پـشـتـیـبانی تلفنی

81 16 072 0991

نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

10,000 تومان

پایان نامه نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید) با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

کلید واژه: شخصیت، مرتکب، جرایم تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت.

 

 

فهرست مطالب

عنوان       صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات              2
مقدمه 3
1) فرضیه های تحقیق 7
2) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق 8
3) نوآوری تحقیق 8
4) روش مطالعاتی 8
فصل دوم- شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت 10
مقدمه 11
مبحث اول: تعریف شخصیت 12
1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت 12
2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 13
3- تعریف فلسفی شخصیت 14
4- تعریف روانشناختی شخصیت 14
مبحث دوم: سازمان شخصیت 15
1- عوامل سازنده سازمان شخصیت 16
1-1 محیط قبل از تولد 17
2-1 تجربیات نخستین 18
3-1 آموزشگاه 19
4-1 فرهنگ جامعه 19
مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم 20
1- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا 21
1-1 مرحله اول: عصر انتقام 21
2-1 مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری 23
3-1 مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا) 23
مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت) 24
1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان 24
2- اقسام ابسرواسیون 26
1-2 ابسرواسیون در محیط آزاد 26
2-2 ابسرواسیون در محیط بسته 27
3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم) 28
4- ابسرواسیون(شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق) 29
5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب 30
6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات

مبحث پنجم : پرونده شخصیت

1-تاریخچه پرونده شخصیت

2-طرز تشکیل پرونده شخصیت

1-2تحقیق و پژوهش اجتماعی

2-2آزمایش پزشکی

3-2آزمایش روانپزشکی

4-2آزمایش روان شناسی

5-2آزمایش های مختلف دیگر

3-خصوصیت های اخلاقی مرتکب

4-قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت

5-نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار

31

33

33

34

35

36

36

37

37

38

39

40

فصل سوم- مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید 42
مقدمه 43
مبحث اول: کیفر و مبانی آن 43
1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن 43
2-توجیه کیفر 44
1-2دیدگاه سودمدار 45
1-1-2 بازدارندگی 45
2-1-2توانگیری از بزهکاران

3-1-2بازپروری

2-2دیدگاه تنبیه مدار ، سزامدار

1-2-2جبران خسارت

46

46

46

47

مبحث دوم : مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر 47
1- مفهوم تعزیر

1-1تعزیر در لغت

2-1تعزیر در بیان فقهای امامیه

3-1تعزیر در بیان فقهای عامه

4-1تعزیر در قانون مجازات اسلامی

47

47

49

50

51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر

1-2ارتکاب معصیت

2-2ارتکاب رفتار مفسده آمیز

54

54

54

3- فلسفه تعزیر 55
4-اهداف تعزیر 56
1-4هدف عینی مجازات(اصلاح و تربیت) 57
2-4هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت) 57
مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید 60
1. اقسام تعزیر 60

 

1-1تعزیر مقدر و غیر مقدر

1-1-1تعزیر مقدر

2-1-1تعزیر غیر مقدر

2-1تعزیر شرعی و حکومتی

1-2-1تعزیر شرعی

2-2-1تعزیر حکومتی

3-1تعزیر در حق الله و حق الناس

2-خصوصیات تعزیر

3-مصادیق تعزیر

4-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات

1-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است

2-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است

60

61

61

62

62

62

64

66

68

70

70

71

فصل چهارم- تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب 74
مقدمه 75
مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها 75
1. فردی کردن مجازات 75
2-1اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 77
1-2 اهداف شخصی 77
الف: رعایت عدالت 77
ب: اصلاح و بهبود مرتکب 78
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب 78
ت: پیشگیری فردی 79
2-2 اهداف اجتماعی 79
الف: نوگرایی و نوآوری 79
ب: شناخت بزهکار 80
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم 80
ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب 81
3. شیوه های فردی کردن مجازات ها 81
1-3 فردی کردن تقنینی مجازات ها 81
1-1-3 موجبات فردی کردن تقنینی مجازات 81
1-1-1-3 به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم 81
2-1-1-3 به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم 82
3-1-1-3 به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی 82
2-1-3 شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 82
1-2-1-3 شیوه های تعدیلی 82
الف- تخفیف مجازات 83
ب- تعلیق مجازات 84
2-2-1-3 شیوه های تشدیدی 84
الف- تکرار جرم 85
ب- تعدد جرم 85
2-3 فردی کردن قضایی مجازات 85
3-3 فردی کردن مجازات در مرحله اجرا 87
مبحث دوم : اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات 87
1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی 87
2. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام 89
3. فردی کردن مجازات در تعزیرات 89
4. فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 92
الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن 92
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم 94
پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات 95
5-نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران 96
فصل پنجم- نتیجه گیری 97
1. نتیجه گیری و پیشنهاد 98
2. منابع 100
Abstract 105

 

 

آموزش ویدیویی باز کردن فایل های زیپ در گوشی های اندرویدی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)”
سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

مكان گيرنده

نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

10,000 تومان
خانه
0 مورد سبد خرید
حساب من