران. 74

گفتار اول: قانون دریایی مصوب 1343. 74

گفتار دوم: قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی. 77

بند اول: قانون مدنی. 77

بند دوم: قانون تجارت.. 77

بند سوم: قانون امور گمرکی. 77

گفتار سوم: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دریایی. 77

مبحث دوم:  سازمان بنادر ایران و الحاق به معاهدات بین‌المللی. 78

گفتار اول : تاریخچه سازمان بنادر و دریانوردی.. 78

بند اول: دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی. 81

بند دوم: آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی. 81

گفتار دوم : معاهدات چندجانبه بین‌المللی دریایی که دولت ایران به آن پیوسته است.. 82

مبحث سوم: همکاریهای منطقه‌ای و سهم ایران درتجارت جهانی. 86

گفتار اول: بلوکهای مهم منطقه‌ای و افزایش سهم در تجارت بین‌المللی. 86

بند اول: سازمان همکاری اقتصادی اکو 87

بند دوم: نشست‌های مرتبط اکو. 88

بندسوم: شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای.. 90

بند چهارم: شورای هماهنگی حمل‌ونقل و ترانزیت.. 90

بند پنجم: موافقتنامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزیت.. 91

بند ششم: وزرای حمل‌ونقل و ارتباطات.. 92

مبحث چهارم: کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه. 92

گفتار اول: ساختار کمیسیون. 92

بند اول: کمیته‌های کاری اسکاپ.. 92

بند دوم: موسسات یا مراکز وابسته به اسکاپ.. 93

گفتار دوم: کمیسیون اسکاپ و سازمان بنادر و دریانوردی ایران. 93

فصل چهارم: تحلیل بخش حمل‌ونقل دریایی ایران

مبحث اول: بررسی جایگاه  بنادر ایران و بنادر مطرح دنیا در راستای توسعه دریا محور 94

گفتار اول: نقش ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران در تجارت داخلی. 94

گفتار دوم: بنادر مهم بین‌المللی. 95

بند اول :بندر شانگهای چین. 95

بند دوم: بندر سنگاپور 95

بند سوم: بندر روتردام هلند. 96

بند چهارم: بندر جبل‌علی امارات.. 96

بند پنجم: بندر شهید رجایی. 97

گفتار سوم: بررسی سهم صنعت کشتیرانی ایران در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی. 97

بند اول: شرکت کشتیرانی آریا 97

بند دوم: شرکت کشتیرانی ایران _هند. 98

بند سوم: کشتیرانی والفجر 8. 99

بند چهارم: کشتیرانی جنوب –خط ایران. 99

گفتار چهارم: بررسی نقاط ضعف، امکانات، فرصت‌ها و تهدیدات بنادر ایران. 100

بند اول: بررسی نقاط ضعف.. 100

بند دوم: بررسی نقاط قوت.. 101

بند سوم: بررسی تهدیدات موجود 102

بند چهارم: بررسی فرصت‌ها 102

گفتار پنجم: بررسی وضعیت ترانشیپ در بنادر ایران در مقایسه با بنادر منطقه. 103

گفتار اول: زیرساختهای موجود درحمل‌ونقل چندوجهی. 104

بند اول: بسترو زیرساختهای دریایی در حمل‌ونقل چندوجهی. 104

بند دوم:تعیین کمبودهای موجود درزیرساختهای دریایی وتاثیر آن بر روند حمل‌ونقل چندوجهی ایران. 105

گفتار دوم: موانع پیش روی حمل‌ونقل چندوجهی در ایران. 107

بند اول: محدودیتهای سازمانی. 107

بند دوم: محدودیتهای اطلاعاتی. 108

بند سوم: محدودیتهای زیرساختی. 108

بند چهارم: محدودیتهای مرتبط با عملیات، لجستیک و خدمات مرتبط.. 108

بند پنجم: محدودیتهای مالی و اقتصادی.. 108

بند ششم: مشکلات سیاسی. 108

بند هفتم: سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران. 108

مبحث سوم: بررسی نقش مسیرهای ترانزیتی در توسعه تجارت بین المللی. 109

بند اول: كريدور شمالي. 111

بند دوم: کریدور میانی. 112

بند سوم: کریدور جنوبی. 112

گفتار دوم : انواع و مشخصات كلي مسيرهاي ترانزيتي اصلي داخلي كشور 113

بنداول : مسيرهاي داخلي ایران، كريدور شمال – جنوب.. 113

بند دوم: مسيرهاي داخلي كريدور شرق – غرب.. 114

گفتار سوم: مزایای ترانزیتی ایران. 115

گفتار چهارم : سازمانهای ناظر و مرتبط با عملیات ترانزیتی در ایران. 116

منابع و ماخذ. 122

چكيده انگليسي 128

 

 

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من